Beställarens handbok för att förbättra konstruktionernas lufttäthet har publicerats

Utgivningsdatum 23.11.2022 8.30 | Publicerad på svenska 11.4.2023 kl. 14.45
Nyhet
Beställarens handbok för att förbättra konstruktionernas lufttäthet har publicerats

God lufttätheten är en etablerad del av energieffektiv nybyggandet, eftersom med god lufttätheten man strävar efter lägre energiförbrukning. I existerande byggnadsbeståndet kan behov av tätningen bli aktuell för många olika orsaker oberoende av byggnadens ålder. I den nya beställarens handbok beskrivs utgångspunkterna för att förbättra konstruktionernas lufttäthet, bland annat när det gäller hantering av skadlig fuktkonvektion och luftströmmar samt förbättring av boendetrivseln, energieffektiviteten, brandsäkerheten och luftljudisoleringen. Handboken "Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen - tilaajan opas" är publicerat på finska som en del av programmet Sunda lokaler 2028.

Handboken "Rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen - tilaajan opas" är avsedd för beställare och med hjälp av den försöker man lyfta fram de viktigaste sakerna med tanke på en lyckad reparation som syftar till att förbättra lufttätheten. Handboken har i huvudsak utarbetats med beaktande av de offentliga byggnadernas behov och den ger beställaren synpunkter på beställning av undersökningar, reparationsplanering, entreprenadarbete, övervakning, kvalitetssäkring och uppföljning av reparationsarbete i efterhand.

Vanligen förbättras lufttätheten vid reparationer som syftar till att få det befintliga byggnadsbeståndet närmare den tekniska kvalitetsnivån för det nuvarande byggandet. En förbättring av konstruktionernas lufttäthet gör det ofta också möjligt att förbättra ventilationssystemets funktion och reglerbarhet. Efter tätning tas ersättningsluft inte längre från fel platser, såsom marken under byggnaden eller yttermantelkonstruktionerna.

Beställarens roll vid renoveringarna är betydande

Beställarens roll vid renoveringarna som siktar på att förbättra lufttätheten är betydande. Det sätt att förbättra lufttätheten och den målnivån för tätningen som beställaren fastställt varierar från fall till fall från grundligt byte av konstruktion till lättare reparation av ytkonstruktioner.

Dessutom är förbättrande av konstruktionernas lufttäthet sällan den enda reparationsåtgärden, utan reparationerna inbegriper åtminstone kontroll och justering av ventilationssystemet. I synnerhet i gamla, skyddade byggnader eller i byggnader med många olika konstruktioner är tätning ofta reparationsarbete som kräver specialkompetens. I handboken betonas också betydelsen av konditionsundersökning, planering och kvalitetskontroll av byggandet och beställarens roll vid fastställandet av dem.

Handboken publiceras som en del av programmet Sunda lokaler 2028 och Vahanen Rakennusfysiikka Oy ansvarade för skrivarbetet.

Författare:

Katariina Laine, Virpi Sandström, Toni Lammi, Miia Pitkäranta, Pekka Laamanen

Styrgrupp:

Timo Lahti, Katja Outinen, Vesa Pekkola

Nyhet VNK008:00/2018