Sisäilmatilanteiden selvittäminen

Rakennusten viat ja vauriot voivat aiheuttaa tilan käyttäjille haittaa. Tilanteiden selvittäminen on eri osapuolten välistä yhteistyötä, jossa tavoitteena on varhainen puuttuminen koettuihin haittoihin ja niiden hyvä selvittäminen. Lisäksi tulisi pyrkiä siihen, että eri osapuolilla on yhteinen käsitys tilanteesta ja sen hoidosta. Haittojen selvittäminen yleensä vaikeutuu, mitä hitaammin niihin tartutaan ja mitä pidempään niiden käsittely kestää. Pahimmillaan tilanne voi kriisiytyä ja sitä tulisi kaikin keinoin välttää. Toiminta näissä tilanteissa tulee suunnitella ja ohjeistaa jo etukäteen.

Rakennuksen käyttäjillä voi esiintyä oireita. Oireilua tulee arvioida kokonaisvaltaisesti, sillä myös muut syyt kuin rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita.

Tilojen teknisen kunnon lisäksi on hyvä huomioida myös tilan käyttäjät: kuulla heitä ja ottaa heidät mukaan prosessiin.

Sisäilmasto-ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että rakennuksista pidetään hyvää huolta. Kiinteistönomistajan tulee tietää, missä kunnossa rakennukset teknisesti ovat ja miten tilan käyttäjät niissä viihtyvät. Hyväksi havaittu keino ovat säännölliset rakennuksiin tehtävät katselmukset, joissa arvioidaan rakennuksen kunto, mahdolliset vauriot sekä ilmanvaihdon ja muun talotekniikan toimivuus, säädöt ja kunto.

Lisäksi on hyvä selvittää tilan käyttäjien kokemuksia ja havaintoja sekä käydä vuorovaikutteista keskustelua tilan käyttäjien ja kiinteistön ylläpidon kesken. Rakennuksen oikea käyttö ja säännöllinen ylläpito sekä laadukkaasti tehdyt huoltotoimenpiteet ovat tärkeitä sisäilmasto-ongelmien ehkäisemisessä.

Rakennusten olosuhteisiin liittyvät häiriöt ovat eriasteisia. Kiinteistönhuolto hoitaa tekniset viat ja vauriot vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen perusteella. Koetut haitat, joita ei voida kohdistaa selkeästi esimerkiksi tekniseen vikaan, edellyttävät kiinteistönhuollon lisäksi erityisasiantuntemusta muun muassa sisäilmastoasioista, talotekniikasta, rakennustekniikasta ja -automaatiosta. Monimutkaiset tilanteet, joita ei saada edellä mainituilla keinoilla ratkaistua tai jotka on tilannearvion perusteella katsottu mittaviksi, viedään sisäilmastotyöryhmän käsiteltäväksi. Näissä asiaa ratkotaan moniammatillisen yhteistyön avulla.

Linkit lisämateriaaleihin