Korjaustoimenpiteet haitan poistamiseksi

Jotta rakennuksen sisäilmastohaittojen korjaukset onnistuvat, tulee selvitystyössä ja kuntotutkimuksissa kartoittaa mahdollisimman hyvin ongelmaan johtaneet syyt. Lisäksi tieto vioista ja vaurioista sekä niiden syistä on välitettävä kuntotutkijoilta korjaussuunnittelijalle.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan korjaukset, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin, ovat luvanvaraisia. Lupaprosessin yhteydessä huolehditaan siitä, että suunnittelijat ovat tehtäväänsä riittävän päteviä.

Selvitystyötä johtava kuntotutkija välittää tiedot kohteen korjaussuunnittelijoille siten, että kuntotutkimuksessa havaituista asioista voidaan käydä keskustelua tutkijoiden ja suunnittelijoiden kesken. Hyväksi havaittu käytäntö on myös suunnitelmien tarkastus, jossa korjauksia arvioidaan terveysnäkökohdat huomioiden.

Sisäilmastokorjaukset eivät teknisesti suuresti eroa hyvän rakennustavan mukaisesta korjaamisesta. Sisäilmastokorjausten erityispiirteenä voidaan kuitenkin pitää suunnittelualojen välisen vuorovaikutuksen ja korjausten aikaisen dokumentoinnin tärkeyttä sekä tilan käyttäjien suurta tietotarvetta. Erityisen tärkeää on dokumentoida ja todentaa kaikki korjausvaiheet loppusiivoukseen ja käyttöönottoon asti. Eri vaiheiden hyvä dokumentointi auttaa toimenpiteiden onnistumisen seurannassa. Näin voidaan parantaa käyttäjien luottamusta tehtyihin korjauksiin ja välttyä tilanteilta, joissa esimerkiksi huhupuheiden vuoksi rakenteita joudutaan avaamaan uudelleen. Sisäilmastokorjausten yhteydessä tilan käyttäjillä on oltava mahdollisuus saada vastauksia korjauksista esitettyihin kysymyksiin. 

Tärkeää

 • Korjausten onnistumisen kannalta on tärkeää, että korjauksiin liittyvät lähtötiedot ovat selkeät ja kattavat. Kuntotutkimukset tehdään aina erillisen kuntotutkimussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelman laadinnassa on hyvä hyödyntää moniammatillista osaamista.
 • Kuntotutkimukset tehdään kuntotutkimusohjeita noudattaen. 
 • Korjaussuunnittelussa otetaan aina huomioon myös ilmanvaihto, ilmanvaihtojärjestelmät ja niiden toiminnan vaikutus ennen ja jälkeen korjausten. Tarvittavat toimenpiteet ilmanvaihdon osalta tulisi sisällyttää korjauksiin.
 • Rakennuksesta tehdyt tutkimukset käydään suunnittelijoiden kanssa läpi yhteisessä palaverissa, jotta varmistutaan siitä, että korjaussuunnittelussa otetaan tutkimustulokset huomioon riittävän laajasti. 
 • Korjaussuunnittelijoina käytetään päteviä sisäilmakorjauksiin perehtyneitä asiantuntijoita, kosteusvauriokorjaussuunnittelijoita sekä rakennusfysikaalisia suunnittelijoita.
 • Korjaukset tehdään kaikissa vaiheissa laadukkaasti ja korjaussuunnitelmien mukaisesti ja varmistetaan korjaussuunnittelijan määrittelemin laadunvarmistuskokein.
 • Korjausten kaikki vaiheet dokumentoidaan valokuvin, (videoin) ja muistioin.  
 • Avoin viestintä myös korjausten aikana on tärkeää.

Hyvät käytännöt

 • Kuntotutkija ja suunnittelija tarkistavat yhdessä suunnitelmat. 
 • Selvitysvaihetta johtanut kuntotutkija tarkistaa suunnitelmat ja huomioi terveysnäkökulmat.
 • Tilan käyttäjille kerrotaan tehtävistä korjauksista ja heille esitellään korjaustyömaata keskeisissä työvaiheissa, esimerkiksi purkutöiden jälkeen.  
 • Kriisiytyneiden sisäilmastokorjausten työmaakokouksissa on hyvä olla mukana myös tilan käyttäjien edustaja, kuten kohteen esimies tai työsuojeluvaltuutettu. 

Linkit lisämateriaaleihin