Rakennushankkeen vaiheiden erityispiirteet

Rakennushanke koostuu eri vaiheista, joiden määrä riippuu usein hankkeen laajuudesta ja toteutusmuodosta. Rakennushankkeen vaiheita ovat:

  • tarveselvitys
  • hankesuunnittelu
  • ehdotussuunnittelu
  • yleissuunnittelu
  • toteutussuunnittelu
  • rakentaminen
  • käyttöönotto
  • takuuaika. 

Tavanomaisesti rakennushanke alkaa hankesuunnittelulla, jonka jälkeen rakennussuunnittelun kautta siirrytään rakentamisvaiheeseen. Jokaisella rakennusvaiheella on omat tehtävänsä ja kukin niistä vaikuttaa hankkeen onnistuneeseen läpivientiin.

Suunnitteluvaiheen osalta on huomioitava, että eri suunnittelualat ja -vaiheet riippuvat toisistaan. Tilaajan tulee huomioida suunnitteluaikataulussa, että etenkin rakennussuunnittelu tulee tehdä etupainotteisesti suhteessa muuhun suunnitteluun. Muiden suunnittelualojen on varauduttava siihen, että suunnitelmiin tarvitaan useita iterointikierroksia, jotka suhteutetaan pääsuunnitelmiin. Erityisesti välitavoitteet ja niiden aikataulut kannattaa huomioida suunnitteluvaiheen aikataulutuksessa.

Lisätietoa

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.