Framstegen i programmet Sunda lokaler 2028 behandlades vid parlamentariskt diskussionsmöte

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 17.2.2021 14.53 | Publicerad på svenska 18.2.2021 kl. 12.50
Pressmeddelande 093

Aktuella frågor med anknytning till programmet Sunda lokaler 2028 och framstegen i de föresatser i regeringsprogrammet som gäller inomhusklimat behandlades vid ett parlamentariskt diskussionsmöte onsdagen den 17 februari. Talare vid diskussionsmötet var kommunminister Sirpa Paatero, undervisningsminister Jussi Saramo, forsknings- och kulturminister Annika Saarikko, social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

I sina anföranden framhöll ministrarna betydelsen av kompetens och forskning i frågor som rör inomhusklimat. Kompetensen bör utvecklas och ökas inom olika delområden. Det finns rum för förbättring till exempel i kompetensen att upphandla sunda lokaler av hög kvalitet. Med tillräckliga resurser och ökad användning av evidensbaserad kunskap är det möjligt att främja både programmet Sunda lokaler 2028 och regeringsprogrammets målsättningar i fråga om inomhusluften. Avsikten är att tillsammans bidra till lösningar på problem med inomhusluften i offentliga byggnader och bättre beakta lokalanvändarna och dem som får symtom av inomhusluften. Det är viktigt att höra hurdana erfarenheter lokalanvändarna har. Förhoppningen var att programmet skulle bidra med tydliga anvisningar. Detta möjliggörs genom att ge verksamhetsmodellen Sunda lokaler en mer praktisk inriktning.

Programmet Sunda lokaler 2028 upprätthåller en regelbunden dialog med riksdagen. Representanterna för programmets sekretariat deltar inte bara i de parlamentariska diskussionsmöten som ordnas nu och då, utan också på begäran i utfrågningar i riksdagens revisionsutskott och miljöutskott. Sekretariatet besöker också regelbundet mötena för riksdagens grupp för inomhusluft. Dessutom rapporteras det årligen om genomförandet av programmet i regeringens årsberättelse.

Programmet Sunda lokaler 2028 går mot sitt tioårsmål

Vid de ministerier som genomför regeringens tioåriga åtgärdsprogram pågår många insatser för att nå programmets mål. Vid ministerierna bereds bland annat utredningar och anvisningar som anknyter till programmets olika delområden.

Som en gemensam insats för programmet offentliggjordes i oktober 2020 verksamhetsmodellen Sunda lokaler, som kommunerna kan utnyttja för att lösa och förebygga problem med inomhusluften. Effekterna av Sunda lokaler 2028-programmets åtgärder följs under programmets mandatperiod. Den första bedömningen av programmets effekter inleds våren 2021. Bedömningen upprepas regelbundet i syfte att följa hur målen för programmet nås.

Omfattande lagstiftningsreformer och projekt stöder programmet Sunda lokaler 2028

Programmet Sunda lokaler 2028 framskrider genom ett flertal åtgärder vid de deltagande ministerierna, men programmet beaktar också andra pågående projekt och reformer. Miljöministeriet har berett en totalreform av markanvändnings- och bygglagen som inom kort sänds på remiss. Social- och hälsovårdsministeriet genomför en reform av den sociala tryggheten och utreder möjligheterna att använda kriterier som hänför sig till funktionsförmågan utöver diagnostiska kriterier.

Genomförandet av Finlands första nationella strategi för offentlig upphandling har inletts under ledning av finansministeriet. Dessutom har finansministeriet inlett ett projekt för att skapa en helhetsbild av alla lokaler som ägs av kommuner och kommunkoncerner och ta fram en databas och modell för uppdatering av fastighets- och byggnadsuppgifter. Den information som dessa projekt ger utnyttjas vid genomförandet av programmet Sunda lokaler 2028.

Ytterligare information: Katja Outinen, projektchef, tfn 0295 161 156, katja.outinen(a)vnk.fi, och Noora Mahlavuori, projektplanerare, tfn 0295 160 486, noora.mahlavuori(a)vnk.fi, statsrådets kansli


Programmet Sunda lokaler 2028 samordnas av statsrådets kansli. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att förebygga problem med inomhusluften i läroanstalternas lokaler och lokalerna för småbarnspedagogik och för att utveckla kompetensen och utbildningen i frågor som rör inomhusklimat. Till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde hör att främja hälsa och välfärd i ett brett perspektiv. Miljöministeriet ansvarar för styrnings- och utvecklingsarbetet i anslutning till byggandet av sunda lokaler. I programmets ledningsgrupp finns också företrädare för finansministeriet.
 

Aino-Kaisa Pekonen Annika Saarikko Jussi Saramo Krista Kiuru Krista Mikkonen Sirpa Paatero