Tietosuoja Terveet tilat -hankkeissa

Käsittelyn tarkoitus

Ympäristöministeriön koordinoiman Terveet tilat 2028 -ohjelman tavoitteena on tervehdyttää ja vähentää julkisten rakennusten sisäilmaongelmia ja parantaa sisäilmasta oireita saavien hoitoa ja kuntoutusta. Työtä tehdään yhteistyössä ministeriöiden, kuntien ja muiden toimijoiden, kuten konsulttien ja asiantuntijapalveluita tarjoavien tahojen kanssa.

Ohjelman puitteissa toteutetaan erilaisia hankkeita ja projekteja ja järjestetään tilaisuuksia ja webinaareja.  

Käsittelemme henkilötietoja hankkeiden toteuttamiseksi, kuten erilaisten hankekyselyiden, seminaarien ja tapaamisten järjestämiseksi, tapahtumakutsujen lähettämiseksi, osallistujille ja hankkeiden yhteistyökumppaneille viestimiseksi sekä muiden järjestelyjen hoitamiseksi.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme hankkeiden osallistujahakuun osallistuvien, muiden hankkeisiin osallistuvien, hankkeisiin ja tilaisuuksiin osallistuvien ja kutsuttavien henkilöiden sekä mahdollisten yhteistyökumppanien tietoja. Tämän lisäksi käsittelemme hankkeissa toteutettavien kyselyiden vastaajien tietoja. Tallennamme henkilön nimen ja sähköpostiosoitteen. Tarvittaessa tallennamme myös puhelinnumeron, nimikkeen sekä organisaation nimen. Tilaisuuden ja tapahtuman luonteesta riippuen voimme kysyä sinulta myös tiedot mahdollisesta erityisruokavaliostasi.

Henkilötiedot kerätään henkilöltä itseltään esimerkiksi haku- tai kyselylomakkeella tai tapahtumaan ilmoittautuessa sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten organisaatioiden verkkosivuilta. Lisäksi hankkeen tai muun toimijan yhteyshenkilö voi välittää muun hankkeeseen osallistuvan tiimin tiedot.

Mihin käsittelymme perustuu?

Käsittelemme henkilötietoja yleistä etua koskevan tehtävämme suorittamiseksi (tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan e-alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4 §:n 2 kohta). Ympäristöministeriön tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksessa ympäristöministeriöstä (1286/2015).

Henkilötietojen siirto ja luovuttaminen

Ympäristöministeriössä henkilötietoja käsittelevät ne työntekijät, joilla on työtehtävän mukaiset käyttövaltuudet ja oikeus käsitellä kyseistä asiaa. Lisäksi henkilötietojen käsittelijänä toimii kutakin hanketta toteuttava palveluntuottaja, jonka kanssa ympäristöministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa niitä pyytävälle taholle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaisesti. Tiedot ja asiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole nimenomaisesti lailla säädetty salassa pidettäväksi.

Emme luovuta tietoja suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.

Milloin tiedot poistetaan?

Säilytämme tietoja vuoden Terveet tilat 2028 -ohjelman päättymisen jälkeen enintään kahden vuoden ajan viestinnän mahdollistamiseksi. Tilaisuuksien osallistujatiedot säilytämme kunkin tilaisuuden jälkeen noin kaksi kuukautta. Erityisruokavaliotiedot poistamme heti tapahtuman jälkeen. Hankkeisiin ja projekteihin liittyvät tiedot säilytämme hankkeen tai projektin päättymiseen saakka.