Tips från kommunerna
Byggnader byggs om och renoveras i god tid i Hollola

Terveet tilat -hanke
Utgivningsdatum 1.7.2021 14.30 | Publicerad på svenska 8.7.2021 kl. 11.30
Byggnader byggs om och renoveras i god tid i Hollola

Nya byggprojekt genomförs i enlighet med bland annat livscykelmodellen. I Hollola ersätts gamla byggnader i regel med nya, men samtidigt sörjer man systematiskt för åldrande byggnader. Snabba reaktioner och öppen kommunikation har gett goda resultat i frågor som rör inomhusluften. I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften.

Hallå Hollola! Vem är du och vad jobbar du med?

Jag är Tuomo Vesikko, byggherrechef på Hollolan Tilapalvelu Oy. Jag ansvarar för inomhusluftfrågor i Hollola. Mitt nuvarande jobb har jag skött i 11,5 år.

Hur går det?

Det ligger bra till med inomhusluftfrågor i Hollola. Numera får vi endast sällan in felanmälningar i vårt elektroniska anmälningssystem.

Vilken god praxis tillämpar ni i Hollola och hur förverkligas den i praktiken?

I regel har vi byggt om det gamla fastighetsbeståndet i stället för att ha gjort grundliga renoveringar. Nya byggprojekt har genomförts med iakttagande av livscykelmodellen eller systematisk planering överlag. Livscykelmodellen är ett bra regelverk som gör det möjligt att bygga byggnader som omfattas av förhållandegaranti. Tjänsteproducenten ansvarar alltså i enlighet med livscykelmodellens principer förutom för planering och byggande också för underhåll av fastigheten, dess skick och förhållanden under de följande 20 åren.

En annan viktig sak är att vi systematiskt har renoverat äldre byggnader bland annat genom att ha gjort tätningar, ersatt limmade plastmattor med limfria mattor och dämpningsmaterial för ventilation med fiberfria material samt kontrollerat ventilationsinställningar och terminalutrustningars funktion. Med andra ord renoverar vi och bygger om innan det tekniska skicket försämras för mycket. Dessutom håller vi på att bereda vi en handlingsplan för städning och dammhantering.

Hur syns god praxis i vardagen?

Alla personer som arbetar i byggnaderna kan göra en elektronisk felanmälan som styrs till de ansvariga personerna. Efter anmälan intervjuar vi den person som gjort anmälan och avhjälper olägenheten genast, om det är möjligt. Vid behov vidtar vi reparationsåtgärder och ordnar med temporär lättnad, till exempel med luftrenare vid problem som har att göra med fibrer. Åtgärder vidtas alltså omedelbart efter anmälan. Snabba reaktioner har också förbättrat lokalanvändarnas och andra berörda parters välbefinnande. Vår verksamhet är öppen och vi sprider information om fel, upptäckter och resultat av undersökningar i bred omfattning, bland annat till föräldrarna till barn.

Vad är det som mest har bidragit till er framgång?

Det är mycket viktigt att genuint lyssna på dem som upplevt problem och att sätta sig in i problemen. Det är också väsentligt att personen upplever att vi verkligen ingriper i situationen. Genom snabba reaktioner, kontinuerlig utredning av problem och öppen kommunikation får vi situationen under kontroll. Ju mer situationen eskalerar, desto svårare blir reparationsåtgärderna och kommunikationen. Det viktigaste med tanke på kommunikationen är att undvika att sprida hörsägner och minska oron genom att lägga fram fakta.

Hurdan utveckling har skett jämfört med tiden före nuvarande praxis?

Tidigare låg tyngdpunkten på undersökningar av inomhusluften, och vi vidtog behövliga åtgärder utifrån dem. Vi har gjort verksamheten smidigare exempelvis genom att använda mögelhundar, som hjälper till att snabbt upptäcka problem. Numera inleder vi inte undersökningar direkt, utan tar i stället till billigare och snabbare metoder för att lösa problemen. De pengar som annars skulle användas på jobbiga undersökningar kan styras direkt till reparationsåtgärder.

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner?

Det gäller att reagera snabbt, vidta snabba reparationsåtgärder samt sprida information öppet och i stor utsträckning. Dra nytta av multiprofessionella inneluftsgrupper. När en ny byggnad planeras ska inomhusluftfrågor, till exempel temperaturjustering, beaktas redan i projektplaneringen. Också effektivare städning för att åtgärda problem med inomhusluften har gett goda erfarenheter. Nuförtiden finns det bra tjänster för hantering av inomhusförhållanden som det lönar sig att anlita i brist på egen personal eller egna lösningar på problem med inomhusluften. Till exempel trådlösa mätarsystem har konstaterats fungera bra när det gäller att möjliggöra snabba reaktioner och reparationsåtgärder.

I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)vnk.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna information om fungerande lösningar.