Projektchefens översikt över Sunda lokaler år 2023

Utgivningsdatum 20.12.2023 10.00 | Publicerad på svenska 29.1.2024 kl. 15.49
Nyhet
Kaksi henkilöä leipomassa piparkakkuja keittiössä jouluna

Höjdpunkten år 2023 var forumet för Sunda lokaler, men året omfattade även mycket mer än så. Kommunernas möten inom Sunda lokaler-nätverket engagerade genom distansförbindelser fram till december. Många projekt pågick igen, en del slutfördes under 2023 och med andra fortsätter vi till nästa år.

Programmets vårsäsong inleddes med ett stort sammanträde för intressenter i februari 2023. Vi arrangerade forumet för Sunda lokaler på Ständerhuset i Helsingfors. Vid forumet diskuterades aktuella teman kring inomhusluft och en översikt över hur programmet framskred gjordes. Vid evenemanget höll ministrar, statssekreterare, sakkunniga inom området och riksdagsledamöter anföranden om kvaliteten på inomhusluft, främjandet av hälsa och välfärd samt om framtida utmaningar kring inomhusluft.

Vid forumet presenterade vi handböcker, utredningar, undersökningar och projekt som utarbetats inom ramen för programmet och som syftar till att stödja offentliga aktörer i proaktiv fastighetsförvaltning och utredning av läget med inomhusluft. Vi strävar efter att med hjälp av det omfattande samarbetsnätverket sprida och implementera kunskapsbaserad information och Sunda lokaler-handlingsmodellen i kommuner och organisationer.

I år har vi tagit fram ett verktyg för bedömning av Sunda lokaler-handlingsmodellen för att etablera tillämpningen av handlingsmodellen. Verktyget gör det möjligt för kommunerna att bedöma och jämföra sina egna åtgärder i samband med inomhusluft med rekommendationer och god praxis i Sunda lokaler-handlingsmodellen. Framtagningen av bedömningsverktyget fortsätter i början av året och vi offentliggör verktyget våren 2024.

Vi har fortsatt att samarbeta med kommunerna. Det är viktigt att se till att projekten och åtgärderna i programmet ger konkreta resultat och att vi kan implementera resultaten i handlingssätt och -modeller som bättre gynnar kommunerna. År 2023 anordnade vi sammanlagt sex distansmöten inom kommunernas Sunda lokaler-nätverk. Vid mötena presenterades bland annat handböcker och utredningar som färdigställts inom programmet samt anvisningar som andra instanser utarbetat.

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd, genomför åtgärdshelheten för främjande av hälsa och välfärd inom programmet Sunda lokaler. I Institutet för hälsa och välfärds program har man år 2023 tagit fram en stor mängd information om hur problem med inomhusluft kan lösas. Utfallen från programmet har samlats på webbplatsen och är tillgängliga för alla. 
Utfall från det nationella programmet för inomhusluft och hälsa (på finska)

På våren lanserade vi en ny serie artiklar, Tips från fältet, där vi publicerar tankar från programmets samarbetspartner och intressenter om åtgärder för bättre inomhusluft. Dessutom hoppas vi att vi fortfarande får fler Tips från kommunerna-artiklar. Vi letar hela tiden efter nya kommuner som är villiga att berätta om sina egna insatser till exempel i fråga om hantering av fastighetsbestånd och åtgärdande av problem med inomhusluft. 
Tips från kommunerna och från fältet-artiklar 

År 2023 har vi gjort handboken för ventilationsbesiktning känd. Det har gjorts två informativa kortfilmer om verksamhet för ventilationsbesiktning som belyser varför det är bra att införa regelbunden besiktning och vad besiktningen innebär i praktiken. Utbildningar och webbinarier har också ordnats om temat.
Regelbunden ventilation gynnar alla | YouTube.com
Ventilationsbesiktning i praktiken | YouTube.com

Programmet Sunda lokaler vill också vara till stöd för välfärdsområdena. I januari 2024 färdigställs en anvisning för hantering av inomhusluftfrågor som riktar sig till välfärdsområdena. Önskan är att anvisningen ska bidra till utvecklingen av inomhusluftprocesser i olika välfärdsområden. Anvisningen har utarbetats i samarbete med välfärdsområdena. 

Enligt en undersökning som publicerades i september har antalet betydande inomhusluftproblem minskat i kommunerna. Enligt en enkät från 2023 förekommer betydande inomhusluftproblem i 5–10 procent av den totala ytan kvadratmeter i byggnader som ägs och används av kommunerna. År 2019 förekom betydande inomhusluftproblem i 5–18 procent av den totala ytan kvadratmeter i byggnader som ägs och används av kommunerna. Uppgifterna baserar sig på en enkät till kommunerna på det finska fastlandet, men den låga svarsprocenten i enkäten medför osäkerhet i fråga om resultaten. Resultaten visar dock tecken på att kommunernas insatser i skicket på de fastigheter de äger avspeglas som en förbättring av läget med inomhusluften, särskilt i skolor och daghem. Det är viktigt att kommunerna fortsätter att satsa på renovering och ombyggnad av fastighetsbeståndet.
Utredning: Situationen beträffande inomhusluften i kommunernas fastigheter har förbättrats

I nyheterna om programmet Sunda lokaler hittar du mer information om färdiga projekt och allt material har samlats i avsnittet för handböcker och utredningar på webbplatsen.

År 2024 kommer att medföra en liten förändring i hur programmet genomförs: Samordningsansvaret överförs från statsrådets kansli till miljöministeriet, dvs. programarbetet fortsätter under ledning av miljöministeriet från ingången av 2024.

Som projektchef vill jag tacka alla våra samarbetspartner för ett framgångsrikt år 2023.

God jul och framgång för år 2024 önskar

Katja Outinen

Nyhet VNK008:00/2018