En handbok i hur man granskar betonggolv belagda med plastmatta har publicerats

Utgivningsdatum 4.10.2022 9.00 | Publicerad på svenska 21.11.2022 kl. 10.19
Nyhet
Heterogeenisen muovimaton rakenne

Handboken i granskning av betonggolv som är belagda med plastmatta presenterar en tydlig och detaljerad process för hur man bedömer renoveringsbehov. Handboken innehåller också allmänna anvisningar om hur man utför rätt dimensionerade renoveringar och detaljerade anvisningar för olika metoder. Handboken publiceras som en del av åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028.

Publikationen är avsedd för alla som har att göra med betonggolv som är belagda med plastmatta. Den innehåller såväl  grundläggande information som mer detaljerade anvisningar för svårare fall, till exempel när det gäller olika material och olika typer av skador. I handboken redogörs det i huvuddrag för hur en bedömning av renoveringsbehovet framskrider. Varje moment har dessutom ett eget separat schema. Schemat hjälper att säkerställa lokalers sundhet och trygghet samt deras fukttekniska nivå.

Handboken innehåller grunderna i fuktteknik, till exempel hur fukt rör sig i betong före och efter att ett golv har belagts med ett ytmaterial. Handboken går också separat igenom olika typer av mattor och dessas mjukmedel samt spackel och betydelsen av pH-värde. Emissioner från material och alkalisk hydrolys som hänför sig till skador behandlas på en praktisk nivå. Utöver detta utreds möjliga mikrobiella fenomen och mekaniska skador.

Syftet med handboken är att säkerställa sunda och trygga lokaler

Muovimatolla päällystetyn betonilattian korjaustarpeen arviointi -kaavio

Olika metoder för konditionsundersökningar av betonggolv som är belagda med plastmatta behandlas i handboken utifrån de nyaste publikationerna inom branschen. Metoderna är främst fukt-, VOC- och pH-mätningar.

I handboken finns anvisningar om hur man avgränsar det område som ska renoveras och renoveringsmetoderna delas upp i lätta och mer omfattande metoder. I fråga om lätta renoveringsmetoder blir den gamla ytbeläggningen kvar på konstruktionen och när man brukar grundligare metoder avlägsnas den gamla ytbeläggningen innan en ny läggs. I publikationen behandlas också riskerna med olika renoveringsmetoder. Handboken förespråkar omsorgsfull planering och i vissa fall uppföljning av utförda renoveringar.

Handboken har utarbetats i samarbete med Suomen betoniyhdistys - Finska betongföreningen r.y. och skrivits av Tarja Merikallio (Vison Oy) och Sami Niemi (Vahanen Rakennusfysiikka Oy).

”Det var ett krävande arbete att skriva handboken men vi är övertygade om att det i fortsättningen, med hjälp av denna publikation, är möjligt att undvika att plastbelagda betonggolv renoveras för mycket eller för lite och att renoveringarna blir mer träffsäkra än tidigare. På det viset kan vi säkerställa sunda och trygga lokaler, och samtidigt hålla renoveringarnas miljökonsekvenser på en rimlig nivå”, säger Sami Niemi.

Handboken ges nu ut endast på finska. Möjligheten att ge ut en svenskspråkig version i framtiden ska ses över.

Författare:

Tarja Merikallio ja Sami Niemi

Styrgrupp:

Timo Lahti, Katja Outinen, Vesa Pekkola och Mirva Vuori

Nyhet