Utvecklande halvtidsutvärdering genomförs för att stödja programmet Sunda lokaler 2028

miljöministerietsocial- och hälsovårdsministerietstatsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 13.10.2021 10.00
Pressmeddelande

Statsrådets kansli har beställt en halvtidsutvärdering av programmet Sunda lokaler 2028. Syftet med utvärderingen är att analysera programmets framsteg, resultat och effekter. Utifrån analyserna läggs det fram utvecklingsförslag för det fortsatta genomförandet av programmet.

Utvärderingen genomförs med blandade metoder. Också programmets målgrupper och intressegrupper engageras på bred front. Utvärderingen ska skapa klarhet i programmets komplexa teman genom intervjuer med experter, en enkät och fallstudier. Den insamlade informationen utnyttjas i utvecklingsarbetet i regionala workshoppar. Målet är att få en så heltäckande representation av de olika målgrupperna och intressegrupperna som möjligt i workshopparna. Utifrån utvärderingen ska det också läggas fram indikatorer för mätning av programmets effekter.

Utvärderingen genomförs av Owal Group Oy i samarbete med Teknologiska forskningscentralen VTT. Utvärderingen inleddes i september och blir klar före utgången av februari 2022.

Ytterligare information: Katja Outinen, projektchef, tfn 0295 161 156, [email protected], statsrådets kansli, och Mia Toivanen, partner, tfn 040 566 7536, [email protected], Owal Group Oy

Sunda lokaler 2028 är regeringens tioåriga åtgärdsprogram som syftar till sanering av offentliga byggnader och effektivare vård och rehabilitering av personer med symtom och sjukdomar som orsakats av dåligt inomhusklimat. I genomförandet av programmet Sunda lokaler deltar förutom statsrådets kansli även undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet. Under programperioden etableras handlingsmodellen Sunda lokaler med dess praxis för att förebygga problem med inomhusluften som en del av den offentliga fastighetshållningen.