Tips fråm fältet
Inomhusluftens kvalitet kan också försämras av radon – Strålsäkerhetscentralen påminner om vikten av radonmätningar

Utgivningsdatum 29.2.2024 9.00 | Publicerad på svenska 18.3.2024 kl. 13.13
Nyhet
En teckning av ett fönster som visar handen ovanför tummen.

Strålsäkerhetscentralen påminner arbetsgivarna om vikten av radonmätningar. Enligt strålskyddslagen ska arbetsgivarna utreda radonhalterna på arbetsplatsen. Det är också bra att vara medveten om radonhalten i inomhusluften i bostäderna.

Vad är Strålsäkerhetscentralen? Vem är du och vad jobbar du med?


Strålsäkerhetscentralen (STUK) är en säkerhetsmyndighet som övervakar strål- och kärnsäkerheten i Finland. Syftet med vår verksamhet är att skydda människor, samhället, miljön och kommande generationer mot strålningens skadliga effekter. 

Jag är Päivi Kurttio, chef för byrån för övervakning av naturlig strålning. Mitt arbete med anknytning till inomhusluften är i huvudsak radonövervakning på arbetsplatser. 

Päivi Kurttio

Vad anser du om den nuvarande radonsituationen i Finland?

STUK kan ganska väl följa radonsituationen i Finland i radonregistret. Radonregistret innehöll i slutet av 2023 uppgifter om över 100 000 radonmätningar på cirka 24 000 arbetsplatser. Radonregistret innehåller också uppgifter om radonhalter i bostäder, vars tillsyn ankommer på hälsoskyddsmyndigheten. Radon i inomhusluften i hemmen är fortfarande den största faktorn som exponerar för strålning, även om man glädjande nog har observerat att radonhalterna i nya byggnader har minskat. Människor kan exponeras för cancerframkallande radioaktiv radongas utan att veta om det, eftersom man på största delen av byggnaderna, bostäderna och arbetsplatserna fortfarande inte har gjort mätningar. 


Vad anser du är viktigast för förebyggande av skador orsakade av radon? 

Långvarig vistelse i hög radonhalt ökar risken för lungcancer särskilt hos rökare. Eftersom radon inte kan kännas och inte orsakar plötsliga symtom, kan man endast genom mätningar utreda radonhalterna. Mätningarna är enkla och billiga att genomföra, men anvisningarna ska ändå följas för att man utifrån mätningarna på ett tillförlitligt sätt ska kunna bedöma människors exponering. 

Om det visar sig att det finns radonhalter i luften som är högre än referensvärdena, kan exponeringen begränsas genom radonsanering eller genom att minska vistelsen i utrymmet. Radonsanering kan vara t.ex. installation av radonsug, tätning av fundament och bottenbjälklagskonstruktioner eller justering av ventilationen. 


Vilka är dina tips för att skydda sig mot radon och vad skulle det kräva i praktiken för att genomföra dem?

Allt utgår från en tillförlitlig och representativ mätning. Enligt strålskyddslagen ska arbetsgivarna utreda radonhalterna på arbetsplatsen och skicka resultaten till STUK. Största delen av radonhalterna eller radonexponeringen på arbetsplatserna visar sig vara lägre än referensvärdet, varvid ärendet är slutbehandlat. STUK övervakar att arbetstagarnas exponering blir lägre än referensvärdet. 

Vad har Strålsäkerhetscentralen för närvarande på gång när det gäller inomhusluft?
Antalet radonmätningar på arbetsplatserna har minskat oroväckande efter 2020. Enligt vår bedömning finns det cirka 34 000 arbetstagare i Finland som utan att veta om det exponeras för radonhalter som är högre än referensvärdet. Man borde hitta arbetsplatserna där dessa arbetstagare arbetar, för att kunna begränsa deras exponering. Alla arbetsgivare känner inte till den mätningsskyldighet som strålsäkerhetslagen medför, så man satsar på informationsstyrning och kommunikation på flera olika sätt. 


Vilka hälsningar skulle du skicka till andra organisationer, kommunerna och programmet Sunda lokaler?

Strålning orsakar ofta rädsla, men radon i inomhusluften oroar inte människor. Det är ju så att man inte kan få en strålningssjukdom e.d. av radon. När man talar om inomhusluftens kvalitet glöms radon ofta bort. Jag önskar att man kom ihåg att en så låg radonhalt som möjligt är en viktig del av en god inomhusluft. 

Det är mycket viktigt att vara medveten om att STUK inte är den enda aktören i radonärenden, utan kommunernas hälsoskyddsmyndigheter och byggnadstillsynen har en betydande roll.


I artikelserien Tips från fältet presenteras arbete för god inomhusluft som utförs av intressenter inom programmet Sunda lokaler. Om du vill att din förening eller organisation ska ingå i artikelserien, skicka ett meddelande till terveet-tilat(at)gov.fi. Vi delar gärna med oss av informationen. Låt oss skicka det goda vidare!

Nyhet