Anvisningar om hantering av inneluftsfrågor

För hanteringen av inneluftsfrågor bör det utarbetas anvisningar som gäller hela processen: från upptäckt av olägenheten eller felet till uppföljning av situationen. Det är viktigt att de olika aktörernas roller och ansvar anges tydligt i anvisningarna. Då vet varje aktör sitt ansvar i processen och förbinder sig att följa den.

Anvisningarna bör vara tillgängliga eller finnas till påseende för alla, och detta bör alla informeras om. Den viktigaste informationen i anvisningarna, särskilt för lokalanvändarna, är vem som ska kontaktas och via vilken kanal vid upptäckt eller misstankar om en olägenhet som beror på inomhusluften.

Viktigt

  • Det finns anvisningar om hela inneluftsprocessen och om vem som har ansvar för vilka uppgifter.

  • Anvisningarna finns tillgängliga för alla och de följs.

  • Anvisningarna anger tydligt vem som ska kontaktas vid misstanke om problem med inomhusluften.

  • Förtroendepersonerna har godkänt anvisningarna och förbundit sig till att följa dem.

Länkar till mer material