Kiinteistökannan hallinta

Pitkällä tähtäimellä kiinteistönpidon tulee olla tasapainossa palvelujen tuottamisen ja kestävän kuntatalouden kanssa.

Kuntien tehtävänä on järjestää kuntalaisille palveluja. Palveluiden tuottamista ja järjestämistä varten tarvitaan erilaisia resursseja, kuten henkilökuntaa, koneita ja laitteita, toimitiloja sekä muita tukipalveluita ja materiaaleja. Toimitilat palveluineen ovat keskeinen tukipalvelu ja resurssi kaikkien kunnan palvelujen tuottamisessa. Kokonaisuuden hallinta edellyttää palveluiden järjestämiseen liittyvien tarpeiden sekä palveluverkostojen tunnistamista ja hallittua yhteensovittamista toimitilaratkaisujen kanssa. 

Sisäilmaan liittyviä vikoja ja haittoja sekä muita rakennusten elinkaareen liittyviä ongelmia ennaltaehkäistään parhaiten optimoimalla tilakanta palvelutarvetta vastaavaksi. Tilakantaa tulee myös uudistaa ja ylläpitää suunnitelmallisesti. 

Toimitilakannan strategisen kehittämisen periaatteissa ja hierarkiassa päättäjien rooli liittyy lähinnä strategisten linjausten laadintaan eli kunnan strategian, palveluohjelman ja palveluverkkojen laadintaan. Toimitilakannan operatiivisten toimijoiden rooli liittyy tehtyjen strategisten linjausten toteuttamiseen.

Kiinteistökannan hallinnassa strategisten linjausten toteuttamisella tarkoitetaan muun muassa toimitilaohjelman laadintaa ja siihen liittyen kiinteistökannan muodostavan omaisuuden salkuttamista, investointiohjelman tekoa ja kiinteistökannan ennakoivaa ylläpitoa. Kuntastrategialla, palveluohjelmalla, palveluverkoilla ja toimitilaohjelmalla on merkitystä suunnitelmallisessa kiinteistökannan hallinnassa.  

Piirros kuvaa toimitilakannan strategisen kehittämisen periaatteita ja hierarkiaa. Kolmion yläosassa on laatikko, jossa lukee kunnan strategia. Sen alla ovat palveluohjelma ja palveluverkot omissa laatikoissaan. Näiden alla on suurempana laatikkona toimitilaohjelma, joka on pilkottu alle kolmeen pienempään laatikkoon: salkutettu omaisuus, investointiohjelma ja ennakoiva ylläpito. Kunnan strategiasta on piirretty nuoli toimitilaohjelman kautta investointiohjelmaan.
Toimitilakannan strategisen kehittämisen periaatteet ja hierarkia. Lähde: Harkittua omistajuutta toimitiloihin, Esko Korhonen ja Jussi Niemi, Suomen Kuntaliitto, 2016.

Linkit lisämateriaaleihin