Talteka informerar
Nya handböcker om balansering av luftströmmar på Talotekniikkainfo

Utgivningsdatum 5.1.2024 9.56 | Publicerad på svenska 16.1.2024 kl. 13.44
Nyhet
Kerrostalon seinää, jossa paljon ikkunoita.

Inomhusmiljögruppen som koordineras av Talteka (Finlands fastighetstekniska industri och handel rf) har publicerat nya handböcker om balansering av luftströmmar på Talotekniikkainfo. Handböckerna bildar en helhet för både beställaren och den som utför balanseringsarbetet. Den ena handboken tar upp beställning av arbetet och den andra det praktiska genomförandet av balanseringen.

Handböckerna ansågs nödvändiga eftersom man för närvarande inte nödvändigtvis i tillräcklig utsträckning kan beakta tätheten i byggnadens klimatskal i planeringen och balanseringen av ventilationen. Detta leder till att problem som uppstår i samband med balanseringen måste lösas i samband med den. Det skulle vara bättre om man kunde förutse eventuella problem i genomförandefasen och presentera fungerande lösningar på dem redan under planeringen.

Klimatskalets täthet påverkar energieffektiviteten

Under de senaste 20 åren har man fäst stor uppmärksamhet vid lufttätheten i byggnaders klimatskal. Genom att förbättra klimatskalets täthet kan man minska energiförbrukningen till följd av läckageventilation och på så sätt förbättra energieffektiviteten samt förhindra att radon tränger in i inomhusluften. De senaste decenniernas satsning på klimatskalets täthet har gett resultat och byggnaders täthet har förbättrats avsevärt.

I och med att klimatskalets täthetsnivå har förbättrats har det blivit allt viktigare att kontrollera tryckskillnaden över klimatskalet i täta byggnader. Balansen mellan luftflödena är en central faktor som påverkar tryckskillnaden och man ska fästa särskild uppmärksamhet vid den när luftflödena justeras, det vill säga balanseras.

De nya handböckerna om balansering av luftströmmar lämpar sig för både nybyggen och renoveringar. Även i en del av det gamla byggnadsbeståndet kan lufttätheten i klimatskalet vara mycket bra eftersom renoveringar, till exempel förnyande av fönster, i allmänhet förbättrar byggnaders lufttäthet. I samband med en renovering kan det också ha vidtagits åtgärder som uttryckligen syftar till att förbättra lufttätheten.

Den förbättrade lufttätheten i klimatskalet har skapat ett nytt problem. Noggrannheten i mätningen av luftflöden i ventilationssystem som genomförts med hjälp av luftflödesmätning är inte tillräcklig vid mätning av små luftflöden och mätmetoden medför därför utmaningar för balanseringen av luftflödena.

I en byggnad med tätt klimatskal kan skillnader i luftströmmarna medföra stor tryckskillnad, även om skillnaderna är inom de tillåtna avvikelserna. Problemet framhävs i byggnader med stora dimensionerande luftflöden.

Beredning av handböckerna

Handböckerna är i sin helhet finansierade av de företag och aktörer som deltog i styrgruppens arbete. I styrgruppen deltog följande aktörer: ARE Oy, Koja Oy, Cervi Oy, Lindab Oy, Climecon Oy, Pietiko Oy, EBM Papst Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Enervent Zehnder Oy, Swegon Oy, ETS Nord As, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, FläktGroup Finland Oy, Vallox Oy, Granlund Oy och Finlands fastighetstekniska industri och handel rf.

Under arbetets gång kunde utkasten till handböckerna kommenteras av en omfattande expertgrupp som nåddes via styrgruppsarbetet och intressentgrupperna. Det gav bra kommentarer och konstruktiv respons på texterna.

Talteka publicerade den ursprungliga nyheten på finska på sin webbplats den 4 januari 2024. 

Talotekniikkainfo är en elektronisk tjänst för publicering av centrala handböcker och anvisningar för husteknikbranschen. Materialet i tjänsten framställs i samarbete mellan Taltekas arbetsgrupper och andra intressentgrupper.

Nyhet