Kuntastrategia

Se, mikä löytyy strategiasta, toteutuu varmemmin myös käytännössä.

Kuntakonsernia johdetaan kuntastrategialla sekä sitä toteuttavilla ohjelmilla, ohjeilla ja suunnitelmilla. Kuntalain mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Kuntastrategiassa tulee lain mukaan ottaa huomioon:

 1. kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
 2. palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
 3. kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet
 4. omistajapolitiikka
 5. henkilöstöpolitiikka
 6. kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
 7. elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kiinteistökannan ylläpito, kehittäminen ja tilan käyttäjien hyvinvointi voidaan nähdä sisältyvän moneen kohtaan edellä mainitussa listassa. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kuntastrategiassa tulee määritellä myös strategian toteutumisen arviointi ja seuranta.

Kuntalain mukaan talousarvion ja -suunnitelman on toteutettava kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen on turvattava. Kuntastrategia määrittää siten merkittävästi myös kunnan taloudellisia resursseja. On rakennuskannan kunnon ja ylläpidon sekä resursoinnin kannalta tärkeää, että asiat löytyvät strategiasta.

Omistajapolitiikka

Kuntastrategiassa määritellään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja omistajapolitiikalla konkretisoidaan, missä yhteyksissä kunta on mukana omistajana ja sijoittajana. 
Omistajapolitiikka sisältää periaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan kuntakonsernia osana kunnan strategista johtamista. Omistajapolitiikassa määritellään omistukselle asetettavat tuotto- ja muut tavoitteet, pääoman käytön ja palvelutuotannon tuotantovälineiden hankinnan periaatteet sekä se, mikä taho omaisuuden käytöstä vastaa ja miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty (Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen. Pauni M., Kuntaliitto 2012).

Omistajapoliittiset linjaukset konkretisoituvat myös kunnan omistajaohjauksen toteuttamisesta vastaavalle konsernijohdolle ja konserniyhteisöille asetettuina tehtävinä ja esimerkiksi rahoitus- ja investointipäätöksinä. Pitkäjänteisiin ja suunnitelmallisiin omistajapoliittisiin linjauksiin perustuva päätöksenteko edistää kunnan kokonaisedun toteutumista. (Kunnan toiminnan johtaminen ja hallinta sekä omistaja- ja konserniohjaus, Kuntaliiton suositusten perustelut, 2015)

Tärkeää

 • Rakennuskannan ylläpito ja sen resursointi on mainittu kuntastrategiassa.
 • Sisäilma-asioiden hyvä hoito on mainittu kuntastrategiassa.
 • Kuntastrategialla ja sitä tarkentavilla toimenpideohjelmilla ohjataan kaikkien toimialojen ja koko konsernin toimintaa kohti yhteisiä tavoitteita.
 • Kuntastrategian, sen eri toteuttamisohjelmien sekä talousarvion ja -suunnitelman tulee muodostaa yhtenäinen ja johdonmukainen kokonaisuus. 
 • Kuntastrategia puretaan auki eri toimialoilla, jotta strategian tavoitteet tunnistetaan ja sisällytetään konkreettisiksi toimiksi ja talousarviotavoitteiksi jokaisella toimialalla.
 • Vastaavasti eri toimialojen tulee nostaa tärkeinä pitämiään asioita myös strategiselle tasolle.

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

 • Kuntakonsernin strateginen ja poliittinen johtaminen, Pauni M., Kuntaliitto 2012.