Rakentajat

Urakoitsijat

Urakoitsijat rakentavat rakennuksen toimeksiantosopimusten ja urakkarajaliitteissä määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Pääurakoitsija on sopimussuhteessa tilaajaan. Pääurakoitsijalla on vastuu työmaan johdosta ja turvallisuudesta. Aliurakoitsijoiksi kutsutaan muita urakoitsijatahoja, jotka ovat sopimussuhteessa pääurakoitsijaan. Pääurakoitsija vastaa oman työnsä lisäksi myös käyttämiensä aliurakoitsijoiden töistä. Sivu-urakoitsijaksi kutsutaan tahoa, joka on sopimussuhteessa tilaajaan, mutta suorittaa työtehtäviä pääurakoitsijan työmaalla. Urakoitsija voi toimia myös erityisalan urakoitsijana.

Valvoja

Valvoja toimii tilaajan edustajana työmaalla ja varmistaa, että rakentaminen toteutuu sopimuksen mukaan. Valvojan tehtäviin kuuluu muun muassa laadun, työturvallisuuden ja aikataulun varmistaminen. Valvoja voi tulla joko tilaajan organisaatiosta tai olla tilaajan hankkima ulkopuolinen taho. Suuremmilla työmailla valvoja on usein työmaakohtainen, etenkin korjausrakentamiskohteissa. Pienemmillä työmailla valvojalla voi olla useampia työmaita samanaikaisesti valvottavanaan.

Tuoteosatoimittajat

Tuoteosatoimittajat toimittavat rakentamisessa käytettäviä osia. Tuoteosat voivat vaihdella pienistä komponenteista suuriin tilaelementteihin. Tuoteosatoimittajien tehtäviin voi kuulua myös tuoteosiin liittyvää suunnittelua ja joskus myös tuoteosien asennusta. Näistä tulee sopia erikseen toimeksiantoa tehtäessä. Rakentamisen kannalta on tärkeää, että tuoteosat toimitetaan ajallaan.

Lisätietoa

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.