Työ- ja toimintakyvyn tukeminen

Työntekijä

Työkyvyn tuen näkökulma on tärkeää huomioida myös silloin, kun käsitellään sisäilma-asioita. Sisäilma-asioiden yhteydessä kannattaa huomioida työyhteisössä syntyvät huolet ja keskustella näistä avoimesti, sekä tuoda keskusteluun asianmukaista tietoa sisäympäristön terveysvaikutuksista. 

Yksittäisen työntekijän kohdalla työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin kannattaa tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin voidaan parhaassa tapauksessa välttyä sairauspoissaoloilta ja yksilöllisten työjärjestelyjen tarpeelta. Mahdollisista terveyshuoliin ja sisäympäristön terveysvaikutuksiin liittyvistä asioista on hyvä keskustella tarvittaessa terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Muut mahdolliset sairaudet sekä työhön ja yksityiselämään liittyvät kuormitustekijät on syytä selvittää ja hoitaa ajoissa.

Mikäli tarvitaan työhön liittyviä ratkaisuja, ne kannattaa suunnitella yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työjärjestelyt ovat yleensä aina sairauspoissaoloja parempi ratkaisu. Hätiköidyt ja tarkemmin suunnittelemattomat ratkaisut, kuten työntekijän siirtäminen välittömästi korvaaviin tiloihin, voivat johtaa pahimmillaan kierteeseen, jossa välttämistarve laajenee ja herkkyys oireilla voimistuu.  Eristäytyminen voi tuoda mukanaan mm. sosiaalisia ongelmia. 

Työkyvyn tukitoimet pitää suunnitella aina yksilöllisesti, sillä ihmisten välillä on eroja työkykyyn vaikuttavissa tekijöissä ja siinä, miten eri tekijöihin voidaan vaikuttaa. Vaikka oireilu ja toimintakyvyn rajoittuminen liittyvät sisäilmaan, on aina huomioitava myös muut työkykyyn vaikuttavat tekijät. Oireisiin ja tilojen välttämiseen liittyvien tilanteiden tarpeen arviointiin ja suunnitteluun kannattaa hyödyntää työterveyshuollon osaamista. Yksittäisen työntekijän tilanteen pohdintaan ratkaisuvaihtoehtoja kannattaa etsiä esim. työterveysneuvottelussa. Neuvotteluun osallistuvat työntekijä itse, esimies sekä työterveyslääkäri. Ratkaisuvaihtoehtoihin vaikuttaa myös se, millaiset mahdollisuudet kyseisellä työnantajalla on tehdä erilaisia järjestelyjä. Työterveysneuvotteluissa käsitellään luottamuksellista tietoa, ja neuvottelu järjestetään vain työntekijän suostumuksella ja hänen läsnä ollessaan. Esimerkiksi sisäilmaryhmässä ei saa käsitellä yksittäisen työntekijän terveyteen liittyviä seikkoja.

Työhön liittyvät tukitoimet voivat olla:

 • Työympäristöön liittyviä, kuten etätyön tekeminen tai työtilan vaihto.
 • Työaikaan liittyviä, kuten työajan lyhentäminen, työaikajoustot tai työn tauottaminen. 
 • Myös työtehtäviä voidaan tarvittaessa järjestellä uudestaan. 

Lisäksi työkykyä tulisi tukea aina myös työterveyshuollon muilla keinoilla, kuten oireiden ja mahdollisten muiden sairauksien hyvällä hoitamisella sekä tarvittaessa esimerkiksi työpsykologin yksilökäynneillä ja mahdollisilla kuntoutustoimilla. 

Välttämiseen perustuvia työkyvyn tukitoimia (kuten etätyö, työtilan vaihto) käytettäessä tulee huomioida se, että nämä ratkaisut voivat johtaa tilanteeseen, jossa työntekijän oireet jopa lisääntyvät ja toimintakyvyn alenema pahenee. Välttämiseen perustuvat ratkaisut voivat myös lisätä huolta muissa työyhteisön työntekijöissä. Tällaisia ratkaisuja voidaan kuitenkin joutua käyttämään tilapäisesti työkyvyn tukemiseksi tilanteissa, joissa vaihtoehtona on kykenemättömyys työskennellä lainkaan. Tällöin on tärkeää, että osapuolille on selvää, miksi ratkaisuja tehdään. Myös työyhteisölle on tällaisessa tilanteessa tärkeää viestiä se, että rakennus sinänsä on kunnossa. 

