Suunnittelijat

Rakennussuunnittelija

Rakennussuunnittelija suunnittelee rakennuksen kokonaisuuden, joka täyttää tilaajan tavoitteiden mukaiset vaatimukset. Rakennussuunnittelija vastaa hankkeen arkkitehtonisesta lopputuloksesta sekä rakennuksen sopimisesta ympäristöönsä. Rakennussuunnittelussa tulee huomioida erityisesti tilaajan elinkaari- ja toiminnalliset vaatimukset.

Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija vastaa rakennusten rungon ja rakenteiden suunnittelusta. Uudisrakentamisessa ja laajennuksissa rakennesuunnittelu käsittää kokonaisuutena usein myös elementtisuunnittelun. Elementtisuunnittelu sovitaan kuitenkin aina erillisenä toimeksiantona. Tilaajan tulee huomioida jo hankkeen alkuvaiheessa elementtisuunnittelun vaikutus aikatauluun sekä resursoida osapuoli sen tekemiseen. Korjaushankkeissa rakennesuunnittelijan rooli lähtötietojen hankkimisessa ja kuntotutkimusten ohjelmoimisessa korostuu. Rakennesuunnittelija tekee usein, etenkin pienemmissä hankkeissa, myös rakennusfysikaalisen suunnittelijan tehtäviä.

Rakennusfysikaalinen suunnittelija

Rakennusfysikaalinen suunnittelija vastaa kohteen rakennusfysikaalisesta ja kosteusteknisestä suunnittelusta. Rakennusfysikaalisella suunnittelulla tarkoitetaan rakennuksen, rakenteiden ja järjestelmien lämpö-, kosteus- sekä ääni- ja värähtelyteknisen toimivuuden suunnittelua. Tavanomaisissa tai vähäisissä hankkeissa rakennusfysikaalisen suunnittelijan tehtävät on usein yhdistetty rakennesuunnittelijan tehtäviin. Näissä hankkeissa suunnittelu on kuitenkin usein vain yksinkertaista rakennusfysikaalista suunnittelua. Vaativissa hankkeissa tulee käyttää pätevää rakennusfysikaalista suunnittelijaa. Rakennusfysikaalinen suunnittelija avustaa usein kosteusriskien ja kuivumisenhallinnan riskien arvioimisessa.

Tavanomaista vaativimmissa hankkeissa tulee erikseen palkata rakennusfysikaalinen suunnittelija. 

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelija

Rakennusfysikaalisen suunnittelun lisäksi maankäyttö- ja rakennuslaissa ja sen nojalla annetuissa asetuksissa on säädetty kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävästä. Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijaa suositellaan käytettäväksi erityisesti vaativissa tai poikkeuksellisen vaativissa kosteus- ja homevaurioiden korjauskohteissa, joissa on laajoja vaurioita tai vaurioiden korjaus edellyttää rakenteiden kosteusfysikaalisen toiminnan merkittävää muuttamista. Poikkeuksellisen vaativissa korjauskohteissa voi olla laajoja rakenteiden sisäisiä kosteus- tai homevauriota aikaisemmasta kosteusvaurion korjauksesta huolimatta tai rakenteiden kosteusfysikaalinen toiminta on varmistettava erityisillä teknisillä järjestelmillä tai erityismenetelmillä tai rakennuksen käyttötarkoituksesta, sisäilmaston tavoitetasosta tai muusta ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia. Rakennusfysikaalinen suunnittelija voi toimia myös kosteusvaurion korjaustyön suunnittelijana.

Pohjarakennesuunnittelija

Pohjarakennesuunnittelija vastaa maan ja kallion käyttäytymisen yhteensovittamisesta pohjarakenteiden kanssa siten, että myös yläpuoliset rakenteet toimivat suunnitellulla tavalla. Korjausrakennushankkeissa tulee erikseen ennakolta arvioida pohjarakennesuunnittelijan tarvetta.

Talotekniset suunnittelijat

Talotekniset suunnittelijat vastaavat rakennushankkeen taloteknisten laitteistojen suunnittelusta sekä niiden vaatimusten täyttämisestä. Taloteknisten laitteistojen suunnittelu käsittää pääasiassa lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytys-, sähkö- sekä vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelun. Rakennusautomaation suunnittelusta sovitaan rakennushankkeissa erikseen.

Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastaja

Erityisen vaativissa kohteissa käytetään suunnitelmien ulkopuolista tarkastajaa. Hänen tehtäviinsä kuuluu kyseisen erityisosa-alueen suunnitelmien ja toteutuksen tarkastaminen sekä toteutuksen valvominen vaativimmissa kohdissa. Ulkopuolinen tarkastaja voidaan asettaa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta tai tilaaja voi käyttää ulkopuolista tarkastajaa vapaaehtoisesti vaativissa kohteissa riskejä hallitsemaan. Oleellista on, että ulkopuolisen tarkastajan tarve tunnistetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja huomioidaan suunnitelmien tarkastukseen menevä aika rakennushankkeen aikatauluissa.

Tärkeää

  • Tunnistetaan eri suunnittelualojen tarve rakennushankkeessa. 
  • Suunnittelijoiden on tunnettava tilaajan käytännöt ja toimintatavat. 
  • Tavanomaista vaativimmissa korjaushankkeissa tulee palkata rakennusfysikaalinen suunnittelija, etenkin jos kyseessä on sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvä hanke. 

Hyvät käytännöt

  • Pitkäjänteinen yhteistyö ja puitesopimukset parantavat suunnittelun laatua. 
  • Suunnittelijoilla on hyvä olla määritettynä varahenkilöt, jotka pystyvät jatkamaan hankkeen suunnittelua poikkeustilanteissa. 

Linkit lisämateriaaleihin

Lisätietoa

  • Talonrakennushankkeen kulku. Rakennushankkeen osapuolet, RT 10-11222, Rakennustietosäätiö RTS, 2016.