Terveet tilat -toimintamalli

Terveet tilat -toimintamallin tarkoituksena on tukea kuntia ennakoivassa kiinteistönpidossa. Toimintamalli toimii tukimateriaalina sisäilmahaasteiden ratkaisemisessa ja erityisesti niiden ennaltaehkäisyssä.

Tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä

Terveet tilat -toimintamalli kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta. Toimintamalliin peilaten kunnat voivat tarkastella ja arvioida omaa toimintaansa ja ottaa mallista käyttöön itselleen hyödyllisiä toimintatapoja.

Malli tarjoaa tietopaketteja ja esittelee kunnissa hyviksi havaittuja käytäntöjä. Siihen on myös koottu oleelliset seikat, jotka huomioon ottamalla sisäilmaongelmien syntymistä voidaan tehokkaasti ennaltaehkäistä. Olemassa oleviin ohjeisiin ohjataan linkityksin.

Päämääränä terveet ja turvalliset tilat sekä tyytyväiset käyttäjät

Kunnat voivat hyödyntää Terveet tilat -toimintamallia viemällä käytäntöön mallin ennakoivia toimintatapoja. Näin edetään kohti päämäärää eli terveelliset ja turvalliset tilat sekä tyytyväiset käyttäjät. Toimintamallissa korostetaan laajan moniammatillisen yhteistyön ja avoimen tietojen vaihdon merkitystä, sillä ne ovat oleellisia sisäilma-asioita ratkaistaessa.

Mallin rakentaminen ja kehittäminen yhdessä sidosryhmien kanssa

Tietoa kuntien hyvistä käytännöistä on kerätty kunnille suunnatuissa  työpajoissa ja webinaareissa, joita on järjestetty vuosien 2019 ja 2020 aikana yhteistyössä Terveet tilat 2028 -ohjelman sihteeristön ja aluehallintoviranomaisten kanssa.

Sidosryhmien työpanos on mallin kokoamisessa ja kehittämisessä korvaamatonta. Mallissa on hyödynnetty työpajoissa esiin nousseita ideoita ja ajatuksia, ja vuoropuhelussa kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa Terveet tilat -toimintamallista saadaan kehitettyä vieläkin toimivampi.

Terveet tilat 2028 -sihteeristö toivoo toimintamallista runsasta palautetta, jonka perusteella toimintamallia kehitetään eteenpäin.

Terveet tilat -toimintamallin osa-alueet