Hankejohtajan katsaus Terveiden tilojen vuoteen 2023

Julkaisuajankohta 20.12.2023 10.00
Uutinen
Hankejohtajan katsaus Terveiden tilojen vuoteen 2023

Vuoden 2023 kohokohta oli Terveet tilat -foorumi, mutta vuoteen mahtui paljon muutakin. Kuntien Terveet tilat -verkoston tapaamiset vetivät väkeä linjoille joulukuuhun saakka. Hankkeita oli käynnissä jälleen paljon: osa saatiin valmiiksi vuoden 2023 puolella ja osan kanssa jatketaan seuraavaan vuoteen.

Ohjelman kevätkausi käynnistyi suurella sidosryhmätapaamisella helmikuussa 2023. Järjestimme Säätytalolla Helsingissä Terveet tilat -foorumin, jossa ajankohtaiset sisäilmateemat puhuttivat, ja luotiin katsaus ohjelman etenemiseen. Tilaisuudessa puheenvuoroja sisäilman laadusta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä tulevaisuuden sisäilmahaasteista käyttivät ministerit, valtiosihteerit, alan asiantuntijat sekä kansanedustajat.

Esittelimme foorumissa ohjelmassa tuotettuja oppaita, selvityksiä, tutkimuksia ja hankkeita, joiden tarkoituksena on tukea julkisia toimijoita ennakoivassa kiinteistönpidossa sekä sisäilmatilanteiden selvittämisessä. Pyrimme ohjelman laajan yhteistyöverkoston avulla levittämään ja jalkauttamaan tutkittua tietoa ja Terveet tilat -toimintamallia kuntiin sekä organisaatioihin.

Terveet tilat -toimintamallin käytön vakiinnuttamiseksi olemme tänä vuonna kehittäneet toimintamallin arviointityökalua. Sen avulla kunnat voivat arvioida ja verrata omia sisäilmatoimiaan Terveet tilat -toimintamallin suosituksiin ja hyviin käytäntöihin. Arviointityökalun kehitystyö jatkuu alkuvuonna ja julkaisemme työkalun keväällä 2024.

Olemme jatkaneet yhteistyötä kuntien kanssa. On tärkeää varmistaa, että ohjelman hankkeista ja toimenpiteistä syntyy konkreettisia tuloksia ja pystymme jalkauttamaan tuloksia kuntia paremmin hyödyttäviksi toimintatavoiksi ja -malleiksi. Vuonna 2023 järjestimme kaikkiaan kuusi kuntien Terveet tilat -verkoston etätapaamista. Tapaamisissa esiteltiin mm. sekä ohjelmassa valmistuneita oppaita ja selvityksiä että muiden tahojen tekemiä ohjeistuksia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa Terveet tilat -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toimenpidekokonaisuutta. THL:n ohjelmassa on vuonna 2023 tuotettu runsaasti tietoa sisäilmatilanteiden ratkaisuun. Ohjelman tuotokset on koottu THL:n verkkosivuille kaikkien saataville.
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tuotokset

Keväällä käynnistimme uuden Vinkit kentältä -juttusarjan, jossa julkaisemme ohjelman yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien ajatuksia parempaan sisäilmaan tähtäävistä toimista. Lisäksi toivomme edelleen saavamme lisää Vinkit kunnista -juttuja. Etsimmekin koko ajan uusia kuntia, jotka ovat halukkaita kertomaan omista toimistaan esimerkiksi kiinteistökannan hallinnasta ja sisäilmatilanteiden hoitamisesta.
Vinkit kunnista ja kentältä -jutut

Vuonna 2023 olemme tehneet Ilmanvaihdon katsastusopasta tutuksi. IV-katsastustoiminnasta on tehty kaksi informatiivista lyhytvideota, jotka valottavat, miksi säännöllinen katsastus kannattaa ottaa käyttöön ja mitä katsastustyö on käytännössä. Aiheesta on järjestetty myös koulutuksia ja webinaareja.
Säännöllisestä ilmanvaihdosta hyötyvät kaikki | YouTube.com
Ilmanvaihdon katsastustyö käytännössä | YouTube.com

Terveet tilat -ohjelma haluaa olla myös hyvinvointialueiden tukena. Tammikuussa 2024 valmistuu hyvinvointialueille suunnattu sisäilmatilanteiden hoitoon liittyvä ohjeistus, jonka toivotaan toimivan apuna eri hyvinvointialueiden sisäilmaprosessien kehittämisessä. Ohjeistusta on valmisteltu yhteistyössä hyvinvointialueiden kanssa. 

Syyskuussa julkaistun tutkimuksen mukaan merkittävien sisäilmaongelmien määrä on vähentynyt kunnissa. Kuntien omistamissa ja käyttämissä rakennuksissa merkittäviä sisäilmaongelmia esiintyy vuoden 2023 kyselyn perusteella 5–10 prosentissa rakennusten kokonaisneliömäärästä. Vuonna 2019 merkittäviä sisäilmaongelmia esiintyi kuntien omistamissa ja käyttämissä rakennuksissa 5–18 prosentissa kokonaisneliömäärästä. Tiedot pohjautuvat Manner-Suomen kunnille osoitettuun kyselyyn, mutta kyselyn alhainen vastausprosentti tuo epävarmuutta tuloksiin. Tulokset kertovat kuitenkin siitä, että kuntien panostus omistamiensa kiinteistöjen kuntoon näkyy sisäilmatilanteen kohenemisena erityisesti kouluissa ja päiväkodeissa. On tärkeää, että kunnat panostavat jatkossakin kiinteistökannan uudistamiseen ja peruskorjauksiin.
Selvitys: Kuntien kiinteistöjen sisäilman tilanne on kohentunut

Terveet tilat -ohjelman uutisista löydät lisätietoa valmistuneista hankkeista ja kaikki materiaali on koottu verkkosivuille oppaita ja selvityksiä -osioon. 

Vuosi 2024 tuo mukanaan pienen muutoksen ohjelman toteutukseen: Koordinointivastuu siirtyy valtioneuvoston kansliasta ympäristöministeriöön eli ohjelmatyö jatkuu ympäristöministeriön vetämänä vuoden 2024 alusta lähtien.

Hankejohtajana haluan kiittää kaikkia yhteistyötahojamme onnistuneesta vuodesta 2023. 

Hyvää joulua ja menestystä vuoteen 2024 toivottaen 
Katja Outinen

Uutinen VNK008:00/2018