Tips från kommunerna
Dokumentering av renoveringsprojekt och besiktningar är Tammerfors senaste insatser för inomhusluften

Utgivningsdatum 16.11.2021 9.15 | Publicerad på svenska 23.11.2021 kl. 21.48
Dokumentering av renoveringsprojekt och besiktningar är Tammerfors senaste insatser för inomhusluften

Tammerfors stad har infört krav på dokumentering av renoveringsprojekt, vilket underlättat tillsynen. Informationen om utförda reparationer är lättillgänglig och kan lätt delas till olika myndigheter. Besiktningar av inomhusluften avslöjar problemen i tid så att de kan åtgärdas innan de växer sig större. I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften.

Hej Tammerfors! Vem är ni, vad jobbar ni med?

Vi är Laura Pyykkö och Jenni Rämälä och vi är experter på inomhusluft vid Tampereen Tilapalvelut. Tampereen Tilapalvelut Oy står för underhållet av Tammerfors stads fastigheter. Ärenden som gäller inomhusluften är en del av vårt ansvarsområde.

Laura Pyykkö och Jenni Rämälä

Hur går det?

Tack, det går riktigt bra för Tammerfors och utvecklingen är positiv.

Vilken god praxis tillämpar ni i Tammerfors och hur fungerar den i praktiken?

Vi har många bra metoder, men en av de senaste är dokumenteringen och uppföljningsplanerna för renoveringsprojekt. Redan i det inledande skedet av renoveringsprojektet ska byggherren se till att antingen projekteraren eller den inomhusluftsexpert som är extra övervakare vid renoveringen utarbetar ett slutdokument över renoveringen. 

I dokumentet antecknas tydligt problemen, hur de har åtgärdats, hur reparationen utförts i praktiken och om något förblivit ogjort. Dessutom utarbetar Tilapalvelus expert vid behov tillsammans med projektets inomhusluftexpert en detaljerad uppföljningsplan för reparationerna. I planen fastställs hur, när, vem och hur länge det ska säkerställas att reparationerna lyckats. Det ingår organoleptiskt analys, enkäter och tekniska åtgärder. De tekniska åtgärderna kan till exempel vara fibermätningar, spårämnesundersökningar eller mätningar av ventilation och lufttryck. 

Åtgärderna antecknas tydligt i bottenplanen som bifogas till uppföljningsplanen. I Tammerfors är det inomhusluftsexperter som har ansvaret för tillsynen och uppföljningen. Vi svarar också för att det årligen sammanställs ett dokument över tillsynen. I det samlas de enkäter, granskningar och undersökningar som gjorts, och eventuella fortsatta åtgärder.

Ett annat nytt bra förfarande är besiktningar av inomhusluften. Jenni gjorde sitt lärdomsprov för examen i hälsoriktigt byggande om besiktningarna i Tammerfors, och modellen har pilottestats under 2021. I besiktningen ingår en granskning av konstruktionernas och ventilationens skick med tanke på inomhusluften. Vi har fått goda resultat i de lokaler där pilotförsöket genomförts och besiktningarna har nu införts som standardförfarande i Tammerfors. En inomhusluftexpert beställer besiktningen av en av våra avtalspartner, som sedan utför besiktningen enligt våra anvisningar och modeller.

Hur syns det här förfarandet i kommunens vardag?

Alla reparationer dokumenteras tydligt på ett ställe och i ett dokument, som vid behov kan delges hälsoskyddsmyndigheterna eller till exempel oroliga kommuninvånare. I dokumentet hittar vi också lätt de uppgifter vi behöver om undersökningar och reparationer. Uppföljningen är mer konkret och systematisk.

Besiktning av inomhusluften är ett mycket bra sätt att förutse och förebygga större problem. Vi har redan upptäckt områden där det behövs framsyn.

Vad är det som mest har bidragit till er framgång?

Det har varit viktigt att engagera olika aktörer och att skapa klara, färdiga mallar, så att det är så lätt som möjligt att gripa tag i saker.

Hurdan utveckling har skett sedan ni införde de här nya förfarandena?

Slutdokumenten börjar så småningom göras på automatik, och vi behöver inte längre fråga efter dem. Tillsynen är lättare, eftersom det fastställs tydliga åtgärder, tidtabeller och mål i slutdokumentet. Information om genomförda reparationer är lätt att få tag på och alla parter slipper söka runt i projektbanken.

Genom besiktningarna får vi bra förhandsinformation om olika objekt och deras skick, särskilt med tanke på inomhusluften.

Hurdana hälsningar vill du skicka till andra kommuner?

Fråga gärna mer, om ni vill börja använda de här nya metoderna. Vi kan hjärtligt rekommendera båda!

Mer information: Laura Pyykkö, inomhusluftexpert, laura.pyykko(at)tilapa.fi och Jenni Rämälä, inomhusluftexpert, jenni.ramala(at)tilapa.fi, Tammerfors stad

I artikelserien ”Tips från kommunerna” presenterar vi god praxis som kommunerna infört för att hantera problem med inomhusluften. Skicka e-post till oss på terveet-tilat(a)vnk.fi om du vill dela med dig av god praxis i din kommun. Vi sprider gärna ordet om fungerande lösningar.