Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: varierande stödbehov bland arbetsgrupper som utreder inomhusluften

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 7.1.2021 9.30
Nyhet 1/2021

I en utredning som Institutet för hälsa och välfärd gjort framgår ett varierande stödbehov, som varierar enligt kommunernas storlek, för multidisciplinära grupper som utreder inomhusluften i kommunerna.

Institutet för hälsa och välfärd, Finlands Kommunförbund och FCG har genomfört utredningen SisäPri som utreder stödbehovet och beslutsfattandet i kommunernas arbetsgrupper som utreder inomhusluften. Resultaten från utredningen nyttjas vid verkställandet av programmet Friska lokaler 2028.

Enligt utredningen behöver grupperna som utreder inomhusluften stöd för att definiera exponeringsförhållanden och hälsoaspekter samt sakkunniga utomstående experter för utredningar och renoveringsplaner som gäller byggnader. Arbetsgrupperna som utreder inomhusluften behöver även riktlinjer för bedömning av när en byggnad undersökts och åtgärdats tillräckligt samt överlag anvisningar och policies för hur problemen med inomhusluften ska behandlas. Tidsresurser för arbetsgruppen och utbildning för arbetet med inomhusluften önskas även i kommuner av flera storleksklasser.

Varierande stödbehov i kommuner av olika storleksklasser

Enligt en enkät som sänts till kommunernas arbetsgrupper som utreder inomhusluften varierar stödbehovet enligt kommunens storleksklass. Till exempel önskar närmast kommuner med mindre än 100 000 invånare stöd för bestämningen av inomhusluftens hälsoaspekter.

Större kommuner med över 50 000 invånare har främst behov av kompetenta renoveringsplanerare. Kommuner med mindre än 50 000 invånare önskar stöd för bedömning av när en byggnad undersökts och åtgärdats tillräckligt.

Arbetet med inomhusluften upplevs som betydelsefullt

Enligt utredningen har arbetsgruppen betydelsen för bedömningen av exponeringsförhållanden, hälsoaspekter och hur brådskande åtgärderna är. De utredningar som gjorts för de som tar beslut i arbetsgrupperna är verktyg för prioritering av inomhusluftsrelaterade renoveringar eller investeringar.

Slutrapporten för projektet SisäPri publiceras sommaren 2021.

Mera information:

forskare Kaisa Jalkanen, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7985, [email protected]
specialforskare Anniina Salmela, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7712,
[email protected] tjänsteman Vesa Pekkola, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3282, [email protected]