Färsk utvecklande utvärdering av Sunda lokaler 2028-programmet skapar en grund för utvecklingsarbetet – att förbättra verkningsfullheten i kommunerna innebär en utmaning

Utgivningsdatum 16.3.2022 13.30
Nyhet
Färsk utvecklande utvärdering av Sunda lokaler 2028-programmet skapar en grund för utvecklingsarbetet – att förbättra verkningsfullheten i kommunerna innebär en utmaning

Den utvecklande utvärdering av programmet Sunda lokaler 2028 som statsrådets kansli beställt är nu klar och utvärderingsrapporten har publicerats. Rapporten innehåller en analys av programmets framsteg, resultat och effekter och utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet utifrån analysen.

Rapporten bekräftar att programmets mål i allmänhet anses vara viktiga och att de valda temana motsvarar de offentliga aktörernas behov. De övergripande målen skapar en grund för många slags åtgärder, men ger inte starka riktlinjer för dem.

Programmet Sunda lokaler 2028 samordnas av statsrådets kansli. I genomförandet deltar också undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. En stor del av arbetet utförs som tjänsteuppdrag vid olika ministerier. Organisationsmodellen skapar goda förutsättningar för förvaltningsövergripande samarbete mellan ministerierna, och programmet har enligt rapporten bidragit till att utvecklingsarbetet blivit mer systematiskt.

Programmet anses ha inflytande på tre nivåer. På strategisk nivå har det inflytande i och med samarbetet mellan ministerierna. Den information, de anvisningar och de modeller som tas fram i programmet påverkar målgruppernas verksamhet. Dessutom bidrar informationen från programmet till den offentliga debatten. Det förvaltningsövergripande samarbetet möjliggör en övergripande granskning. De utredningar och undersökningar som gjorts om nuläget och behoven i fråga om problem med inomhusluften har gett de offentliga aktörerna efterlängtad information.

Stöd till kommunerna spelar en viktig roll vid utveckling av verkningsfullheten

Det krävs ytterligare satsningar för att ge resultaten stor spridning i kommunerna. Enligt rapporten bör programmets verkningsfullhet stärkas genom att samla resultaten till större helheter som är lätta att tillägna sig och genom att stärka nätverkssamarbetet. De åtgärder som gäller informationsproduktion bidrar inte i sig till den eftersträvade förändringen, utan kommunerna behöver konkret information och stöd som är lätta att använda. En annan utmaning är de knappa resurserna i förhållande till de ambitiösa målen.

Med tanke på den fortsatta utvecklingen är det viktigt att kommunerna får stöd för att ändra sina arbetssätt. Detta mål kan uppnås genom intensivare nätverksarbete, gemensam utveckling med målgrupperna, praktiska anvisningar och handlingsmodeller och enhetlig kommunikation. Utvecklingsobjekt enligt rapporten är realistisk avgränsning av målen och fastställande av etappmål.

”Resultaten motsvarar långt det vi förväntade oss på basis av samarbetet med intressegrupperna. Programmets mål anses vara viktiga och den information vi producerar nyttig. Det väsentliga är att nå de kommuner som behöver hjälp och på så sätt öka verkningsfullheten. Utvärderingen ger oss värdefull information för planeringen av det fortsatta utvecklingsarbetet”, berättar Katja Outinen, som är projektchef för programmet Sunda lokaler 2028.

Sunda lokaler 2028 är regeringens tioåriga åtgärdsprogram som syftar till sanering av offentliga byggnader och effektivare vård och rehabilitering av personer med symtom och sjukdomar som orsakats av dåligt inomhusklimat. Den halvtidsutvärdering som inleddes i september har gjorts av Owal Group Oy i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT. För rapporten gjordes en materialanalys, expertintervjuer och kompletterande datainsamling. Vid halvtidsutvärderingen utnyttjades inkluderande metoder i syfte att stödja aktörernas engagemang för programmet och för utvecklingen av egna handlingsmodeller med sikte på målen.

Ytterligare information: Katja Outinen, projektchef, tfn 0295 161 156, katja.outinen(a)gov.fi, och Joel Aaltonen, planerare, tfn 0295 160 323, joel.aaltonen(a)gov.fi, statsrådets kansli

Nyhet VNK008:00/2018