Tips från fältet
Underhåll och reparationer kan inte lämnas ogjorda av sparskäl – Andningsförbundet efterlyser både korrekt information och rätt attityd

Utgivningsdatum 8.8.2023 11.00 | Publicerad på svenska 8.12.2023 kl. 12.46
Vinkit kentältä -logo

Enligt Andningsförbundet är det viktigt att fastighetsägare och boende håller koll på och regelbundet underhåller hemmen så att man hinner ingripa i problem i tid och förhindrar att servicekostnaderna stiger. Aktuell och forskningsbaserad information borde nå medborgarna för att öka förståelsen för frågor som rör inomhusluften. Andningsförbundet främjar andningshälsan genom kamratstöd och nationellt påverkansarbete.

Vad är Andningsförbundet? Vem är du och vad jobbar du med?

Andningsförbundet är en organisation inom social- och hälsovården som har i uppgift att främja andningshälsan och ett gott liv för andningssjuka. Inom ramen för sin verksamhet erbjuder Andningsförbundet kamratstöd till personer med symtom som beror på inomhusluften och utför riksomfattande påverkansarbete med koppling till andningshälsan.

Jag heter Kirsi Säkkinen och är expert på inomhusluft vid Andningsförbundets rådgivning för inomhusluft och renovering. Vi erbjuder medborgare opartisk rådgivning i situationer och frågor som gäller kvaliteten på inomhusluften i hemmet, utredning av problem med inomhusluften, renoveringar och byggande. Vårt mål är att förebygga och minska problem med inomhusluften och hjälpa personer som redan fått eventuella problem med inomhusluften.

Kirsi Säkkinen
Kirsi Säkkinen

Hur är läget?

Det finns fortfarande efterfrågan på Andningsförbundets rådgivning för inomhusluft och renovering. Under sommaren minskar i allmänhet mängden frågor som gäller inomhusluften i hemmen något, så även i år. Folk är ute i friska luften under sommaren, och bra så! Frågor som gäller fritidsbostäder ökar dock när stugsäsongen börjar. Likaså tilltar bostads- och fastighetshandeln och diskussionen om konditionsgranskningarnas betydelse ökar. När det är värmebölja ställs det fler frågor om hur man kontrollerar temperaturförhållandena i bostäderna. 

Vad anser du om inomhusluften i Finland just nu?

Det har gjorts många framsteg i hanteringen av frågor som rör inomhusluft och förebyggandet av problem med inomhusluften i synnerhet i fråga om offentliga byggnader. När det gäller bostäder är situationen fortfarande inte så bra. Såväl fastighetsägarna som de boende behöver information om inomhusluften och underhållet av byggnader. För närvarande är det mycket tyst inom bygg- och renoveringsbranschen, vilket återspeglar den allmänna ekonomiska situationen.

Om reparationsskulden ökar och konstruktionernas tekniska livslängd minskar, kan problemen med inomhusluften öka. När husbolagens lån för omfattande saneringar minskar och människor använder mindre av sina disponibla medel på underhåll, leder det i allmänhet till problem. Även den höga räntenivån kan påverka inledandet av renoveringar.

Det är lite bekymrande om det här är lugnet före stormen. Blir viktiga underhållsåtgärder och renoveringar ogjorda av sparskäl och orsakar detta eventuellt dubbla problem i framtiden? Lyckligtvis har medborgarnas medvetenhet om inomhusluften och kraven på god kvalitet på inomhusluften förbättrats.

Vad anser du är viktigast för att förbättra inomhusluftens kvalitet? 

Man kan inte nog betona betydelsen av att underhålla och sköta om byggnader samt av att använda byggnader på rätt sätt. Gör man inte det hålls ingen byggnad i skick eller kvaliteten på inomhusluften i hemmet god. Detta kräver korrekt information men även rätt attityd hos såväl fastighetsägare som boende. Parterna ska veta hur bostaden används och hur hustekniken fungerar, vilket ansvar de olika parterna har och hur man ska gå till väga om problem uppstår. Det faktum att ingen byggnad är evig, utan att dess strukturer och system åldras och tidvis också kräver förnyelse, har fortfarande inte nått alla boende.  

Vilka är dina tips när det gäller inomhusluften och vad krävs för att genomföra dem i praktiken?   

Vi tipsar hemmen och fastighetsägarna om att det är viktigt att regelbundet inspektera och underhålla hemmet. När man ingriper i saker i tillräckligt god tid blir också kostnaderna för underhåll och renoveringar lägre. För många är hemmet den största investeringen i livet och det lönar sig att ta hand om den. Vi påminner om att man genom bra underhåll kan påverka kvaliteten på den luft man andas i hemmet.

Vi behöver fortfarande aktuell, forskningsbaserad objektiv information som kommuniceras i en form som når ut vanliga medborgare och de som använder våra byggnader. På så sätt ökar förståelsen för sådant som rör inomhusluft och missförstånd undviks.

Vilka frågor om inomhusluften är för närvarande aktuella hos er?  

Vi har publicerat ventilationsanimationer på Andningsförbundets webbplats (www.hengitysliitto.fi/sv/) för att åskådliggöra olika ventilationssystem för hemmen. Vi uppdaterar också ständigt vår webbplats med information om inomhusluft och underhåll av byggnader. Vi upprätthåller fortfarande miljöministeriets webbtjänst Mögeltalkot, och den har många besökare.

Inför hösten förbereder vi föreläsningar och presentationer om inomhusluften både för webbevenemang och för andningsföreningars och andra samarbetspartners evenemang.

Vilken hälsning skulle du skicka till andra organisationer, kommuner och programmet Sunda lokaler?  

Det är viktigt att dela objektiv information som grundar sig på riktiga forskningsrön till alla, från vanliga konsumenter till beslutsfattare. Det kräver samarbete och omfattande informationsutbyte mellan experterna. Där kan vi alla vara med. Tack också till programmet Sunda lokaler för detta arbete!

Mer information: 
Kirsi Säkkinen, expert på inomhusluft, Andningsförbundet, [email protected]
Timo Kujala, chef för rådgivningen för inomhusluft och renovering, Andningsförbundet, [email protected]
Hanna Kyrönviita, renoveringsrådgivare, Andningsförbundet, [email protected]

Hengitysliiton logo

I artikelserien Tips från fältet presenteras det arbete som görs för bra inomhusluft i intressentgrupperna i programmet Sunda lokaler. Om du vill ha med din egen förening eller organisation i artikelserien, anmäl dig själv: terveet-tilat(at)gov.fi. Vi delar gärna med oss av information. Låt oss sprida det som är bra!