Uudet oppaat tukevat sisäilmasto-ongelmien selvittämisessä ja korjaamisessa

Julkaisuajankohta 9.11.2023 8.30
Kuvituskuva: Bing Image Creator
Kuvituskuva: Bing Image Creator

Terveet tilat 2028 -ohjelman osana laaditut oppaat auttavat tilaajaa selvittämään ja korjaamaan sisäilmasto-ongelmia sekä ymmärtämään ja soveltamaan niihin liittyvää sopimustekniikkaa.

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen -opas ohjaa tilaajaa hallitsemaan rakennuksissa esiintyviä sisäilmasto-ongelmia selkeän ja järjestelmällisen toimintamallin avulla. Opas on suunnattu rakennusten omistajille, isännöitsijöille sekä rakennusten ylläpidosta vastaaville henkilöille, jotka toimivat tilaajan roolissa rakennusten sisäilmasto-ongelmien selvitys- ja korjausvaiheessa.

Toimintamallissa on kuvattu tilaajan tehtävät sisäilmasto-ongelmien ratkaisemisen eri vaiheissa, kuten ongelman selvitysvaiheessa, korjaavien toimenpiteiden arvioinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä rakennuksen sisäilmaston laadun varmistamisessa korjausten jälkeen.

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen, sopimusasioita -oppaan tavoitteena on auttaa pientaloasujia ja kuluttajia, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta rakennusalasta, ymmärtämään ja soveltamaan sisäilmastokorjauksiin liittyvää sopimustekniikkaa. Oppaassa käydään läpi sisäilmastokorjausten osapuolten vastuita ja velvollisuuksia sekä niiden vaikutuksia sisäilmastokorjausten sopimusasioihin.

Esimerkkitapaukset selkeyttävät tilaajan tehtäviä

Toimintamallin eri vaiheita sekä tilaajan tehtäviä on selvennetty Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen -oppaassa neljän erityyppisen sisäilmasto-ongelmatapauksen avulla. Pääpaino on julkisissa ja yksityisissä palvelu- ja toimistorakennuksissa sekä asunto-osakeyhtiöissä. Opasta voidaan kuitenkin soveltaa myös pientalojen sisäilmasto-ongelmien ratkaisussa.

Sisäilmasto-ongelman ratkaiseminen, sopimusasioita -oppaassa tarkastellaan korjaushankkeen vaiheita lähtötietojen selvittämisestä takuuaikaan asti. Oppaassa on vinkkejä sisäilmastokorjauksiin osallistuvien asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden kilpailuttamiseen sekä sopimusten tekemiseen. Esimerkkejä voidaan hyödyntää soveltuvin osin pientalojen lisäksi myös pienten taloyhtiöiden sisäilmastokorjauksissa.

Toimintamalli jakautuu viiteen päävaiheeseen

Oppaiden esittelemä sisäilmasto-ongelman ratkaisemisen toimintamalli jakautuu viiteen päävaiheeseen, jotka on julkaistu Työterveyslaitoksen ohjeessa "Terveydellisen merkityksen arviointi sisäilmatilanteissa" (2022). Toimintamallin kaksi ensimmäistä käsittävät sisäilmasto-ongelman ratkaisemisen toimintamallin ylläpitotoimet, tilannearvion ja selvitykset. Kolme viimeistä päävaihetta sisältävät toimintamallin mukaiset korjaavat toimenpiteet sekä seurannan. Päävaiheiden välissä kilpailutetaan ja laaditaan sopimukset vaiheen toteuttavan tai toteuttavien tahojen kanssa. Viiden päävaiheen sisältö ja tilaajan tehtävät eri vaiheissa on kuvattu yksityiskohtaisesti sisäilmasto-ongelmien ratkaisua käsittelevässä oppaassa. Sopimusasioita käsittelevässä oppaassa vaiheet on käsitelty korjaushankkeen näkökulmasta.

