Pääsuunnittelijan tulee ottaa päävastuu hankkeen suunnittelukokonaisuudesta julkisessa rakennushankkeessa

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 3.12.2021 13.00
Uutinen
Pääsuunnittelijan tulee ottaa päävastuu hankkeen suunnittelukokonaisuudesta julkisessa rakennushankkeessa

Pääsuunnittelijan roolia julkisissa korjaushankkeissa on selvitetty osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Loppuraportti sisältää toimenpidesuosituksia pääsuunnittelijan lisäksi myös rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja suunnitteluryhmän toimintaan.

Pääsuunnittelijan roolia julkisissa korjaushankkeissa selvitettiin verkkokyselyllä. Kyselystä saatuja tuloksia ja löydöksiä käsiteltiin ryhmäkeskusteluissa, joiden pohjalta työstettiin käytännön ehdotuksia ratkaisutyöpajoissa. Prosessin edetessä kävi selväksi, että toimenpidesuosituksissa ei ole tarkoituksenmukaista keskittyä ainoastaan pääsuunnittelijan tehtäviin.

Alla poimintoja loppuraportin toimenpidesuosituksista.

Suosituksia pääsuunnittelijalle

  • Pääsuunnittelijan tulee vaatia ja uskaltaa ottaa päävastuu hankkeen suunnittelukokonaisuudesta. 
  • Pääsuunnittelija tulee määritellä rakennuksen oletettu vaativuusluokka ja rakennusluvan hakemisen edellytykset sisältäen vaatimukset suunnittelijoiden kelpoisuudelle hankesuunnitteluvaiheessa. 
  • Pääsuunnittelijan tulee varmistaa suunnitteluryhmän jäsenien kelpoisuus ja resurssit. Vaatimus koskee erityisesti puitesopimusten kautta hankkeelle tulevia suunnittelijoita.

Suosituksia rakennushankkeeseen ryhtyvälle

  • Tilaajan ylläpito-, hanke- ja vuokrausorganisaatioiden vuoropuhelua tulee parantaa. 
  • Hankkeen kilpailutuksessa ja vaatimuskriteerien asettamisessa tulee varmistaa, että tilaajalla on käytettävissä riittävää osaamista. Tarvittaessa tulee käyttää asiantuntijaa. 
  • Hankkeen henkilöresursseissa, aikataulussa ja budjetissa tulee varautua odottamattomiin yllätyksiin.

Suosituksia suunnitteluryhmän toimintaan

  • Pääsuunnittelijan rooli ja hankkeen vaatimukset käydään läpi ennen suunnittelun aloittamista.
  • Korjauskohteen ongelmakohtien kartoittamista ja suunnitteluryhmän yhteistyönä tehtävää vaihtoehtojen pohdintaa tulee tehdä riittävästi hankesuunnitteluvaiheessa. 
  • Suunnitteluryhmän viestinnässä pyritään selkeyteen, läpinäkyvyyteen ja nopeaan palautteeseen mahdollisten suunnitelmapuutteiden tai ongelmien ilmetessä.

Selvityksen toteutti RIL ry ympäristöministeriön toimeksiannosta.

Loppuraportti on kokonaisuudessaan luettavissa verkkosivuillamme – tutustu kaikkiin toimenpidesuosituksiin!

Uutinen