Beställare och användare

Den som påbörjar ett byggprojekt (beställaren)

I ett byggprojekt finns det oavsett projektets storlek en aktör som påbörjar det. När det gäller offentligt byggande är det ofta kommunen eller en organisation som påbörjar projektet. I vissa fall, till exempel i fråga om hyrda lokaler, kan det vara en privat aktör som påbörjar projektet. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska den som påbörjar ett byggprojekt se till att byggnaden projekteras och uppförs så att konstruktionerna är hållfasta och stabila, lämpar sig för förhållandena på byggplatsen och håller byggnadens hela planerade livslängd.

Den som påbörjar ett byggprojekt uppfyller sina skyldigheter genom att för projektet anställa kompetenta sakkunniga och genomförare. Den som påbörjar ett projekt kan dock inte helt överlåta ansvaret och befogenheten att fatta beslut på någon annan. Om beställaren har en sakkunnig företrädare ökar det chansen för att projektet ska lyckas.

Byggherrekonsulter

En byggherrekonsult fungerar som beställarens stöd vid organisering, förberedelse och genomförande av byggprojektet. Byggherrekonsulten tillhandahåller sina kunskaper om tidsplaner, byggherreverksamhet och kostnader. Beställaren bör redan innan projektet inleds dela upp det i etapper det så att man känner till behovet av byggherrekonsulter i förväg. Med en byggherrekonsult kan beställaren kompensera för i synnerhet eventuella resurs- eller kompetensbrister. En byggherrekonsult bör involveras i projektet i ett tidigt skede.

Användare

I ett byggprojekt avses med användare den som använder en lokal efter att byggnaden uppförts. Användarens roll är central för hela byggprojektet. Som regel är det användarens behov som behovet av byggande grundar sig på. Ett byggprojekt kan lyckas bättre om användaren deltar i projektet under hela projekttiden och aktivt kommenterar planerna och lyfter fram sina behov. Man bör beakta att det kan finnas flera som använder lokalerna, och av dessa bör flertalet vara representerade i byggprojektet. Särskilt kvällsanvändningen av offentliga lokaler har ökat, vilket bör beaktas redan i början av byggprojektet. Användarens roll är stor särskilt när en byggnad renoveras på grund av problem med inomhusluften eller skador orsakade av fukt och mikrober.

Personer som upprätthåller fastigheternas skick

Personer som upprätthåller en fastighets skick sörjer för underhållet av den under dess drifttid. Till dessa personer räknas bland annat underhållschefer, tekniska chefer och anställda inom fastighetsservicebranschen, det vill säga städare och fastighetsskötare. En person som är insatt i denna verksamhet deltar i planeringen och mottagandet av projektet. Personen ansvarar för att de mål som satts upp för städning och underhåll i objektet uppnås efter att byggprojektet tagits emot.  Det är av stor betydelse att sakkunskapen och arbetssätten inom underhållet beaktas i planeringsstadiet i början av projektet. I samband med mottagandet av byggprojektet bör underhållspersonalen ges information om objektet på lämpligt sätt.

Viktigt

  • Beställaren kan inte avsäga sig sitt ansvar för beslutsfattande och projektledning – beställaren ska vara aktiv under hela byggprojektet.

  • Användarna och underhållspersonalen involveras i byggprojektet redan i inledningsfasen. 

  • Lokalernas olika användningsändamål och potentiella användare identifieras (exempelvis användning av lokalerna på kvällar och veckoslut). 

God praxis

  • Byggprojekten delas upp i faser enligt beställarens resurssituation. 

Länkar till mer material