Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Att förebygga problem med inomhusluften ska vara det primära målet

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetsocial- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 17.6.2021 8.24
Pressmeddelande 384/2021

Enligt en utredning av andningsförbundet Hengitysliitto, Institutet för hälsa och välfärd, förbundet för bostadshygien Asumisterveysliitto och Advokatbyrå Alfa kräver förbyggande av och lösningar på problem med inomhusluften att allmänhetens kunskaper om bostäder och inomhusluft ökas och att tillgången till tillförlitlig och korrekt information förbättras. Dessutom måste resurserna för myndighetsrådgivning ökas och experters kompetens säkerställas i samhället.

I utredningen ”Hjälp och stöd för personer som utsatts för problem med inomhusluft” granskades hur mycket och vilka slags hälsomässiga, ekonomiska och rättsliga problem med anknytning till inomhusluft som förekommer i Finland samt med vilka åtgärder man bäst kan hjälpa och stödja personer som drabbats av problem med inomhusluften.

Problem med inomhusluften påverkar människors vardag på många olika sätt

Enligt utredningen upplevs inomhusluftens kvalitet på befolkningsnivå huvudsakligen som bra eller mycket bra. Minst 40 procent av alla småhus har dock antingen fuktskador eller behov av ytterligare undersökningar av riskkonstruktioner. Människor upplever att problem med inomhusluften påverkar deras ekonomi, hälsa och mentala kapacitet. De vanligaste formerna av stöd till människor som drabbats av problem med inomhusluften är till exempel ekonomiskt stöd från närstående samt rådgivning och kamratstöd som olika föreningar erbjuder.

Symtom förknippade med inomhusluften är vanliga, men samtidigt huvudsakligen lindriga. Termen inomhusluftsjukdom används ofta, men termen är problematisk i medicinskt hänseende eftersom den saknar medicinsk grund. Arbetsgruppen rekommenderar att undvika termen. Med inomhusluftsjukdom avses ofta mångskiftande och långvariga symtom som avsevärt försämrar funktionsförmågan, också i sådana byggnader där olägenheter inte har konstaterats och där de flesta inte får symtom. Orsakerna till sådana symtom bör utredas på ett mångsidigt sätt inom hälso- och sjukvården.

Noggrannhet vid bostadsköp och vid underhåll av bostaden är fortfarande av central betydelse för att förebygga mögelfällor

En av de viktigaste iakttagelserna i utredningen är att det primära målet ska vara att förebygga problem med inomhusluften för att man ska kunna undvika svåra fall av mögelfälla. Det gäller fortfarande att fästa vikt vid bostadsköp och boendefärdigheter. Det finns tillförlitlig information och rådgivning om hur man kan lösa problem med inomhusluften, men informationen är spridd och svår att hitta.

Det finns inga sådana belägg för fördelarna med så kallade särskilt rena utrymmen att de kunde rekommenderas som en lösning för dem som uppvisar symtom på grund av dålig inomhusluft. De tekniska kraven på så kallade rena utrymmen skiljer sig inte i betydande grad från kraven på normalt byggande enligt god byggnadssed. Genom att följa befintliga föreskrifter och rekommendationer är det möjligt att bygga byggnader med bra inomhusluft.

Ett ställningstagande för starkare rättsskydd vid bostadsköp och för ett system med reparationslån i anslutning till mögelfällor

I utredningen tas det ställning för utvecklandet av ett system med statsborgen för reparationslån för att hjälpa dem som hamnat i en mögelfälla. Dessutom framhålls vikten av tydlig kommunikation mellan myndigheter, organisationer och andra aktörer som arbetar med frågor som rör inomhusluften samt vikten av tillgång till korrekt, aktuell information. Alla dessa aktörers kompetens och tillräckliga resurser bör säkerställas. Rättsskyddet för köpare och säljare av hus bör också stärkas genom att i lag föreskriva om konditionsgransking och om kompetenskrav för konditionsgranskare.

Utredningen har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information:

Mervi Puolanne, organisationschef, Hengitysliitto ry, tfn 040 588 2782, [email protected]
Anne Hyvärinen, forskningsprofessor, Institutet för hälsa och välfärd, tfn 0295 246 364, [email protected]
Hannele Rämö, verksamhetsledare, Asumisterveysliitto AsTe ry, tfn 044 551 8542, [email protected]
Tiina Koskinen-Tammi, advokat, Advokatbyrå Alfa Ab, tfn 050 593 5545, [email protected]
Vesa Pekkola, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 282, [email protected]

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.