Kompetenscentrumet KEINO informerar
Kemikaliesäkerheten bör beaktas tydligare i kommunernas upphandlingar för förskoleverksamhet och byggande

Utgivningsdatum 4.1.2024 10.56 | Publicerad på svenska 16.1.2024 kl. 13.38
Nyhet
Rakennustelineitä puutalon ympärillä

Kommunerna och städerna förutsätter i allt högre grad olika hållbarhetskriterier i sina upphandlingar i syfte att begränsa användningen av skadliga kemikalier i upphandlingar för byggandet och förskolemiljön. De nuvarande upphandlingskriterierna räcker dock inte i sig för att säkerställa att upphandlingarna uppfyller kraven i kemikalielagstiftningen. Upphandlarna behöver information om skadliga ämnen och kemikalielagstiftningen samt bättre anvisningar för att göra upphandlingar och utarbeta kriterier.

I Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) och Finlands miljöcentrals (Syke) projekt Produktupphandlingar och kemikalier i anslutning till förskoleverksamheten (VARKE) utreddes hur kemikalier beaktas i städernas och kommunernas upphandlingar för byggande. Inom ramen för projektet granskades både byggmaterialen och upphandlingarna av produkter och tjänster i förskolemiljön, dvs. daghem och skolor.

"Barn i växande ålder är mycket känsliga för skadliga kemikalier som förekommer i deras uppväxtmiljö. Offentliga aktörer såsom kommuner kan påverka förekomsten av skadliga kemikalier i förskolemiljön genom att beakta dem i sina upphandlingar av produkter och tjänster", berättar överinspektör Petteri Talasniemi, projektchef vid Tukes.

Kemikalielagstiftningen kan minska riskerna i anslutning till skadliga ämnen i upphandlingar

I VARKE-projektet granskades sammanlagt 40 byggprodukter som anskaffats till daghem eller skolor. Sammanlagt 30 produkter testades och alla produkterna uppfyllde kraven i kemikalielagstiftningen.

Det finns inget förhandsgodkännande från myndigheten för de produkter som finns på marknaden i Finland, dvs. myndigheterna kontrollerar inte produkterna på marknaden på förhand. Därför spelar aktörernas egen kompetens och tillsyn en viktig roll i upphandlingsskedet.

"För närvarande utvecklas under ledning av kompetenscentrumet KEINO gemensamma mål och kriterier för att minska förekomsten av skadliga kemikalier i upphandlingar för förskoleverksamhet, det vill säga det så kallade green deal-avtalet", berättar specialforskare Katriina Alhola vid Finlands miljöcentral. Kompetenscentrumet KEINO är ett konsortium som utvecklar den offentliga sektorns förmåga att utnyttja hållbara och innovativa upphandlingar.

"Upphandlingskriterierna kunde med fördel inkludera strängare krav på att produkterna är förenliga med kemikalielagstiftningen. Lagstiftningen ställer minimikrav på skadliga ämnen", preciserar Petteri Talasniemi. "Förteckningarna över skadliga ämnen uppdateras kontinuerligt, så det vore också bra att regelbundet precisera upphandlingskriterierna för kemikalier i kommunerna.”

Enligt utredningen insåg de upphandlande enheterna kemikaliesäkerhetens betydelse i upphandlingarna. I merparten av de granskade anbudsförfrågningarna hade skadliga ämnen beaktats, men endast på en allmän nivå eller genom enskilda kriterier. Den senaste informationen om kraven i anslutning till skadliga ämnen borde också lättare kunna överföras mellan företagen i produktdistributionskedjan.

"Den offentliga sektorn förutsätts fungera som vägvisare när det gäller att göra hållbara upphandlingar, eftersom sektorn årligen upphandlar varor, tjänster och entreprenader för nästan 47 miljarder euro i Finland. Genom att utveckla upphandlingskutymerna kan dessa medel styras till rena lösningar för att främja marknaden för hållbara produkter och tjänster", sammanfattar forskare Petra Rinne vid Syke.

VARKE-projektet genomfördes av Tukes och Finlands miljöcentral. Projektet finansierades av Tukes och miljöministeriet.

Kompetenscentret KEINO publicerade pressmeddelandet på sin webbplats på finska den 11 december 2023.

Nyhet