Koulutuksen 2 materiaali: uudistyömaan kosteudenhallinta - yleisesitys kosteudenhallinnasta

Julkaisuajankohta 16.6.2022 13.57
Tiedote

Koulutussarjan toinen kerta 5.5.2022 oli suunnattu erityisesti urakoitsijoille. Koulutus esitteli kosteudenhallintaan liittyviä rakennusfysikaalisia perusteita, työmaan kosteusriskien hallintaa sekä materiaalien kosteushallinnan osalta betoni- ja puurakentamisen eroavaisuuksia.

Koulutus vastasi mm. kysymyksiin: Mitkä asiat voivat mennä pieleen uudistyömaan kosteudenhallinnassa? Miten voi estää kosteusongelmien syntymistä työmaavaiheen suunnittelulla? Miten kosteudenhallintaa toteutetaan puurakennustyömailla? Oheinen koulutusmateriaali etenee samassa järjestyksessä kuin koulutusiltapäivän ohjelma. 

Tutustu koulutusmateriaaliin

Koulutuksen/koulutusmateriaalin sisältö

Kosteudenhallinnan tausta, säädökset ja ohjeistukset
Rakentajan kasvavat vastuut
Kuivaketju 10 -toimintamalli
Kosteudenhallintasuunnitelma
Kosteudenhallinnan riskilista
Riskialttiiden työvaiheiden tehtäväsuunnittelu
Puurakentamisen erityispiirteet

Nostoja koulutusmateriaalin sisällöstä

Huolellinen suunnittelu ennen aloitusta on tärkeä osa työmaan kosteudenhallintaa, joten siihen kannattaa käyttää aikaa. Toteutus tulee suunnitella hyvin etukäteen ja tehdä kerralla kuntoon.

Lait ja asetukset asettavat perusvaatimukset kosteudenhallinnalle. Ohjeistukset käsittelevät yleisiä toimenpiteitä ja opastavat käytännön toteutukseen. Kuivaketju10-toimintamalli esittää tyypillisiä riskikohtia.

Urakoitsijan on laadittava kosteudenhallintasuunnitelma, jossa on esitettävä vähintään rakenteiden ja materiaalien suojaustoimet, kuivumisen varmistamisen tavat ja nimettävä urakoitsijan kosteusvastaava. Urakoitsijan tulee käydä suunnitelma läpi yksityiskohtaisesti, jotta varmistetaan rakenteen kosteustekninen toimivuus ja minimoimaan rakentamisen aikaiset kosteusriskit. Tältä pohjalta suunnitelmia, työmenetelmiä tai työjärjestystä voidaan tarvittaessa joustavasti muuttaa. Ennen töiden aloitusta tulee arvioida myös aikataulun realistisuus.

Jokaisen työmaalla toimivan on hyvä tuntea rakennusfysiikan perusteet, sillä se edistää ymmärrystä kosteudenhallinnan tärkeydestä. Kosteudenhallintaan liittyviä ilmiöitä ovat mm. kastepiste ja kosteuden kondensoituminen sekä kosteuden siirtymistavat: painovoiman vaikutuksesta, konvektiolla, diffuusiolla ja kapillaarisesti.

Betonirakenteiden kuivuminen päällystyksen tai pinnoitteen vaatimaan suhteelliseen kosteuteen täytyy varmistaa. Vesi tulee poistaa ontelolaatoista. Betonista poistuu suuri määrä kosteutta kuivumisen aikana, mikä voi vaurioittaa ympärillä olevia kosteusherkkiä materiaaleja. Kastumaan päässyt betonirakenne kuivuu hitaasti, ja kosteuden haihtuminen ja kulkeutuminen oikeaan suuntaan vaativat pintaosan kuivana pitoa.

Puurakentamisessa on valittava sopiva rakentamismenetelmä ja huomioitava riittävä sääsuojaus. Moduuleja voidaan rakentaa valmiiksi hallituissa olosuhteissa. Suomen sääolosuhteissa on suositeltavaa käyttää rakennettaessa sääsuojaa.

Dokumentointi ja laadunvarmistus ovat tärkeä osa työmaan kosteudenhallintaa. On hyvä tiedostaa, että kosteusmittauksissa ja tulosten arvioinnissa on lukuisia virhemahdollisuuksia, vaikka ne olisi tilattu ulkopuoliselta konsultilta. Työmaan kosteudenhallinta todennetaan tilaajalle esim. kosteudenhallintakansiolla. Lisäksi tarvittavat tiedot kerätään huoltokansioon rakennuksen ylläpitäjille ja käyttäjille.

Kouluttajana ja materiaalin tuottajana toimi rakennetun ympäristön suunnittelu- ja konsultointiyritys Sitowisen sisäilmahankkeiden asiantuntija Laura Salo.