Ammatillisen koulutuksen tilojen nykytilanneselvitys valmistunut ja asuntoloita koskeva selvitys käynnistynyt

Terveet tilat -hanke 4.10.2021 8.30
Ammatillisen koulutuksen tilojen nykytilanneselvitys valmistunut ja asuntoloita koskeva selvitys käynnistynyt

Ammatillisen koulutuksen tilojen ja rakennusten nykytilannetta tarkastellut selvitys valmistui syyskuun alussa. Vastavalmistunut selvitys saa jatkoa, sillä elokuussa käynnistyi ammatillisen koulutuksen asuntoloita koskeva nykytilaselvitys.

Selvityksessä on tarkasteltu oppimisympäristöjen ja oppilaitosrakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevia määräyksiä ja ohjeita sekä 2000-luvulla tehtyjä oppimisympäristöjä ja oppilaitosrakennuksia koskevaa kotimaista tutkimusta ja kehittämistä. Lisäksi on luotu katsaus ammatillisen koulutuksen rakennusten ja tilojen rakennushankkeiden suunnitteluprosessin perusteisiin ja menettelyihin. 

Selvitys kohdistuu kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien ammatillisiin oppilaitoksiin, ammatillisiin aikuiskoulutuslaitoksiin, ammatillisiin erikoisoppilaitoksiin ja ammatillisiin erityisoppilaitoksiin. Vuonna 2019 ammatillisen koulutuksen oppilaitosrakennuksia oli yhteensä 1 096. Rakennuskanta on vanhaa. 94 % rakennuksista on valmistunut ennen vuotta 1990. Määrällisesti eniten oppilaitosrakennuksia valmistui 1980-luvlla, mutta laajuudeltaan suurimmat rakennusmassat ovat peräisin 1960-luvulta ja 1980-luvulta. Kuntien, kuntayhtymien ja kuntakonsernien ammatillisen koulutuksen yhteenlaskettu kerrosala on noin 3,3 miljoonaa kerrosalaa (kem²).

Ammatillisen koulutuksen tilojen nykytilanneselvityksen huomiota

Selvityksen mukaan yleinen rakentamista koskeva lainsäädäntö soveltuu täysimääräisesti ammatillisen koulutuksen rakennusten ja tilojen suunnitteluun, mutta säädökset, määräykset ja yleiset ohjeet eivät kuitenkaan huomioi ammatillisen koulutuksen tilojen erityispiirteitä. Tiloja koskevaa ja suunnittelua ohjaavaa eritasoisia ohjeita on olemassa, mutta ohjeistus on hajallaan ja se on usein projektikohtaista. Valtakunnallisia ammatillisen koulutuksen tilojen suunnitteluohjeita ei ole, mutta toisaalta ammatillisen koulutuksen koulutusalojen laaja-alaisuus asettaa haasteet ohjeistukselle. 

Ammatillisen koulutuksen oppilaitosrakennusten suunnittelun ohjeistuksessa ei tulisi selvityksen mukaan pitäytyä uudisrakentamisen suunnittelussa. Ohjeita kaivataan myös vanhojen, käyttötarkoitukseltaan muuttuvien, sijainniltaan epätarkoituksenomaisten tai toiminnaltaan puutteellisten tilojen korjaamiseen. Esimerkiksi peruskorjaushankkeen yhteydessä on tärkeää arvioida rakennusten soveltuvuutta nykyiseen käyttötarkoitukseensa ja tulevaisuuden ammatillisen koulutuksen opetuskäyttöön.

Selvityksessä todetaan, että Suomesta puuttuu ammatillisen koulutuksen tiloja ja oppilaitosrakennuksia koskeva tieteellinen tutkimus sekä arkkitehtisuunnittelun ja kasvatustieteen alat yhdistävä oppimisympäristöihin kohdistuva tutkimus.

Selvityksen on toteuttanut FCG Konsultointi Oy. Selvitys tehtiin Opetushallituksen tilauksesta osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa ja se on jatkoa aiemmalle selvitykselle yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilanteesta. 

Selvitys ammatillisen koulutuksen asuntoloiden tilasta valmistuu loppukeväästä 2022

Opetushallitus on käynnistänyt uuden selvityksen, jossa luodaan kokonaiskäsitys ammatillisen koulutuksen asuntoloiden tilasta. Selvitys käynnistyi elokuussa ja se valmistuu toukokuussa 2022. Myös jatkoselvitys toteutetaan osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa.

Selvityksessä kerätään aineistoa asuntoloiden ylläpitäjille, asuntolaohjaajille sekä asuntolassa asuville opiskelijoille suunnatulla kyselyllä. Kyselyt toteutetaan syksyn 2021 aikana. Selvitystyö painottuu asuntolarakennusten tarkastelun lisäksi niiden käyttäjien kokemuksiin siitä, miten asuntolassa asuminen on tukenut opiskelijan kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Selvityksen tekee FCG Konsultointi Oy. 

ammatillinen koulutus
asuntolat
rakentaminen
sisäilma
terveys