Städning

Regelbunden och behovsbaserad städning ger fastighetsanvändarna trivsamma och hygieniska arbetslokaler. En lokals städbarhet inverkar på städningen. Med städbarhet avses hur stor del av den yta som ska städas som är lätt att städa. Det är vanligt att man i skolor och daghem på grund av utrymmesbrist förvarar saker på plana ytor eller skåp, vilket innebär att städaren inte kan utföra sitt arbete ordentligt. Det är viktigt att användarna är medvetna om att inte bara ventilationen utan också städningen är viktig när det gäller att avlägsna föroreningar i en fastighet.

Material och inredning inverkar på städbarheten

Fastighetsägaren har också ansvar för att de rätta materialen väljs för fastigheten. Detta bör göras i samarbete med dem som ansvarar för planeringen av inredningen och för underhållet, och livscykelkostnaderna för de valda materialen bör beaktas. Det tar mer tid att städa och rengöra material som är svåra att hålla rena och till exempel möbler som samlar damm Detta kan påverka kostnaderna under fastighetens livscykel.

I planeringsfasen ska man också se till att det finns tillräckligt med utrymmen för underhållet av städutrustningen. Bland annat då man i en gammal fastighet byter golvmaterial (till exempel ersätter ett hårt material med golvbeklädnad av textil) bör man på nytt kontrollera att underhållsutrymmet är tillräckligt stort. Underhållet av textilmattor kan kräva fler städredskap. Även möblerna ska väljas med hänsyn till användningen och underhållet av lokalen.

Problem kan undvikas om lokalerna utformas enligt sitt användningsändamål och användarna instrueras om hur de ska användas.

Dimensionering av städtjänster

Städtjänsten för en fastighet dimensioneras och planeras utifrån samma kriterier som fastighetsskötseln, det vill säga genom att samla in utgångsdata, sätta upp mål och bestämma kvalitetsindikatorer. För städtjänsten utarbetas en plan med konkreta mål som beaktar kundens behov, och utifrån målen planeras hur städtjänsten ska genomföras. Det bör beaktas att de områden i fastigheterna (t.ex. elutrymmen) dit producenten av städtjänsten inte har tillträde ska inkluderas i den städning som fastighetsskötseln har ansvar för.

För kontroll av att städningen når den uppsatta målnivån kan kvalitetsindikatorer användas.

Steg i processen för ordnande av städtjänsten:

 1. Behov och servicenivå fastställs, det vill säga en serviceplan görs upp och kvalitetskriterier för städningen bestäms.
 2. Städtjänsten konkurrensutsätts eller så används den egna städtjänstenheten.
 3. Genomförandet av städavtalet följs upp under avtalsperioden genom regelbundna möten och revisioner. 
 4. När avtalsperioden löpt ut upphör avtalet eller så förlängs avtalsperioden med eventuella optionsår.

Viktigt

 • Kvaliteten på städtjänsterna kontrolleras regelbundet. 

 • Regelbundna arbetsmöten hålls med företrädare för städtjänsterna.

God praxis

 • Det ordnas en kampanj inriktad på förbättring av städbarheten eller en kampanj där man uppmanar lokalanvändaren att göra sig av med onödiga saker när städbarheten kräver det.

 • På skåp kan man placera en sned skiva så att ingen oavsiktligt ställer saker där.

 • Tjänsteleverantörerna uppmanas att skicka fotografier som visar problem med städbarheten, så att fastighetsägaren kan ge användarna instruktioner om missförhållanden.

 • Lokalanvändarna informeras om vilka faktorer som påverkar lokalens städbarhet och deras betydelse, till exempel för kvaliteten på inomhusluften.

 • Man samlar in städarnas observationer om lokalerna och deras skick. Städarna ombeds tipsa om brister som inverkar på inomhusluften och om andra fel.

Länkar till mer material

Mer information

 • Siivouksen tekninen laatu. Osa 1: Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä, SFS-INSTA 800-1:2019, Finlands Standardiseringsförbund SFS rf, 2019. (på finska; även tillgänglig på svenska: SS-INSTA 800-1:2018)

 • Puhtaudenhallinnan huomioonottaminen rakennussuunnittelussa, RT 91-10970, Rakennustietosäätiö RTS, 2009. (på finska)