Tips från kommunerna
I Helsingfors ger tydlig verksamhetsmodell och systematisk kommunikation nöjda användare av lokaler

Utgivningsdatum 27.6.2022 13.00 | Publicerad på svenska 16.2.2024 kl. 11.56
I Helsingfors ger tydlig verksamhetsmodell och systematisk kommunikation nöjda användare av lokaler

I Helsingfors stad grundar sig arbetet för inomhusluften på tydliga processer som personalen är väl förtrogen med. Stadens team för inomhusluft har bred kompetens och det finns ett starkt stöd på organisationsnivå för arbetet i teamet. Undersökningar utförs grundligt och enligt strikta kvalitetskrav. Med hjälp av välplanerad kommunikation säkerställs ett starkt förtroende.


Hej på er i Helsingfors! Hur står det till med arbetet i stadens team för inomhusluft?

Helsingfors stads team för inomhusluft beställer konditionsbesiktningar för stadens verksamhetsställen, utför radonmätningar i lokaler, bedömer riskerna med inomhusluften och sköter kommunikationen om inomhusluften. I teamet jobbar en teamchef, två ledande experter på  inomhusluft, sex experter på inomhusluft, en radonexpert och två projektplanerare som sköter kommunikationen.

Helsingin sisäilmatiimi

Helsingfors stads team för inomhusluft

Hur står det till?

Det är bråda dagar, men i övrigt går det bra. Tack vare tydliga verksamhetsmodeller löper arbetet smidigt.

Vilka effektiva förfaranden tillämpar ni i frågor som gäller inomhusluften och hur genomförs de i praktiken?

Helsingfors stad har klara tillvägagångssätt för att lösa problem med inomhusluften. Information om tillvägagångssätten finns på stadens webbplats på adressen www.hel.fi/inomhusluft. Teamet för inomhusluft backas upp i sitt arbete av en stor organisation. Frågorna i anslutning till inomhusluften introducerades i föregående stadsstrategi, och som en följd av det utarbetade teamet för cirka fem år sen ett program för inomhusluft för staden.

Frågorna om inomhusluften behandlas multiprofessionellt i stadens inomhusluftsgrupp och i sektorernas egna inomhusluftsgrupper. Teamet för inomhusluft har bred kompetens om bland annat byggnadsfysik, mikrober, kemiska faktorer i anslutning till inomhusluften, radon, kommunikation, bedömning av inomhusluftens risker med tanke på användarna och byggnaderna och bedömning av hur brådskande reparationerna är. Sex personer har utöver flera andra examina en examen som expert på byggnadshälsa och två har endast sitt examensarbete kvar för att få en examen.

Kommunikationen kring inomhusluften har utvecklats på många sätt. Stadens anvisning om kommunikationen kring inomhusluften uppdaterades för några år sedan och i den fastställs kommunikationsansvaren för de aktörer som deltar i utredningen av problem med inomhusluften tydligt. Konceptet för att ordna möten med kunderna och formulera meddelanden har finslipats. Helsingfors stad offentliggör kundmeddelanden och undersökningsrapporter på webben i tjänsten Talotiedot på adressen www.hel.fi/talotiedotLinkki toiselle sivustolle.

Organisationen för den tjänst som svarar för lokaler har utvecklats så att den är mer kundorienterad. Tjänsten har tre enheter för kundrelationer av vilka en sköter frågorna om lokaler för fostran och utbildning, en annan social- och hälsovårdens lokaler och en tredje den övriga stadsorganisationens lokaler. Allt sedan 2017 har investeringsnivån för husbyggnad höjts avsevärt och under de senaste åren har man renoverat många skolor och daghem med inomhusluftproblem.

Undersökningsverksamheten har utvecklats så att till exempel undersökningarna numera gäller hela byggnaden och inte bara en del av den. Helsingfors stad beställer undersökningar av upphandlade ramavtalskonsulter som följer strikta kvalitetskrav. Inom de olika undersökningsområdena finns konsulter som specialiserat sig på specifika frågor.

Teamet för inomhusluft utbildar även stadens personal i frågor som gäller inomhusluften. Staden har heltäckande webbsidor om inomhusluft och använder moderna system för att hantera fastigheter.

Hur syns de effektiva förfarandena i kommunens vardag?

Användarna av lokalerna är nöjdare tack vare den tydliga verksamhetsmodellen och den systematiska kommunikationen. Förtroendet har ökat. De helhetsbetonade undersökningarna har gjort lösningsprocesserna smidigare. Den verksamhetsmodell som utarbetats för att lösa problem med inomhusluften har förtydligat arbetsfördelningen och förbättrar samarbetet mellan olika parter.

Vad har varit viktigt för att ni har lyckats?

Särskilt viktigt har varit stödet från Helsingfors stads ledning. Det har också varit till hjälp att kunskapen om frågorna om inomhusluft har ökat. En förutsättning för att vi ska lyckas även i framtiden är att det finns tillräcklig finansiering för undersökningarna och reparationerna.

Vilken förändring har skett jämfört med den tid då de ovan nämnda tillvägagångssätten inte tillämpades?

Antalet kontakt- och informationsbegäranden från användarna av lokalerna har minskat. Stadens egen verksamhet är öppnare och mer systematisk, arbetsfördelningen är tydligare.

Vilka hälsningar har du till de övriga kommunerna?

Se till att verksamhetsmodellerna och processerna är i skick och att alla känner till dem. Problem måste lösas tillsammans. Det lönar sig att satsa på dialog och kommunikation.

Mer information: teamet för inomhusluft, teamchef Anna Saarinen, p. 040-3347079, anna.saarinen[at].fi

I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)gov.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna information om fungerande lösningar!