Työ- ja toimintakyvyn tukeminen

Työntekijä

Työkyvyn tukeminen on tärkeää myös silloin, kun käsitellään sisäilma-asioita. Sisäilma-asioiden yhteydessä kannattaa huomioida työyhteisössä syntyvät huolet ja keskustella näistä avoimesti, sekä tuoda keskusteluun asianmukaista tietoa sisäympäristön terveysvaikutuksista.

Rakennuksessa tehtävin korjaustoimenpiteiden lisäksi työntekijöiden työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin kannattaa tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jolloin voidaan parhaassa tapauksessa välttyä sairauspoissaoloilta ja yksilöllisten työjärjestelyjen tarpeelta. Mahdollisista terveyshuoliin ja sisäympäristön terveysvaikutuksiin liittyvistä asioista on hyvä keskustella työterveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Muut mahdolliset sairaudet sekä työhön ja yksityiselämään liittyvät kuormitustekijät on syytä selvittää ja hoitaa ajoissa.

Mikäli tarvitaan työhön liittyviä ratkaisuja, ne kannattaa suunnitella yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työjärjestelyt ovat yleensä aina sairauspoissaoloja parempi ratkaisu. Hätiköidyt ja suunnittelemattomat ratkaisut, kuten työntekijän siirtäminen välittömästi korvaaviin tiloihin, voivat johtaa pahimmillaan kierteeseen, jossa välttämistarve laajenee ja herkkyys oireilla voimistuu. Eristäytyminen voi tuoda mukanaan muun muassa sosiaalisia ongelmia.

Työkyvyn tukitoimet pitää suunnitella aina yksilöllisesti, sillä ihmiset reagoivat eri tavalla työkykyyn vaikuttaviin tekijöihin ja siihen, miten eri tekijöihin voidaan vaikuttaa. Vaikka oireilu ja toimintakyvyn rajoittuminen liittyvät sisäilmaan, on aina huomioitava myös muut työkykyyn vaikuttavat tekijät.

Työhön liittyvät tukitoimet voivat olla

 • työympäristöön liittyviä, kuten etätyön tekeminen tai työtilan vaihto
 • työaikaan liittyviä, kuten työajan lyhentäminen, työaikajoustot tai työn tauottaminen 
 • työtehtävien uudelleen järjestelyyn liittyviä. 

Lisäksi työkykyä tulee tukea aina myös työterveyshuollon muilla keinoilla, kuten oireiden ja mahdollisten muiden sairauksien hyvällä hoitamisella sekä tarvittaessa esimerkiksi työpsykologin yksilökäynneillä ja mahdollisilla kuntoutustoimilla.

Oireisiin ja tilojen välttämiseen liittyvien tarpeiden arviointiin ja suunnitteluun kannattaa hyödyntää työterveyshuollon osaamista. Ratkaisuvaihtoehtoja yksittäisen työntekijän tilanteeseen kannattaa etsiä esimerkiksi työterveysneuvottelussa. Neuvotteluun osallistuvat työntekijä itse, esimies sekä työterveyslääkäri. Ratkaisuvaihtoehtoihin vaikuttaa myös se, millaiset mahdollisuudet kyseisellä työnantajalla on tehdä erilaisia järjestelyjä. Työterveysneuvotteluissa käsitellään luottamuksellista tietoa, ja neuvottelu järjestetään vain työntekijän suostumuksella ja hänen läsnä ollessaan. Sisäilmastotyöryhmässä ei saa käsitellä yksittäisen työntekijän terveyteen liittyviä seikkoja.

Välttämiseen perustuvia työkyvyn tukitoimia (kuten etätyö, työtilan vaihto) käytettäessä tulee huomioida se, että nämä ratkaisut voivat johtaa tilanteeseen, jossa työntekijän oireet jopa lisääntyvät ja toimintakyvyn alenema pahenee. Välttämiseen perustuvat ratkaisut voivat myös lisätä huolta muissa työyhteisön työntekijöissä. Tällaisia ratkaisuja voidaan kuitenkin tilapäisesti joutua käyttämään sellaisissa tilanteissa, joissa työskentely ei muuten onnistuisi lainkaan. Tällöin on tärkeää, että osapuolille on selvää, miksi ratkaisuja tehdään. Myös työyhteisölle on tällaisessa tilanteessa tärkeää viestiä, että rakennus on muuten kunnossa.

