Radonhalterna i inomhusluften kan hållas nere – en ny handlingsplan anger metoder

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.8.2020 13.58
Pressmeddelande 183/2020

Social- och hälsovårdsministeriet har tagit fram en nationell handlingsplan för förebyggande av riskerna med radon. Handlingsplanen innehåller långsiktiga mål och medel inriktade på att i Finland minska risken för att få lungcancer på grund av radon.

Huvudvikten i handlingsplanen ligger på att minska radonhalterna i inomhusluften. Detta är viktigt eftersom radon i andningsluften orsakar finländarna störst exponering för strålning. Radongas i inomhusluften i en byggnad kommer antingen från marken eller berggrunden under eller kring byggnaden, från byggprodukter eller från borrbrunnsvatten. Höga radonhalter kan mätas överallt i Finland. 

Radonhalten kan minskas på många sätt. På lång sikt är det viktigt att byggnader projekteras och byggs i hela landet på ett radonsäkert sätt. Metoden är till exempel att installera en radondammsugare. Även i samband med reparationer av byggnader är det skäl att göra radonbekämpning samtidigt som andra reparationer, om det är ändamålsenligt. 

Ett av målen i handlingsplanen är att ge radon i inomhusluften en synligare roll i program som gäller inomhusluftens hälsomässiga kvalitet och sunda byggnader, t.ex. i programmet Sunda lokaler 2028.

Avsikten är att öka medvetenheten om riskerna med radon. Exempelvis känner man inte särskilt väl till skyldigheten att mäta radon på arbetsplatser eller i andra vistelseutrymmen. 
 
I handlingsplanen betonas vikten av korrekt information vid bekämpningen av radonolägenheter. Medvetenheten om radon, dess nackdelar och de bekämpningsåtgärder som ska genomföras på rätt sätt behöver ökas ur såväl myndigheternas som invånarnas synvinkel. Många vet till exempel inte att borrbrunnens vatten i Finland kan vara en betydande källa till radon i inomhusluften. Det är dock möjligt att minska radonexponeringen genom att handla på rätt sätt.

Radon ökar risken för lungcancer

Efter rökning är radon den främsta kända orsaken till lungcancer. Exponering för radon
ökar särskilt rökarnas risk att få lungcancer. Å andra sidan är radon
den mest kända orsaken till lungcancer. De flesta fallen av lungcancer skulle kunna undvikas om rökandet upphörde och exponeringen för radon minskade. 

Bakgrunden till utarbetandet av handlingsplanen är kraven i EU:s strålskyddsdirektiv. Dessa verkställs i Finland genom den nya strålskyddslagen och statsrådets förordning om joniserande strålning.

Ytterligare information:

Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, [email protected]