Ny verksamhetsmodell för inomhusmiljösituationer för välfärdsområdena

Utgivningsdatum 12.2.2024 10.40 | Publicerad på svenska 18.3.2024 kl. 13.44
Nyhet
Ny verksamhetsmodell för inomhusmiljösituationer för välfärdsområdena

I programmet Sunda lokaler 2028 har man skapat en verksamhetsmodell för välfärdsområdena för hantering av inomhusmiljösituationer. Den stöder förvaltningen av välfärdsområdenas fastighetsbestånd och hjälper till att förebygga problem i inomhusmiljöerna.

I den nya verksamhetsmodellen går man igenom skedena i hanteringen av inomhusmiljösituationer samt observationer och god praxis i anslutning till utredningen av inomhusluftsituationer. I slutet av anvisningen finns också en checklista för välfärdsområdena för sammanställning av den egna verksamhetsmodellen och hantering av fastighetsbeståndet.

”En bra inomhusmiljö stöder välbefinnandet, arbetsförmågan, arbetets smidighet och produktiviteten. Ibland uppstår dock situationer där inomhusmiljön inte motsvarar de förväntningar som ställs på den. För att lösa sådana situationer ska även välfärdsområdena ha en verksamhetsmodell för hur problem i inomhusmiljöer förebyggs och hur man agerar i problemsituationer", säger specialforskare Anniina Salmela vid Institutet för hälsa och välfärd.

Den nu publicerade verksamhetsmodellen omfattar åtgärder för att upptäcka olägenheter eller fel i uppföljningen av korrigerande åtgärder. I anvisningarna presenteras också rollerna och uppgifterna för de aktörer som deltar i olika skeden av inomhusluftsprocessen, utan att glömma betydelsen av lokalanvändarnas åtgärder.

En utmaning för sammanställningen av en enhetlig verksamhetsmodell var gränssnitten mellan välfärdsområdenas och kommunernas fastighetsägande samt olika praxis för fastighetsägande och -hyrande i olika områden. I publikationen jämställs privata fastighetsplaceringsföretag med kommuner.

”Målet är att välfärdsområdena kan tillämpa verksamhetsmodellen och anvisningen för hanteringen av inomhusluftsprocessen när de utarbetar eller uppdaterar sin egen verksamhetsmodell”, tillägger Salmela.

Gemensamma verksamhetssätt främjar lösningen av inomhusmiljösituationer

När man utvecklar samarbetet i anslutning till välfärdsområdets och kommunens inomhusmiljöer är det bra att gå igenom bådas verksamhetsmodeller för att lösa inomhusmiljösituationer. En gemensam syn och gemensamma verksamhetssätt främjar lösningen av situationerna.

"Om välfärdsområdet eller kommunen har brister i kunskaperna eller färdigheterna i anslutning till utredningen av situationen, är det bra att diskutera hur aktörerna kan stöda varandra i dessa situationer. Samtidigt är det bra att komma överens om vilka experter som ska anlitas och om faktorer i anslutning till kostnaderna, såsom beställning och användning av köpta tjänster”, påminner byggnadsrådet Katja Outinen från programmet Sunda lokaler. 

I frågor som gäller inomhusmiljön ska välfärdsområdet identifiera sitt ansvar och sin roll även som representant för arbetsgivaren.

Som grund för den nya anvisningen har man använt verksamhetsmodellen Sunda lokaler, publikationer som producerats inom programmet Sunda lokaler (tilatjaterveys.fi) samt publikationer inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa (thl.fi/sisailmaohjelma). Institutet för hälsa och välfärd ansvarade för utarbetandet av anvisningarna. I utarbetandet av anvisningarna deltog också representanter för välfärdsområdenas fastighets- och lokalledning samt Landskapens lokalcentral.

Mer information:

Anniina Salmela, specialforskare, Institut för hälsa och välfärd, anniina.salmele[at]thl.fi
Katja Outinen, byggnadsråd, miljöministeriet, katja.outinen[at)gov.fi

Nyhet VNK008:00/2018