Medlemmar i kommunernas nätverk Sunda lokaler i webbträning om inomhusluften

Utgivningsdatum 5.2.2024 13.25 | Publicerad på svenska 16.2.2024 kl. 13.16
Nyhet
Ihminen kävelee portaita ylös.

Hösten 2023 ordnade Arbetshälsoinstitutet på beställning av programmet Sunda lokaler 2028 en utbildning för nätverket: Työpaikan sisäilmaosaajaksi (Inomhusluftsexperter på arbetsplatsen). I kursinnehållet hade man lagt till ett avsnitt om programmet Sunda lokaler, där man fick lära sig mer om verksamhetsmodellen Sunda lokaler och utredning av problem med inomhusluft.

Målet med webbutbildningen var att ge kursdeltagarna information om hur man löser olika problem med gäller inomhusluft på arbetsplatsen. Under utbildningen granskades inomhusluftsfrågor på ett omfattande sätt och lösningar på problem med inomhusluft behandlades ur arbetsgivarens, fastighetsägarens, byggnadsforskarens, företagsläkarens och andra aktörers synvinkel. Deltagarna fick mer information om verksamhetsmodellen för problem med inomhusluft, symptom kopplade till inomhusluften och kommunikation. På denna utbildning, som riktar till kommunernas nätverk Sunda lokaler, hölls dessutom gemensamma uppstarts- och avslutningsmöten för deltagarna, där nätverksmedlemmarna hade möjlighet att utbyta tankar och ställa ytterligare frågor till de experter som deltog i utbildningen.

Deltagarna kunde genomföra webbutbildningen i sin egen takt under september-oktober, endast de uppstarts- och avslutningsmöten som hölls i september och november hade överenskommits på förhand. Utifrån responsen från deltagarna motsvarade utbildningen mångas förväntningar och de lärde sig också en hel del nytt. De svarande upplevde att de kan använda sig av det de lärt sig i sitt eget arbete. I de olika delarna av webbutbildningen ombads deltagarna utvärdera och jämföra verksamhetsmodellerna med verksamhetssätten på den egna arbetsplatsen. 

I den skräddarsydda tilläggsdelen till programmet Sunda lokaler fick deltagarna lära sig mer om innehållet i verksamhetsmodellen Sunda lokaler (förvaltning av fastighetsbeståndet, användning och underhåll av en fastighet, byggande och reparation samt hantering av problem med inomhusluft). Deltagarna tillfrågades dessutom om vad man kunde göra mer i programmet Sunda lokaler för att stödja kommunerna. Med hjälp av responsen funderar sekretariatet för programmet Sunda lokaler på nya programåtgärder.

Arbetshälsoinstitutets utbildning ”Työpaikan sisäilmaosaajaksi” (Inomhusluftsexpert på arbetsplatsen) passar alla aktörer på arbetsplatserna som har att göra med inomhusluft, i synnerhet medlemmar i inomhusluftsgrupper. Utbildningen är något som exempelvis chefer och ledning, personer inom arbetarskyddet och företagshälsovården, fastighetsägare och byggherrar samt experter som gör utredningar av inomhusklimatet har nytta av. Man kan anmäla sig till den avgiftsbelagda webbutbildningen vid en tidpunkt som passar en själv eller så kan den genomföras för en intern grupp inom organisationen, varvid man tillsammans kan fundera på och utveckla praxisen på arbetsplatsen. Mer information på Arbetshälsoinstitutets webbplats och kontaktpersoner (på finska): https://www.ttl.fi/koulutus/verkkovalmennus/tyopaikan-sisailmaosaajaksi-verkkovalmennus

Nyhet