Insändare
Staten stöder kommunerna i saneringen av offentliga byggnader

Utgivningsdatum 19.1.2022 8.00 | Publicerad på svenska 6.5.2022 kl. 13.23
Staten stöder kommunerna i saneringen av offentliga byggnader

Staten och kommunerna har tillsammans åtagit sig att sanera offentliga byggnader. Målet för regeringens tioåriga program Sunda lokaler 2028 är sunda och trygga offentliga byggnader och nöjda användare.

Staten och kommunerna har tillsammans åtagit sig att sanera offentliga byggnader. Målet för regeringens tioåriga program Sunda lokaler 2028 är sunda och trygga offentliga byggnader och nöjda användare.

En av de mest synliga åtgärderna är Sunda lokaler-handlingsmodellen för kommunerna. Den innehåller bästa praxis för föregripande fastighetshållning i fråga om offentliga byggnader i Finland.

Kommunerna kan granska sin verksamhet mot handlingsmodellen, och införa handlingssätt som är till nytta för dem vid förvaltning av fastighetsbestånd, byggande och renovering, användning och underhåll av fastigheter eller utredning av problem med inomhusluften.

Kommunerna har gjort många goda insatser för att förbättra kvaliteten på inomhusluften. Kommunernas egen aktivitet har de facto en nyckelroll när det gäller att sanera offentliga lokaler. I de kommuner där man arbetat ihärdigt för att sanera inomhusluften har man fått konkreta resultat i form av färre problem med inomhusluften, nöjda lokalanvändare och ökat förtroende mellan olika parter.

En enkät till kommunerna visade att endast cirka 40 procent av de kommuner som besvarade enkäten har en fastighetsstrategi eller ett fastighetsprogram som styr verksamheten på lång sikt.

Därför uppmuntrar vi kommunerna till ett konsekvent och långsiktigt arbete: till strategisk anskaffning av lokaler, inrättande av arbetsgrupper för inomhusluft, multiprofessionellt samarbete och öppen kommunikation. Det är viktigt att frågor som rör inomhusluften tas upp i kommunstrategierna – då beaktas en sund inomhusluft i all verksamhet i kommunen.

Programmet Sunda lokaler 2028 finns till för kommunerna. Sunda lokaler-nätverket, som är öppet för alla kommuner, gör det möjligt att utbyta tankar och sprida ordet om god praxis.

Problemen med inomhusluften i offentliga byggnader går att åtgärda, och fungerande metoder finns redan att tillgå. Vi ska tillämpa dem och tillsammans göra dem ännu bättre.

Sirpa Paatero
kommunminister, finansministeriet

Katja Outinen
projektchef, programmet Sunda lokaler 2028, statsrådets kansli

**********************************************************************************

Insändaren publicerades i flera tidningar i slutet av december 2021, kompletterad med regionspecifika forskningsdata. Mer information om kvaliteten på inomhusluften och mängden problem med inomhusluften i kommunerna finns i SisäNyt-rapporten.

2018 VNK008:00/2018