Tips från fältet
Läget för kommunernas fastigheter har förbättrats i många avseenden – Kommunförbundet bedömer att ökad yrkesskicklighet och kunskap ligger bakom utvecklingen

Utgivningsdatum 21.9.2023 13.15 | Publicerad på svenska 5.10.2023 kl. 13.50
Läget för kommunernas fastigheter har förbättrats i många avseenden – Kommunförbundet bedömer att ökad yrkesskicklighet och kunskap ligger bakom utvecklingen

Kommunförbundet uppmuntrar till en öppen och diskuterande atmosfär för att lösa problem med inomhusluft. Förmedlingen av information mellan dem som använder och äger lokalerna spelar en viktig roll i att säkerställa inomhusluftens kvalitet. Att sakkunniga bildar nätverk gör att praxis och verksamhetsmodeller som konstaterats fungera blir tillgängliga i så stor omfattning som möjligt.

Hej! Vem är ni? Hur går det?

Vi är Kaisa Mäntynen, sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, och Mikko Simpanen, lokalservicechef. Vi arbetar på Finlands Kommunförbund rf. Tack för frågan, det går bra. 

Kaisa Mäntynen

Hur ser ni på läget vad gäller inomhusluft i Finland för närvarande?

Kaisa: När det gäller kommunernas fastigheter har situationen i många avseenden förbättrats under de senaste åren. Fastigheter har reparerats och förnyats, å andra sidan har man satsat på kommunikation och dialogen med lokalanvändarna i många kommuner. I större städer finns det ofta en egen sakkunnig som fokuserar på frågor kring inomhusluft, till exempel inom lokalservice, och även på andra områden har uppmärksamhet ägnats åt bland annat snabba och proaktiva reparationer.

Mikko: Läget har lugnat sig vad gäller inomhusluft jämfört med åren innan. Detta har främjats av ökad yrkesskicklighet och kunskap bland fastighetsägarna, särskilt i kommunerna.

Mikko Simpanen

Vad anser ni är viktigast för att förbättra inomhusluftens kvalitet?

Kaisa: I fråga om kommunala fastigheter spelar en uppdaterad plan för servicenät och ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer en nyckelroll.

Mikko: Förmedlingen av information från dem som använder lokalerna till dem som äger lokalerna. Regelbunden städning samt regelbundna och planerade åtgärder för underhåll och reparation av fastigheter.

Vilka är era tips i fråga om inomhusluft och vad skulle det krävas för att genomföra dem i praktiken?

Kaisa: En öppen och diskuterande atmosfär hjälper att lösa problem. Regionalt samarbete mellan kommuner (bland annat delande av god praxis) och å andra sidan skapande av utbildnings- och nätverksmöjligheter mellan sakkunniga gör det lättare att lösa svåra situationer. På denna utmaning har programmet Sunda lokaler redan svarat.

Mikko: Innan man drar slutsatser om orsakerna till inomhusluftproblem bör man kontrollera husteknikens funktion, eventuella luftläckage, renligheten i lokalerna och användningen av lokalerna. Den inomhusluft som upplevs som dålig beror ofta på att tekniken inte fungerar eller på att den inte är planerad för den aktuella verksamheten i lokalerna.

Vad gör ni för närvarande som har att göra med inomhusluft?

Senast genomförde vi en enkät riktad till kommunerna om inomhusluftsläget i fastigheter tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. Resultaten av enkäten är glädjande: Problemen med inomhusluft i kommunernas fastigheter har minskat under de senaste fem åren och problem med inomhusmiljön kan allt oftare förebyggas. Svar ficks från 68 kommuner, vilket är 23 procent av alla kommuner i Finland. I de kommuner som svarade på enkäten bor totalt över 2,3 miljoner invånare, dvs. 42 procent av Finlands befolkning.

Projektet Koulukunto pågår. Målet för statsrådets kanslis projekt är att skapa en helhetsbild och producera ny, uppdaterad information om konstruktionerna och ventilationen i läroanstaltsbeståndet på det finska fastlandet samt om deras inverkan på inomhusklimatet och exponeringsförhållandena.  I projektet deltar Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, FCG, Bygginformationsstiftelsen och Kommunförbundet. Syftet är att offentliggöra projektets resultat före utgången av 2023.

Kommunförbundet, Institutet för hälsa och välfärd, Östra Finlands universitet och Finnish Consulting Group (FCG) har inlett Statsrådets VN TEAS-projekt för hälsoskydd nu och i framtiden. I projektet utreds behovet av en reform av hälsoskyddslagen samt produceras information som grund för strategisk planering och lagstiftning.  Projektet ger information om nuläget och utmaningarna i fråga om hälsoskyddskontroll samt om lagstiftningens utvecklingsbehov. Samtidigt producerar man material om kontakt- och gränsytor vad gäller hälsoskyddslagen och den övriga lagstiftningen samt presenterar alternativa verksamhetssätt. Projektet pågår till slutet av 2024.

Vilka hälsningar skulle ni skicka till andra organisationer, kommuner och programmet Sunda lokaler?

Kommunerna spelar en viktig roll när det gäller att skapa en hälsosam, trygg och trivsam inomhusmiljö för både anställda och andra användare av lokalerna. Kommunerna är centrala aktörer bland annat som ägare av kommunala fastigheter och ansvarar för underhållet och upprätthållandet av lokalerna. I kommunens strategiarbete bör man förutom en hälsosam och trygg livsmiljö fastställa inomhusmiljöer av hög kvalitet, vilket omfattar planmässig reparation och renovering av fastigheter samt ändamålsenlig användning av fastigheter.

Mer information ges av Kaisa Mäntynen, sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, kaisa.mantynen(at)kuntaliitto.fi och Mikko Simpanen, lokalservicechef, mikko.simpanen(at)kuntaliitto.fi, Finlands Kommunförbund rf

I artikelserien Tips från fältet presenteras arbete för god inomhusluft som utförs av intressenter inom programmet Sunda lokaler. Om du vill att din förening eller organisation ska ingå i artikelserien, skicka ett meddelande till terveet-tilat(at)gov.fi. Vi delar gärna med oss av informationen. Låt oss skicka det goda vidare!