Suuremmissa kohteissa, kuten julkisissa rakennuksissa, rakennuksen normaaleihin ylläpitotoimiin kuuluvat tilaajan organisoima haitta- tai poikkeamailmoitusjärjestelmän ylläpitäminen sekä ilmoituksiin liittyvät kiinteistönhuollon toimenpiteet. Tarvittaessa sisäilmasto-ongelman aiheuttajaa selvitetään tarkemmilla kuntotutkimuksilla ja tilannetta arvioidaan moniammatillisessa sisäilmaryhmässä. Selvitysvaiheessa tilaaja hyväksyy ja tarkastaa yhdessä sisäilmaryhmän kanssa tutkimuksiin liittyvät tutkimussuunnitelmat sekä tutkimusten perusteella tehdyt johtopäätökset ja korjaustoimenpidesuositukset. Tilaaja valitsee korjaussuunnittelijan laatimista korjaustapavaihtoehdoista rakennuksen suunniteltua käyttöikää tukevan korjausvaihtoehdon. Pienissä taloyhtiöissä prosessit ovat kevyempiä eikä esimerkiksi erillistä sisäilmaryhmää yleensä perusteta.

Korjausvaiheessa tilaaja hankkii tarvittaessa rakennusluvan, vastaa suunnittelun tavoitteiden ja laajuuden määrittämisestä ja siitä, että suunnittelun lähtötiedot on selvitetty riittävällä tarkkuudella ja laajuudella. Tilaaja varmistaa sopimuksen mukaisen toteutuksen ja tavoitteet täyttävän lopputuloksen yhteistyössä ulkopuolisten valvojien ja asiantuntijoiden kanssa. Seurantavaiheessa tilaaja vastaa korjaukselle laaditun seurantasuunnitelman toteuttamisesta sekä rakennuksen suunnitelmallisesta yllä- ja kunnossapidosta.

Sopimukset ja lait määrittävät roolien ja tehtävien velvoittavuutta

Tutkimuksia, suunnittelua ja korjaustöitä säätelevät monelta osin lait ja asetukset, jotka tilaajan tulee huomioida hankkeeseen ryhtyessään ja töitä tilatessaan. Sisäilmastokorjauksiin osallistuu useita eri tahoja korjaushankkeen eri vaiheissa. Osapuolten roolien ja tehtävien velvoittavuus riippuu siitä, tarvitaanko hankkeeseen rakennuslupa. Lakien ja asetusten velvoittavuus puolestaan vaikuttaa siihen, kuka rooleissa voi toimia ja millaisia pätevyyksiä henkilöiltä vaaditaan. Sopimussuhteet- ja sopimusehdot määrittävät sisäilmastokorjausten osapuolten vastuita ja velvoitteita. Erityisesti pientaloissa, joissa tilaaja ei välttämättä ole rakennusalan ammattilainen, on tärkeää ymmärtää ja sisäistää rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuut ja velvoitteet, joita ei voi siirtää sopimuksilla pois rakennushankkeeseen ryhtyvältä.

Tilaajan tulisi valita rakennuksen korjaustapa ja korjausten laajuus huomioiden rakennukselle suunniteltu elinkaari ja kiinteistöstrategia. Korjaustavan valinnalla vaikutetaan sisäilmaston laadun ja rakennuksen elinkaaren lisäksi myös rakennuksen korjaus- ja ylläpitokustannuksiin sekä tilojen käytettävyyteen ja energiatehokkuuteen.

Lisätietoja: hankejohtaja Katja Outinen, Terveet tilat 2028 -ohjelma, p. 0295 250 323, katja.outinen[at]gov.fi, erityisasiantuntija Veli-Matti Pietarinen Ramboll Finland Oy, p. 040 486 5175, veli-matti.pietarinen[at]ramboll.fi ja tiimipäällikkö Kiia Miettunen Sweco PM Oy, p. 040 709 5582, kiia.miettunen[at]sweco.fi

VNK008:00/2018