Social- och hälsovårdsministeriet informerar
Bemötandet av patienter med symptom relaterade till inomhusluften kräver lyhördhet och helhetstänkande

Utgivningsdatum 9.4.2024 11.39 | Publicerad på svenska 23.5.2024 kl. 13.49
Nyhet
På illustrationen ska kontoret besöka de valda väggarna.

Den nya rekommendationen innehåller metoder för diagnostiseringen, vården och rehabiliteringen för patienter med symptom relaterade till inomhusluften. En lyckad rehabilitering bygger på lyhördhet, en välfungerande vårdrelation och individuellt stöd.

I rekommendationen lyfter man fram vikten i att lyssna på patienten och se situationen som en helhet vid diagnostiseringen och behandlingen av symtom som kan bero på inomhusluften. Det kan behövas ett multiprofessionellt samarbete när patienten undersöks och vårdas, men vården borde i första hand ske inom primärvården. 

Förebyggandet har en nyckelroll

Symptom av inomhusluften förebyggs och behandlas bäst genom att systematiskt sörja för en god inomhusmiljö, avhjälpa brister så fort som möjligt efter att de upptäckts och genom att kommunicera öppet. Förutom de faktorer som har att göra med inomhusmiljön kan symptomen också förvärras av många andra faktorer som hänför sig till individen eller den yttre omgivningen.  

De agenser i inomhusmiljön i Finland som ökar risken för kroniska sjukdomar mest är enligt rekommendationen radon, småpartiklar, passiv tobaksrökning och fuktskador. Att satsa på en god luftkvalitet inomhus lönar sig eftersom det inte endast påverkar hälsan positivt, utan även trivseln, inlärningen och produktiviteten. 

Det behövs bättre kunskap om rehabiliteringsmetoder

Symptom som har en koppling till inomhusluften är vanliga och oftast lindriga och tillfälliga, men en del patienters symptom kan bli långvariga och inverka mycket negativt på livskvaliteten och funktionsförmågan. Även de patienter som har haft symptom länge kan få hjälp, men enligt rekommendationen behövs det mera kunskap särskilt om rehabiliteringsmetoderna.

Rekommendationen har utarbetats av en multiprofessionell arbetsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet. Medlemmarna i arbetsgruppen representerade bland annat forskningen i inomhusluftens hälsoverkningar, primärvården, företagshälsovården, den specialiserade sjukvården, den sociala tryggheten och patienterna.  

– Också i offentligheten har det framförts många olika åsikter om orsakerna till symptomen och hur sådana symptom som har en koppling till inomhusluften ska behandlas. Tack vare den konstruktiva dialogen mellan arbetsgruppens representanter för de olika intressegrupperna har vi lyckats sammanjämka de olika synerna i god anda, säger specialforskare Kati Huttunen från social- och hälsovårdsministeriet. 

Genom rekommendationen uppdateras och kompletteras de tidigare rekommendationerna om symptom relaterade till fukt- och mögelskador. 

Mer information
specialforskare Kati Huttunen, social- och hälsöministeriet, p. 029 524 8192, kati.huttunen[at]gov.fi
avdelningschef Taneli Puumalainen, social- och hälsöministeriet, p. 0295 163 280, taneli.puumalainen[at]gov.fi

Social- och hälsoministeriet har publicerat nyheten den 8 april 2024.

Nyhet