Päivitetty oppikirja betonirakenteiden kosteudenhallinnasta ja päällystämisestä

Julkaisuajankohta 17.6.2024 15.28
Uutinen
Kuvassa harmaata lattiaa ja tiiliseinää.

Suomen Betoniyhdistys ry julkaisi kesäkuussa päivitetyn oppikirjan Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen 2024 numerolla by76. Julkaisuun on koottu laajasti oleellisimmat betonilattiarakenteiden kosteudenhallintaan liittyvät tekijät. Tavoitteena on antaa päällystettävien ja pinnoitettavien betonilattioiden kosteudenhallintaan liittyviä käytännöllisiä ohjeita ottaen huomioon koko rakentamisprosessi.

Oppikirjassa käsitellään muun muassa betonin kosteuskäyttäytymistä eri rakenteissa, kosteudenhallinnan optimointia, betonin kosteuden mittaamista, tulosten tulkintaa, eri päällyste- ja pinnoitevaihtoehtojen toimivuutta ja vaurioitumista sekä korjaustarpeen arviointia ja elinkaariasiaa. Päivitys sisältää paljon havainnollisia valokuvia sekä käytännön esimerkkejä ja ohjeita. Ohjeita voidaan soveltaa myös muihin betonirakenteisiin, kuten esimerkiksi seinärakenteisiin. Uusi oppikirja on päivitetty ja laajennettu versio Betonikeskus ry:n vuonna 2007 julkaisemasta oppikirjasta Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen (Merikallio, Niemi, Komonen).

Systemaattisuutta kosteudenhallintaan

Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta kuuluu oleellisena osana koko rakennushankkeen kosteudenhallintaan. Lattiarakenteiden kosteudenhallinnalla pyritään erityisesti varmistamaan, ettei betonissa oleva kosteus pääse vaurioittamaan betonirakenteen pintaan asennettavia materiaaleja. Kosteudenhallinnassa on tärkeää varmistaa betonin riittävä kuivuminen ennen päällystys- tai pinnoitustyöhön ryhtymistä. Riittävän kuivumisen varmistaminen vaikuttaa niin suunnitteluratkaisuihin ja työmaan toimenpiteisiin kuin hankkeen aikatauluun ja kustannuksiinkin.

Kosteudenhallintaprosessilla hallitaan rakennuksen kosteusteknistä suunnittelua sekä rakennusaikaista kosteusrasitusta. Kosteudenhallintaprosessi on katkeamaton ja tietoa kumuloiva alkaen lähtötietojen ja tavoitteiden määrittämisestä jatkuen kosteudenhallintaan ja kosteustekniseen toimintaan liittyvien ratkaisujen valintaan, suunnitteluun, toteuttamiseen, varmistamiseen ja ylläpitoon.

Lattiapäällysteen tai pinnoitteen irtoamisen syitä

Yleisimpiä syitä lattiapäällysteen tai pinnoitteen irtoamiseen alustastaan ovat betonipinnan tai tasoitteen huono laatu, huolimattomasti tehty kiinnitystyö, alustan korkeasta kosteudesta johtuva kiinnitysaineen vaurioituminen, alustabetonin muodonmuutokset päällystämisen jälkeen sekä ilman kosteuden aiheuttamat päällystemateriaalin muodonmuutokset.

Yleensä irtoaminen tapahtuu useamman tekijän yhtäaikaisen esiintymisen seurauksena. Esimerkiksi mitä huonompi betonin pinnan laatu on, sitä huonompi on kiinnitysaineen tartunta ja sitä herkemmin kosteuden aiheuttamat muodonmuutokset johtavat tartunnan pettämiseen.

Yksiselitteistä syytä vaurion syntyyn ei kuitenkaan aina löydy. Syyn ja vaurion laajuuden selvittäminen on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, kun suunnitellaan korjauksia sekä arvioidaan korjauskustannuksia ja sitä, kenen vastuulla korjaaminen on. Syyn selvittäminen vaatii vauriotutkijalta rakennusten lämpö- ja kosteusfysiikan hyvää osaamista, vauriomekanismien ymmärtämystä, rakennusmateriaalien tuntemusta sekä tutkimusmenetelmien, kuten kosteusmittauksen, hyvää hallintaa.

Rakenteesta eri syvyyksiltä tehtävillä suhteellisen kosteuden mittauksilla saadaan määritettyä rakenteen kosteus- ja lämpötilajakauma. Näiden avulla voidaan arvioida kosteuden kulkusuuntaa ja alkuperää sekä mahdollisesti vaadittavaa korjausten edellyttämää kuivaustarvetta.

Taustaa oppikirjan toteutuksesta

By76:n kirjoittajina toimivat Sami Niemi (AFRY Rakennusfysiikka) ja Tarja Merikallio (Vison Oy). Päivitystä varten haastateltiin eri aihealueiden asiantuntijoita ja oppikirjan luonnos oli suunnatulla lausuntokierroksella. Päivityksen ohjausryhmä koostui Suomen Betoniyhdistys ry:n, Betoniteollisuus ry:n, Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry:n, Talonrakennusteollisuus ry:n ja ympäristöministeriön edustajista. Ympäristöministeriö osallistui ohjausryhmätyöhön Terveet tilat 2028 -ohjelman puitteissa.

By76-julkaisun päivitystä on tehty yhtä aikaa Betonilattiayhdistys ry:n (BLY ry) Betonilattioiden pinnoitusohjeiden (By77/BLY20) päivityksen kanssa ja julkaisut on synkronoitu siten, että ne tukevat toisiaan. By76-hanke synnytti vuonna 2022 oheistuotteena Terveet tilat 2028 -ohjelmassa julkaistun oppaan Muovimatolla päällystetyt betonilattiat – Vauriot, korjaustarpeen arviointi ja korjaaminen

Oppikirja on tarkoitettu kaikille, jotka ovat tekemisissä betonilattioiden toteuttamisen ja siihen usein oleellisesti liittyvän kosteudenhallinnan kanssa. Käytännöllistä ja konkreettisia esimerkkejä sekä selkeitä ohjeita sisältävää tietoa on tarjolla niin suunnittelijoille, urakoitsijoille kuin hankkeeseen ryhtyvillekin. Julkaisu kannustaa eri tahoja kehittämään päällystettävyyden arviointia edelleen lähemmäksi rakenteiden todellista toimintaa ja siten entisestään varmistamaan hyvää sisäilman laatua.

Uutinen perustuu Betoni-lehdessä 2/2024 julkaistuun DI, kehityspäällikkö Sami Niemen artikkeliin Betonilattioiden kosteudenhallinta ja päällystäminen By76.

Suomen Betoniyhdistys ry on julkaissut oppikirjan by76 Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen 2024 maksullisena e-kirjana.

Lisätietoja by76:sta
Sami Niemi, kehityspäällikkö, AFRY Finland Oy, sami.niemi[at]afry.com

Uutinen