Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Det bästa sättet att bekämpa problem med inomhusluften är genom långsiktighet, ett gott samarbete och tydliga verksamhetsmodeller

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 10.6.2021 8.33
Pressmeddelande 369/2021

Enligt en utredning som publicerades den 10 juni grundar sig framgångsrika lösningar på problem med inomhusluften ofta på etablerade verksamhetsmodeller och en långsiktig förvaltning av fastighetsbeståndet.

För att identifiera investeringsbehoven på lång sikt måste framtidsutsikterna för kommunens servicebehov, servicenätverk och ekonomiska bärkraft göras tydligare. De grundläggande beslutsprocesserna i fråga om kommunernas ekonomi och investeringar är systematiska, men av de intervjuer som gjordes framgick att en betydande del av kommunerna inte har en investeringsplan som styr verksamheten på lång sikt.

Enligt en enkät som gjordes inom ramen för utredningen har cirka 40 procent av kommunerna en fastighetsstrategi eller ett fastighetsprogram. Det effektivaste sättet att förebygga och hantera problem med inomhusluften är genom föregripande fastighetshållning, övergripande bedömningar av fastigheternas skick, regelbundna fastighetsrundturer och ekonomisk resursfördelning. Särskilt viktig praxis ansågs vara snabba reaktioner på situationer, öppenhet, gott samarbete, tydliga anvisningar och verksamhetsmodeller samt öppen kommunikation.

Kommunerna behöver stöd särskilt vid bedömningen av exponeringsförhållanden och hur problem med inomhusluften påverkar hälsan

Bedömningen av exponeringsförhållanden och hälsomässiga konsekvenser genomförs i regel som ett multiprofessionellt samarbete i kommunerna. Bedömningen av de hälsomässiga konsekvenserna anses fungera bra i kommunerna, även om det också önskas stöd för det. Det finns behov av att utveckla bedömningen av exponeringsförhållanden och hälsomässiga konsekvenser. I fortsättningen bör man fästa uppmärksamhet vid att förankra anvisningarna i kommunerna.

Det offentliga trycket påverkar beslutsfattandet

Prioriteringen av investeringar i frågor som rör inomhusluften beror i hög grad på lokalernas sundhet, lokalernas användningsbehov, lokalernas betydelse i framtidens servicenät, lokalernas tekniska skick och ålder samt kommunens ekonomiska situation. Frågor som gäller lokalernas sundhet och säkerhet ansågs vara de viktigaste faktorerna i prioriteringen av objekt. Beslutsfattandet om investeringar bygger dock inte alltid enbart på objektiv prövning och dialog, utan det påverkas också av det offentliga trycket. Kommunerna bör bedöma hur det offentliga trycket beaktas och hur det hanteras i beslutsprocessen. 

Utredningen har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2019.

Mer information:

Paavo Kero, projektchef, FCG Finnish Consulting Group Oy, tfn 044 772 9001, [email protected]
Jussi Niemi, lokalservicechef, Finlands kommunförbund rf, tfn 050 4077 920, [email protected]
Kaisa Jalkanen, forskare, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 029 524 7985, [email protected]
Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 029 516 3282, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.