Reparation av defekta komponenter och system

Byggnadsdelar och tekniska system får oundvikligen skador och fel någon gång under sin livscykel. När dessa åtgärdas ska man iaktta ansvarsfördelningen mellan fastighetsskötseln och fastighetsägaren. Ansvarsfördelningen anges vanligen i servicebeskrivningen av fastighetsskötseln. I servicebeskrivningen anges bland annat om man för ett system som inte längre fungerar alltid ska skaffa ersättande delar av en viss avtalspartner eller om fastighetsskötaren får använda andra leverantörer.

Övervakning av felfrekvenser

Felfrekvensen för byggnadsdelar och olika system kan övervakas med hjälp av fastighetsskötselns servicebok, i vilken olika underhåll och reparationer registreras. Genom att följa en utrustnings tekniska livslängd, som tillverkaren uppgett, och hur ofta det uppstår fel i den kan man bedöma om det lönar sig att reparera den eller om den behöver bytas ut. 

Om det uppstår ett fel hos flera system samtidigt måste fastighetsägaren också kunna bedöma i vilken ordning systemen ska åtgärdas. Hur brådskande en reparation är beror på enhetens betydelse för fastighetens driftsäkerhet.

Exceptionella situationer och störningar

När man säkerställer funktionaliteten för byggnadsdelar och tekniska system ska man beakta risken för exceptionella situationer och störningar. Exceptionella väderförhållanden kan försvåra användningen av systemen. Dessutom kan en exceptionell global situation göra det svårt att skaffa reservdelar eller förlänga leveranstiderna. Trots detta får lokalanvändarna inte utsättas för några risker på grund av fel i systemen. 

God praxis

  • Det lönar sig att övervaka felfrekvenser och spegla dem mot systemens tekniska livslängd.

  • Fastighetsskötaren ges tillräckliga befogenheter att efter eget gottfinnande använda vissa avtalspartner i tydliga felsituationer.

  • För exceptionella situationer finns det i servicebeskrivningen instruktioner om hur systemen ska skötas i dessa situationer.