Behoven av anvisningar för offentlig ombyggnad har utretts

Terveet tilat -hanke
Utgivningsdatum 28.9.2021 12.00 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 14.56
Behoven av anvisningar för offentlig ombyggnad har utretts

Utredningarna gick ut på att kartlägga målgruppernas behov av information och bedöma eventuella anvisningars effekter. Dessa förstudier är en del av miljöministeriets större projekt där man tar fram konkreta anvisningar för den offentliga ombyggnadens behov. Målet är att med hjälp av anvisningarna minska de typiska problemen i samband med renoveringar.

Projekthelheten genomförs som ett led i programmet Sunda lokaler.

De behov som lyftes fram i utredningarna jämfördes sinsemellan genom att bedöma vilka effekter eventuella anvisningar har med tanke på sundare byggnader, bättre byggkvalitet eller ekonomiska aspekter. Data samlades in genom halvstrukturerade personintervjuer (n=40) och kompletterades med en enkät som genomfördes på basis av intervjuerna (n=78). Det anses finnas behov av anvisningar särskilt inom följande tre områden: 1) planering av underhållet av fastighetsbeståndet, 2) beredning av planeringen och byggandet och 3) ibruktagande, underhåll och användning av byggnader. Anvisningar för genomförandeplanering och byggande anses däremot inte vara så nödvändiga.

I slutet av 2021 utses de temahelheter för vilka man i projektets följande fas tar fram anvisningar, fallbeskrivningsmallar eller utbildningar.

Sitowise Oy ansvarade för genomförandet av projektets två första faser, det vill säga för utredningarna.
 
Ytterligare information: Timo Lahti, överingenjör, timo.lahti(a)gov.fi, miljöministeriet