Lapsi/oppilas

Kun lapsella epäillään esimerkiksi koulussa tai päiväkodissa sisäilmaongelmaa ja sisäilmaan liittyvää oireilua, on hyvät toimintaohjeet ja tiedonkulku avainasemassa. On tärkeää tarjota avointa ja ajantasaista tietoa koko koulu- tai päiväkotiyhteisölle. 

Sisäilmasta oireileva oppilas tulee ohjata kouluterveydenhoitajalle, joka ohjaa tarvittaessa edelleen sairaanhoitoon terveysasemalle. Oppilaan terveydentilaa saatetaan selvittää ja seurata yhtä aikaa useassa paikassa, niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Yhteistyö ja tiedonkulku kaikkien oppilasta hoitavien tahojen kanssa on tärkeää.

Oireilu voi vaikuttaa oppilaan terveyden lisäksi hänen muuhun hyvinvointiinsa. Sairauspoissaolot tai esimerkiksi etäkoulujärjestelyt voivat vaikuttaa oppimiseen ja kaverisuhteisiin koulussa ja vapaa-ajalla. Oppilaan tukea kannattaa suunnitella moniammatillisesti oppilashuollon yhteistyönä.

Koulujen sisäilmatilanteet voivat aiheuttaa vanhemmissa huolen lastensa terveydestä ja tulevaisuudesta. Koska vaikutukset näkyvät monilla elämän osa-alueilla, on myös ratkaisuja etsittävä yhtäaikaisesti eri näkökulmista.

Tärkeää

 • Työ- ja toimintakyvynkyvyn tukitoimet pitää suunnitella aina yksilöllisesti, sillä ihmisten välillä on eroja työ- ja toimintakykyyn vaikuttavissa tekijöissä ja siinä, miten eri tekijöihin voidaan vaikuttaa.
 • Mikäli tarvitaan työhön tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, ne kannattaa suunnitella yhteistyössä terveyshuollon kanssa.
 • Oppilaan oireillessa, tulee toimia alusta saakka yhteistyössä huoltajien kanssa.
 • Selvittää oppilaan terveydentila ja tuen tarve kouluterveydenhuollossa sekä oppilashuollossa.
 • Laatia toimintamalli oireilevalle oppilaalle, jota noudatetaan yhtenäisesti kaikissa alueen kouluissa
 • Laatia yhteiset toimintatavat tila- ja opetusjärjestelyjen käyttämisestä sisäilmatilanteessa kaikissa alueen kouluissa.
 • Sopia oppilaskohtaisista järjestelyistä kirjallisesti ja määräajaksi tilannetta seuraten ja arvioiden.
 • Viestiä oppilaan huoltajille ajantasaisesti sekä rakentaa yhteistyö kodin ja koulun välille.

Hyvät käytännöt

 • Esimiestyön kehittäminen esimerkiksi siten, että esimies saa välineitä sisäilmaongelmaan liittyvien asioiden puheeksi ottamiseen työntekijöiden kanssa. Tämä voi auttaa vähentämään työpaikalla mahdollisesti syntyvää epäluottamusta sisäilmaongelman ratkaisuprosessiin liittyen. 
 • Nimetty koordinaattori koulunkäynnin järjestelyihin.
 • Jos oppilas käy koulua etäjärjestelyin, hänellä on mahdollisuus osallistua kouluyhteisön tapahtumiin verkon välityksellä.
 • Vanhempia ja viranomaisia yhteen tuovat keskustelutilaisuudet.
 • Oppilaiden palvelupolkujen kuvaukset huoltajien saataville esim. kunnan verkkosivuille

Linkit lisämateriaaleihin