Tips från kommunerna
Kortare köer till undersökningar av inomhusluften i Vanda

Utgivningsdatum 6.9.2021 11.00 | Publicerad på svenska 14.9.2021 kl. 19.13
Kortare köer till undersökningar av inomhusluften i Vanda

Vanda stad har genom långsiktigt arbete lyckats förkorta köerna till undersökningar av inomhusluften trots att det ännu för några år sedan var över hundra fastigheter i kö. Under de senaste åren har staden riktat resurser till inneluftsarbete, och arbetstakten har varit intensiv. Det första fastighetsbesöket under inneluftsprocessen genomförs grundligt. I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften.

Hallå Vanda! Vem är du och vad jobbar du med?

Jag är Leena Stenlund, expert på inomhusmiljö vid Vanda stad. Mitt arbete går ut på att utreda eventuella problem med inomhusluften i byggnader. Jag har varit verksam i kommunalt arbete i tre år, före det var jag bland annat konditionsgranskare och expert på inomhusluft och energi. Jag gör fortfarande också undersökningar i privata hem. Mångsidig erfarenhet av fastigheter och en viss fingertoppskänsla för skador hjälper till att snabbt upptäcka de bakomliggande orsakerna till problemen i byggnader. Kommunalt inneluftsarbete är mycket givande, men det är ett utmanande sakkunnigarbete som omfattar uppgifter från preliminära utredningar till egentliga undersökningar, och från underlättande av problem till reparationer och kontroll efter reparationerna.  

Hur går det?

Det går bra i Vanda! Vårt inneluftsteam jobbar på för fullt och får mycket till stånd trots att vi är få. Läget i Vanda är rätt stabilt, vilket jag är mycket glad över. Vi stöter inte längre på byggnader där vi inte kan utreda orsaken till symtomen. Det finns alltid flera fastigheter som väntar på att bli reparerade, men omfattande undersökningar inleds snabbt för att underlätta situationen för lokalanvändarna.

Vilken god praxis tillämpar ni i Vanda och hur förverkligas den i praktiken?

Genom långsiktigt arbete har vi helt och hållet blivit av med köerna till undersökningar av inomhusluften, trots att det ännu för några år sedan var över hundra fastigheter i kö. Resurser för inneluftsfrågor och en intensiv arbetstakt har varit till hjälp i arbetet. Under de senaste åren har hela undersökningsprocessen ändrats. Numera får vi snabbt en bild av inomhusklimatet i byggnader genom omfattande undersökningar. När vi känner till byggnadernas tekniska skick och skador samt de symtom och olägenheter som dessa orsakar är det lättare att planera åtgärder och reparationer som är till hjälp. Upplevda symtom och olägenheter tas alltid på allvar och vi försöker snabbt hitta sätt att minska dessa.

Den viktigaste enskilda fasen i en lyckad inneluftsprocess är ett första besök i byggnaden efter anmälan om problem med inomhusluften. Under besöket kartlägger Vanda stads erfarna experter på inomhusluft byggnadens inomhusklimat och problemen med hänsyn till riskkonstruktioner, lokala skador, symtom och ventilation. Dessutom utförs det olika mätningar i form av stickprov. Hela fastigheten och eventuella problem undersöks med hjälp av organoleptiska observationer. Efter det första besöket är det viktigt att ha en klar uppfattning om vilka faktorer som kan bidra till problem med inomhusluften och om hur byggnaden ska undersökas. Om det första besöket misslyckas och man inte hittar eller misstänker problem, undersöks byggnaden inte i någon större omfattning och skadorna blir oupptäckta. Den som gör det första besöket ska alltså ha en gedigen erfarenhet av att undersöka byggnaders skick och av att upptäcka problem med inomhusluften.

Hur syns god praxis i vardagen?

För lokalanvändarna innebär förbättringen av processer och praxis att de får hjälp relativt snabbt och att omfattande byggtekniska undersökningar kan inledas i praktiken inom några veckor från det att problemet har anmälts. Vi hjälper också på många andra sätt, anställda och chefer behöver inte grubbla över problemen ensamma. 

Vad är det som mest har bidragit till er framgång?

Kompetenta och erfarna experter och informatörer i inneluftsfrågor och ett positivt arbetsklimat. Experterna har haft möjlighet att utveckla en fungerande och dynamisk process som svarar på dagens krav på sunda byggnader. En annan viktig aspekt är skolhälsovårdare som kan ge familjer med barn i skolåldern individuellt stöd i inneluftsfrågor. I kommunerna behövs hälsovårdspersonal med sådan skräddarsydd kompetens. 

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner?

Jag vill tacka flera kommuner för ett gott samarbete och informationsutbyte, samarbetet fortsätter i kommunernas nätverk för inneluftsfrågor!

Ytterligare information: Leena Stenlund, expert på inomhusmiljö, Vanda stad, leena.stenlund(a)vantaa.fi

I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)vnk.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna information om fungerande lösningar!