Tips från kommunerna
Samarbete och omsorgsfullhet garanterar säkra och sunda lokaler i Simo kommun

Utgivningsdatum 22.4.2022 9.00 | Publicerad på svenska 1.6.2022 kl. 10.45
Samarbete och omsorgsfullhet garanterar säkra och sunda lokaler i Simo kommun

I Simo kommun besvaras anmälningar om dålig inomhusluft snabbt och grundligt. Man är lyhörd för de kommunala arbetstagarnas åsikter och samarbete spelar en viktig roll vid hantering av inneluftsfrågor. Processen från observationer till undersökningar och korrigerande åtgärder är välplanerad och genomförs alltid noggrant.

Hallå Simo! Vem är du och vad jobbar du med?

Hej! Mitt namn är Soile Vakkala. Jag är fritidschef, arbetarskyddschef och välfärdskoordinator i kommunen.

Soile Vakkala

Hur går det?

Just nu går det bra. Tidvis har det varit stressigt och under de senaste två åren har det varit fler arbetarskyddsfrågor än tidigare, t.ex. bedömningar av arbetsförmågan samt uppföljning av hur man klarar sig i arbetet och av långa perioder av sjukfrånvaro. Mot bakgrund av detta startade jag också TyHy-verksamhet, som hänför sig till arbetstagarnas och chefernas arbetshälsa, under rubriken ”Työelämä on - ja mitä kaikkea se on” (arbetslivet är – och vad allt det är) i höstas.

 

Man skulle kunna säga att arbetsgemenskapsfrågor och arbetet med välfärdsberättelsen håller mig sysselsatt denna vår och delvis även i höst.

Vilken god praxis tillämpar ni i inneluftsfrågor och hur förverkligas den i praktiken?

Vi hanterar inneluftsfrågor enligt följande:

  1. När vi får in en anmälan om dålig inomhusluft från en arbetsplats, eller om dålig inomhusluft upptäcks till exempel vid en inspektion som genomförs av företagshälsovården eller miljö- och hälsoskyddet, beställer den tekniska funktionen inom Simo kommun snabbt en undersökning av arbetsplatsen.

  2. Kommunen väljer vem som ska utföra undersökningen.

  3. Denne besöker arbetsplatsen för att fotografera, göra observationer och utreda objektets skick och eventuella orsaker till de upplevda inneluftsproblemen. De undersökningar som gjorts hos oss är grundliga, och byggnaden granskas vid behov både inifrån och utifrån. Till metoderna hör öppning av konstruktioner, mikrobprover och termofotografering.

  4. Utifrån undersökningsresultaten dras slutsatser om byggnadens skick och rekommendationer om reparationsåtgärder ges.

Hur syns det här förfarandet i kommunens vardag?

I form av verksamhetsställen som är i gott skick.

Vi deltar alltid i möten där granskning av en viss arbetsplats behandlas. Alla tar sina uppgifter på fullaste allvar: vi lyssnar på de anställda på arbetsplatsen och på arbetarskyddsfullmäktige och vi går igenom inneluftsfrågorna även i kommunens ledningsgrupp. Ledningsgruppen i Simo kommun fungerar också som arbetsgrupp för inomhusluft, och till den kan vi vid behov kalla in experter.

Den senaste stora och framgångsrika reparationen gjordes i en daghemsbyggnad i Simo, där vi genomförde en konstruktions- och fuktteknisk undersökning 2018. För alla upptäckta olägenheter fastställdes åtgärdsförslag, och dessa genomfördes sedan också. Vi hade möten tillsammans med daghemspersonalen och chefen för småbarnspedagogiken där vi bedömde hur lokalerna samtidigt behöver ändras och vilka lokaler som bör tas ur bruk. Rivningsarbetet utfördes noggrant och omsorgsfullt. I ett radhus renoverades lokaler som inrymde daghemsverksamheten under renoveringsarbetena, och dessa lokaler togs senare i bruk för dagverksamhet för handikappade.

Vad är det som mest har bidragit till er framgång?

Samarbete. Vi tar itu med frågor med den grad av allvar de kräver. Vi ingriper i olägenheter, reder ut frågor noggrant och beställer granskningar från en utomstående aktör.

Hurdan utveckling har skett sedan ni införde de här nya förfarandena?

Vi agerar snabbare nu. Det är kommunens uppgift som arbetsgivare att se till att både de anställda och kunderna har trygga och sunda lokaler.

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner?

Ta itu med inneluftsfrågor snabbt och ta dem på allvar. Ingen kommun vill att de egna medarbetarna eller andra kommuninvånare ska bli sjuka grund av att allt går för långsamt.

Ytterligare information: vapaa-aikatoimenjohtaja Soile Vakkala, Simon kunta, soile.vakkala(at)simo.fi

I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)vnk.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna information om fungerande lösningar!