Selvitys sisälämpötilan alentamisen vaikutuksista julkisivu- ja yläpohjarakenteisiin liittyen on valmistunut

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 16.1.2023 15.00
Uutinen
Selvitys sisälämpötilan alentamisen vaikutuksista julkisivu- ja yläpohjarakenteisiin liittyen on valmistunut

Tampereen yliopiston ja AFRY Buildings Finland Oy:n toteuttamassa selvityksessä tutkittiin rakennusfysikaalisin simulaatioin lämmityskaudella sisälämpötilan laskemisen vaikutuksia homehtumisriskiin.

Matala sisäilman lämpötila voi heikentää rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta. Homehtumisriski rakenteiden sisäpinnalla ja rakenteiden sisällä voi kasvaa, kun lämpötilan lasku nostaa suhteellista kosteutta. Kosteuden kondensoitumisriski sisäpinnoille kasvaa merkittävästi pintalämpötilan laskiessa, mikäli kosteustuotto rakennuksessa on suurta suhteessa ilmanvaihtoon. Lämpötilan lasku ja suhteellisen kosteuden nousu vaikuttavat puolestaan keskenään päinvastaisesti homehtumiseen: lämpötilan lasku hidastaa ja suhteellisen kosteuden kasvu nopeuttaa homehtumista. Tästä syystä homehtumisriskin muutosta ei voida arvioida pelkästään suhteellisen kosteuden perusteella.

Selvityksen tavoitteena oli:

  1. selvittää sisälämpötilan laskun vaikutusta homeriskiin pien- ja kerrostalojen julkisivu- ja yläpohjarakenteissa
  2. arvioida sisälämpötilan rakennekohtaista ohjeellista minimiarvoa lämmitysenergian säästämiseksi ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi.

Tutkimuksessa rakenteiden rakennusfysikaaliset laskennat suoritettiin WUFI-2D (4.3) sekä WUFI Pro 6 -laskentaohjelmilla. Säädatana laskennassa käytettiin RASMI-hankkeessa (Jylhä ym., 2020) tuotettuja Vantaan säädatatietoja. Laskenta toteutettiin simuloimalla 30 vuoden pituisia aikajaksoja nykyilmastossa. Raportin tulososiossa esitetään kullekin rakenteelle homeindeksin muutos sisäilman lämpötilaa laskettaessa verrattuna normaalitilanteen 21 °C lämpötilaan asteikolla 14 °C … 21 °C. Lisäksi raportissa esitetään tutkimustulosten tulkinta- ja soveltamisohjeet.

Rakenteiden ja koko rakennuksen rakennusfysikaalisen toimivuuden kannalta kriittinen tekijä on sisäilman kosteus. Tutkimustuloksissa havaittiin sisäilman kosteuslisällä olevan sisälämpötilaa suurempi vaikutus homeriskiin. Sisälämpötilan laskiessa rakenteiden höyrynsulun toimivuus sekä ilmanvaihdon riittävyys korostuvat, jotta sisäilman kosteus saadaan pidettyä riittävän alhaisena ja ylimääräinen kosteus poistumaan hallitusti ilmanvaihdon kautta.

Tutkimuksen perusteella ei voida antaa ohjeellista minimiarvoa turvalliselle sisälämpötilalle, koska sisäilman kosteuslisällä on käytännössä määräävä vaikutus homehtumisriskiin.

 

 

Uutinen