Sisäilmatilanteisiin varautuminen

Sisäilma-asioihin tulisi organisaatiossa varautua etukäteen. Niiden käsittely vie työaikaa ja voi vaatia monen eri henkilön työpanosta, erityisesti laaja-alaisten ongelmien käsittelyssä. Jos sisäilma-asioiden käsittelyyn ei ole riittävästi resursoitu henkilöstöä taikka henkilöstölle ei ole varattu riittävästi työaikaa tai taloudellisia mahdollisuuksia toimia, vaikeutuu asioiden käsittely ja tilan käyttäjien tarpeiden huomioiminen heikkenee. Puutteellinen resursointi voi näkyä viiveinä asioiden käsittelyssä ja niihin tarttumisessa sekä puutteellisena toimintana. 

Osaaminen ja tiedolliset resurssit

Vaikka monet sisäilma-asiat voidaan hoitaa hyvin eri alan ammattilaisten hyvällä perusosaamisella, tulee toisinaan vastaan tilanteita, joissa tarvitaan erityisosaamista jostain sisäilmaan liittyvästä asiasta. Erityisosaaminen on tilanteen selvittämisen, yhteistyön rakentamisen ja viestinnän näkökulmasta tärkeää. Ne kunnat, jotka ovat hankkineet sisäilmakysymyksiä koordinoimaan alan asiantuntijan tai asiantuntijoita, ovat kokeneet hallitsevansa sisäilmatilanteita aikaisempaa paremmin.

Taloudelliset resurssit

Taloudellisia resursseja koskevassa päätöksenteossa tulisi muistaa, että ilman riittäviä taloudellisia resursseja ei voida toteuttaa niitä toimia, joita sisäilmahaittojen ennaltaehkäiseminen ja selvittäminen edellyttävät. Ennaltaehkäisyn taloudelliset resurssit liittyvät suunnitelmallisen kiinteistönpidon resursseihin ja ne myös näkyvät kiinteistön omistajan tarjoamana palveluna tilan käyttäjille. Vikoihin, vaurioihin ja koettuihin haittoihin liittyvät resurssitarpeet ovat usein akuutteja ja yllättäviä. Myös näitä tilanteita varten tulisi olla sovittuun rajaan asti riittävät taloudelliset mahdollisuudet ryhtyä välittömiin selvitys- ja korjaustoimiin.

Tärkeää

  • Osaaminen ja taloudelliset resurssit sisäilma-asioiden hoitamiseksi on varmistettu. 

Hyvät käytännöt

  • Sisäilmakysymyksiin erikoistunut asiantuntija koordinoimassa sisäilma-asioita. 
  • Kunnan osaamisresurssin täydentäminen puitesopimuksilla liittyen mm. kuntotutkimuksiin ja pienimuotoisiin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin 
  • Sisäilmakysymyksiä hoitavilla valtuudet tilata tarvittavia lisätutkimuksia ja pienimutoisia huolto- ja korjaustoimenpiteitä itsenäisesti sovittuun rajaan asti.