Lapsi/oppilas

Hyvät toimintaohjeet ja tiedonkulku ovat avainasemassa, kun lapsen koulussa tai päiväkodissa epäillään sisäilmaongelmaa ja siellä esiintyy sisäilmaan liittyvää oireilua. Tällöin on tärkeää tarjota avointa ja ajantasaista tietoa koko koulu- tai päiväkotiyhteisölle.

Sisäilmasta oireileva oppilas tulee ohjata kouluterveydenhoitajalle, joka ohjaa tarvittaessa edelleen sairaanhoitoon terveysasemalle. Oppilaan terveydentilaa saatetaan selvittää ja seurata yhtä aikaa useassa paikassa, niin julkisessa kuin yksityisessä terveydenhuollossa. Yhteistyö ja tiedonkulku kaikkien oppilasta hoitavien tahojen kanssa on tärkeää.

Oireilu voi vaikuttaa oppilaan terveyden lisäksi hänen muuhun hyvinvointiinsa. Sairauspoissaolot tai esimerkiksi etäkoulujärjestelyt voivat vaikuttaa oppimiseen ja kaverisuhteisiin koulussa ja vapaa-ajalla. Oppilaan tukea kannattaa suunnitella moniammatillisesti oppilashuollon yhteistyönä.

Koulujen sisäilmatilanteet voivat aiheuttaa vanhemmissa huolen lastensa terveydestä ja tulevaisuudesta. Koska vaikutukset näkyvät monilla elämän osa-alueilla, on myös ratkaisuja etsittävä samaan aikaan eri näkökulmista.

Tärkeää

 • Työ- ja toimintakyvyn tukitoimet pitää suunnitella aina yksilöllisesti, sillä ihmiset reagoivat eri tavalla työ- ja toimintakykyyn vaikuttaviin tekijöihin ja siihen, miten eri tekijöihin voidaan vaikuttaa.
 • Mikäli tarvitaan työhön tai opiskeluun liittyviä ratkaisuja, ne kannattaa suunnitella yhteistyössä terveyshuollon kanssa.
 • Päiväkotilapsen tai koulun oppilaan oireillessa tulee tehdä alusta saakka yhteistyötä huoltajien kanssa.
 • On oleellista selvittää oppilaan terveydentila ja tuen tarve kouluterveydenhuollossa sekä oppilashuollossa.
 • Oireilevia oppilaita varten kannattaa laatia toimintamalli, jota noudatetaan yhtenäisesti kaikissa alueen kouluissa.
 • On hyvä laatia myös yhteiset toimintatavat tila- ja opetusjärjestelyjen käyttämisestä sisäilmatilanteessa kaikissa alueen kouluissa.
 • Oppilaskohtaisista järjestelyistä ja niiden määräajoista sovitaan kirjallisesti.
 • On tärkeää viestiä huoltajille ajantasaisesti ja rakentaa yhteistyötä kodin ja koulun välille.

Hyvät käytännöt

 • Esimiestyötä kehitetään esimerkiksi niin, että esimies saa välineitä siihen, miten ottaa puheeksi sisäilmaongelmaan liittyvät asiat työntekijöiden kanssa. Tämä voi auttaa vähentämään työpaikalla mahdollisesti syntyvää epäluottamusta sisäilmaongelman ratkaisuprosessia kohtaan. 
 • On hyvä nimetä koordinaattori koulunkäynnin järjestelyihin.
 • Jos oppilas käy koulua etäjärjestelyin, hänellä on mahdollisuus osallistua kouluyhteisön tapahtumiin verkon välityksellä.
 • Järjestetään huoltajia ja viranomaisia yhteen tuovia keskustelutilaisuuksia.
 • Lisätään oppilaiden palvelupolkujen kuvaukset huoltajien saataville esimerkiksi kunnan verkkosivuille.

Linkit lisämateriaaleihin