Sisäilmatilanteiden selvittäminen

Rakennuksiin syntyvät viat ja vauriot voivat aiheuttaa tilan käyttäjille haittaa. Tilanteiden selvittäminen on eri osapuolten välistä yhteistyötä, jossa tavoitteena on varhainen puuttuminen koettuihin haittoihin ja niiden hyvä selvittäminen. Lisäksi tulisi pyrkiä siihen, että eri osapuolilla on yhteinen käsitys tilanteesta ja sen hoidosta.   Haittojen selvittäminen yleensä mutkistuu, mitä kauemmin niihin tarttuminen viivästyy ja niiden käsittely kestää. Pahimmillaan tilanne voi kriisiytyä ja sitä tulisi kaikin keinoin välttää. Toiminta näissä tilanteissa tulee suunnitella ja ohjeistaa jo etukäteen.

Rakennuksen käyttäjillä voi esiintyä myös oireita. Oireilusta on syytä muistaa, että monet muutkin syyt kuin rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet voivat aiheuttaa samankaltaisia oireita. Oireilua tuleekin tilannetta selvitettäessä aina arvioida laajemmin kuin vain rakennuksen epäpuhtauksista johtuvana. 

Haittojen selvittämisessä tilojen teknisen kunnon lisäksi on kiinnitettävä huomiota tilan käyttäjien kuulemiseen ja osallistamiseen tilanteen selvittämisessä. 

Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn kannalta on tärkeää, että rakennuksista pidetään hyvää huolta. Kiinteistön omistajan tulee tietää missä kunnossa rakennukset teknisesti ovat ja miten tilan käyttäjät niissä viihtyvät. Hyväksi havaittu keino on säännölliset rakennuksiin tehtävät katselmukset, joissa arvioidaan rakennuksen kunto, mahdolliset vauriojäljet, ilmanvaihdon ja muun talotekniikan toimivuus, säädöt ja kunto sekä selvitetään tilan käyttäjien kokemuksia ja havaintoja sekä käydään vuorovaikutteista keskustelua tilan käyttäjien ja kiinteistön ylläpidon kesken. Rakennuksen oikea käyttö ja säännöllinen ylläpito sekä laadukkaasti tehdyt huoltotoimenpiteet tavanomaisten haittojen hallinnassa ovat tärkeitä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Rakennusten olosuhteisiin liittyvät häiriöt ovat eriasteisia. Tekniset viat ja vauriot hoidetaan vikailmoitusten ja palvelupyyntöjen kautta kiinteistöhuollon toimin. Koetut haitat, joita ei voida kohdistaa selkeästi esimerkiksi tekniseen vikaan, edellyttävät kiinteistönhuollon lisäksi erityisasiantuntemusta mm. sisäilma-asioista, talotekniikasta, rakennustekniikasta ja -automaatiosta. Monimutkaiset tilanteet, joita edellä mainituilla keinoilla ei ole saatu ratkaistua tai tilannearvion perustella asia on katsottu mittavaksi, viedään sisäilmaryhmän käsiteltäväksi. Näissä asiaa ratkotaan moniammatillisen yhteistyön avulla.
 

Linkit lisämateriaaleihin