Opetushallitus tiedottaa
Sisäilmaosaamista sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa kartoitettiin tuoreessa selvityksessä

Julkaisuajankohta 30.1.2024 9.08
Uutinen
Toimiston käytävä.

Sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen tuottamaa sisäilmaosaamista on kartoitettu osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Kartoituksen mukaan sisäilmaosaaminen on ammatillisessa koulutuksessa pääosin riittävällä tasolla suhteessa työelämän tarpeisiin.

Owal Group Oy:n toteuttamassa selvityksessä tuotettiin tietoa ammatillisen koulutuksen tuottamasta sisäilmaosaamisesta ja sen työelämävastaavuudesta sekä haettiin kehittämisehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi ja osaamisen tason nostamiseksi, jotta sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa sekä kuntoutusta voidaan tehostaa.

Sosiaali- ja terveysalan ammatillisten tutkintojen perusteissa sisäilmaosaaminen ei suoranaisesti nouse esille. Alan ammattilaisten sisäilmaosaamista pidetään kuitenkin tärkeänä ja osaamista on sisällytetty esimerkiksi työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyviin kokonaisuuksiin. Selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysalan ammatillisiin tutkintoihin ei tällä hetkellä koeta tarvetta lisätä sisäilmateemoja ainakaan merkittävissä määrin enempää. Osaamista voidaan kuitenkin koulutuksen järjestäjien mukaan lisätä valinnaisina opintoina tai osana jotain toista kokonaisuutta. 

Sisäilmaosaamisen koulutuksen kehittäminen työelämän tarpeet huomioiden

Kartoituksessa tarkasteltiin, mitä sisäilmaosaaminen on ja millä tavalla se huomioidaan eri henkilöstöryhmien toiminnassa. Osaaminen voi esimerkiksi olla potilaan tai asiakkaan kohtaamiseen yhteydessä sisäilmaoireiluun liittyvän tilanteen tunnistamista ja sen jälkeistä jatkotoimintaa. Kohtaamisessa on tärkeää tunnistaa mahdolliset sisäilmaoireilun taustalla vaikuttavat ympäristötekijät ja niiden vaikutukset tilanteeseen. Sisäilmaoireilusta kärsivien hoito ja kuntoutuksen tukeminen sekä ennaltaehkäisy on moniammatillista yhteistyötä. 

Sosiaali- ja terveysalan työnantajat ja ammattilaiset arvioivat, että sisäilmaosaamista olisi hyvä kehittää pääasiassa täydennyskoulutuksen avulla. Selvityksen mukaan tutkintojen peruskoulutuksessa riittää sisäilmasta johtuvan oireilun tunnistamiseen liittyvä opetus ja tällaista on tällä hetkellä jo saatavilla eri koulutusasteilla. Tämän lisäksi tarvittaisiin nykyisiin oppimissisältöihin helposti integroitavia erillisiä sisältöjä, joita olisi mahdollisuus hyödyntää myös täydennyskoulutuksessa. 

Työnantajalla on vahva rooli sisäilmaosaamisen vahvistamisessa. Työnantaja arvioi oman toimintaympäristönsä pohjalta sen, millaista osaamista henkilökunta tarvitsee ja millä laajuudella osaamista kussakin työtehtävässä tarvitaan sekä kuinka mahdollinen osaamisvaje täydennetään. Ennakointia ja ympäristötekijöiden ymmärrystä sekä osaamista ja moniammatillisen yhteistyön merkitystä tulisi entisestään vahvistaa.

Sisäilmaosaamisen kartoitus sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa -selvitys on osa Terveet tilat 2028 -ohjelmaa

  • Ohjelman keskeisiä toimia on terveydenhuollon vahvempi tuki kaikille sisäilmasta oireileville. Ohjelmassa selvitetään keinoja parantaa sisäilmaongelmista oireita saavien hoitoa sekä kehitetään kuntoutusta oireilevien tueksi.

  • Tavoitteena on vakiinnuttaa kuntien käyttöön Terveet tilat- toimintamallin menettelytavat vuoden 2028 loppuun mennessä.

  • Terveet tilat -toimintamalli on verkkopalvelu, joka kokoaa tietoa, ohjeita ja hyviä käytäntöjä julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta.

  • Tavoitteena on, että sisäilmaongelmat tunnistetaan ja ne selvitetään avoimesti ja niihin puututaan ripeästi.

  • Ohjelman toimeenpanoa ohjaa ministeriöiden virkamiehistä koostuva johtoryhmä. Käytännön toteutuksesta vastaa pääsihteeristö ja opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.


Opetushallitus julkaisi uutisen verkkosivuillaan 25.1.2024.

Lisätietoa: opetusneuvos Mialeena Pärssinen, mialeena.parssinen[at]oph.fi

Uutinen VNK008:00/2018