Viestintä ja viestintäsuunnitelma

Viestinnän periaatteet tulee suunnitella etukäteen ja sopia siitä, kuka viestii. Sisäilmahaittoihin liittyvässä viestinnässä ei ole kysymys pelkästä tiedon välittämisestä vaan vastavuoroisesta tietojen, näkemysten ja kokemusten vaihtamista, jossa kaikki osapuolet voivat saada äänensä kuuluviin ja myös tuntea tulevansa kuulluiksi. Tiedotteilla voidaan välittää tietoa niistä asioista, joissa ei ole suurta tarvetta vuoropuhelulle, mutta viestintätilaisuudet ovat välttämättömiä silloin, kun tilan käyttäjillä on huolta ja kysymyksiä liittyen tilojen turvallisuuteen, tilanteessa on syntynyt väärinkäsityksiä tai on tarve rakentaa yhteistä ymmärrystä tilanteesta.

Luottamusta sisäilma-asioiden selvittämiseen luo ensisijaisesti hyvä prosessin hoito ja hallinta kokonaisuudessaan. Viestinnällä hyvä prosessin hallinta tehdään näkyväksi. Jos teot kertovat toista, sanoihin ei enää luoteta. Viestinnän yksi tavoite onkin luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen tilan käyttäjien ja sisäilmatilannetta hoitavien välillä.   

Tarkasteltavat näkökulmat viestinnän suunnittelussa: 

 • Miten saada tarvittavaa tietoa tilan käyttäjiltä sisäilmatilannetta selvittäville? 
 • Mistä asioista, missä vaiheessa ja millä tavalla tietoa tulisi välittää tilankäyttäjille? 
 • Miten vahvistaa asiaa hoitavien sisäistä tiedonkulkua ja viestintää? 
 • Miten huomioida ulkoinen viestintä ja tiedotusvälineet?

Tärkeää

 • Viestintä on huomioitava koko prosessin läpi.
 • Tunnistaa kaikki viestinnän kohderyhmät ja heidän tiedontarpeensa.
 • Tilanteen hyvä hoito ja hallinta rakentavat luottamusta, joka luo pohjan viestinnälle.
 • Tiedotteiden lisäksi tarvitaan myös viestintä- ja palautetilaisuuksia.
 • Viestinnän tulee vastata toimintaa.
   

Hyvät käytännöt

 • Laatia sisäilma-asioiden viestintään oma viestintäsuunnitelma.
 • Sisäilmaillat ja sisäilmakohteiden omat verkkosivut.
   

Linkit lisämateriaaleihin