Tillgänglighetsutlåtande för sundalokaler.fi

Denna webbplats omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Enligt lagen ska webbtjänster för den offentliga förvaltningen vara tillgängliga, vilket betyder att alla ska ha lika möjligheter att använda dem.
Detta utlåtande beskriver bristerna i webbplatsens tillgänglighet och berättar hur du kan ge oss respons om tillgängligheten.

Tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på nivå A och AA som krävs enligt lag (WCAG 2.1), och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan.

Tillgängligheten utvärderas med hjälp av tillgänglighetsverktyg. Tillgängligheten beaktas alltid när nya egenskaper utvecklas. Miljöministeriet uppmanar också tjänstemännen att beakta tillgänglighetskraven i sitt arbete.

Om det material du behöver inte är tillgängligt, kontakta oss via responsblanketten. Vi skickar materialet till dig i tillgängligt format.

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

Fel i webbplatsens rubrikshierarki

Rubrikernas nivåordning är delvis felaktig i html-koden. Detta kan göra det svårt att använda webbplatsen med skärmläsare. I html-koden finns eventuellt överflödiga rubriknivåer utan text. Dessa nivåer syns för skärmläsare som tomma rubriker. (WCAG 1.3.1)

Länkar som inte fungerar

På webbplatsen finns innehåll som härstammar från utomstående tjänster och som kan innehålla länkar som inte fungerar. Länkarna korrigeras i samband med att sidorna i övrigt uppdateras.

Utformning av layouten i koden

Html-kod har i enskilda fall använts i stället för CSS för att utforma innehållet. Till exempel i fråga om inbäddade element från utomstående system går det inte att påverka koden.

Brister i tangentbordsnavigeringen på webbplatsen

Det går inte att använda tangentbordet för att navigera till alla delar av den tidslinje som ingår i projektinformationen. Navigeringen försvåras också av den svaga kontrasten mellan bakgrunden och den ram som anger fokus.

Innehåll som härstammar från andra system

Webbtjänsten har även innehåll som hämtats från andra system. Bristerna i tillgängligheten kan då bero på det ursprungliga systemet.

Publikationer

Webbplatsen innehåller länkar till olika ministeriers pdf-filer som finns i statsrådets publikationsarkiv Valto eller i publikationsarkivet Julkari inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde. Det finns separata tillgänglighetsutlåtanden för publikationerna och för publikationsarkivet. Eventuella tillgänglighetsbrister beskrivs i dessa.

Projektinformation

Projektinformationen härstammar från ett separat bakomliggande system. Detta användargränssnitt har tillgänglighetsbrister som gör det svårt att använda skärmläsare och navigera med tangentbord. Bristerna har att göra med bland annat navigering till tidslinjebilder och modalfönster. Projektinformationen kan omfatta pdf-filer från andra system, till exempel ärendehanteringssystemet. I dessa filer kan finnas tillgänglighetsbrister till exempel i fråga om strukturer, egenskapsinformation och bristfälliga textalternativ. Bristerna försvårar användningen av hjälpmedel.

Sociala medier

Tillgänglighetskraven beaktas i statsrådets kanslis innehåll i sociala medier i den mån kanalerna i sociala medier gör det möjligt. Det visuella och audiovisuella material som producerats före den 23 september 2020 innefattar också sådana innehåll som inte uppfyller tillgänglighetskraven.

Innehåll som inte omfattas av lagstiftningen

Webbplatsen kan ha innehåll som inte omfattas av kraven i lagstiftningen. Det gäller

  • material och filer som utomstående aktörer har publicerat i tjänsten före den 23 september 2018 och som inte har producerats och som inte finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören
  • filer som har publicerats före den 23 september 2018
  • direkta video- eller ljudsändningar som inte spelas in för att bevaras eller offentliggöras på nytt
  • video- eller ljudinspelningar som har publicerats före den 23 september 2020.

Har du observerat några brister i tillgängligheten?

Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra webbtjänstens tillgänglighet. Meddela oss gärna om du upptäcker problem som inte beskrivs i detta utlåtande. Du får också gärna komma med andra kommentarer och förbättringsförslag gällande tillgängligheten.

Fyll i denna webblankett om du vill ge respons om tillgängligheten på webbplatsen.

Tillsynen över tillgängligheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar efterlevnaden av tillgänglighetskraven. Om vårt svar inte är tillfredsställande eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du vända dig till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats kan du läsa om hur du lämnar in ett klagomål och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillgänglighetskrav.fi
[email protected]
tfn 0295 016 000 (växel)